Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Gmina wykonując zadania publiczne nie jest podatnikiem VAT.
data dodania: 2016-07-15

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności.

Wyjątek do tez zasady tworzy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów te organy obsługujących w zakresie realizowanych przez nie zadań nałożonych odrębnymi przepisami praw, dla których zostały one powołane, z wyjątkiem tych czynności, które są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.


Zawiadomienie o miejscu użytkowania mobilnej kasy fiskalnej.
data dodania: 2016-07-08

Na rynku dostępne są mobilne (przenośne) kasy fiskalne. Pewien problem z tymi kasami jest taki, że nie są one w sposób szczególny uregulowany w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (rozporządzenie ministra finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących). Określeniem „kasa fiskalna przenośna” posługują się załączniki do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Z natury przenośnej kasy fiskalnej wynika, że może ona potwierdzać sprzedaż w różnych miejscach, nie tylko we wskazanym miejscu używania.    Opodatkowanie zasiedzenia nieruchomości.
data dodania: 2016-01-15

Jak już nam się uda zasiedzieć nieruchomość i stać się jej szczęśliwymi właścicielami jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się ze Skarbem Państwa. Przez zasiedzenie powiększa się bowiem wartość naszego majątku. Zasady rozliczenia podatku z tytułu zasiedzenia reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Dalej kilka uwag o rozliczeniu podatkowym nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.


Podatek od umów zlecenia i umów o dzieło, a działalność gospodarcza.
data dodania: 2016-01-09

Zakwalifikowanie przychodów do odpowiednich źródeł przychodów jest jednym z warunków prawidłowego obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego, a to skutkuje skutkuje również sporami między podatnikami i organami podatkowymi. Jednym z przykładów kontrowersji w jakiś sposób kwalifikować przychody ponieważ jest pytanie czy dochody z umów zleceń i umów o dzieło zawieranych przez osobą prowadzącą działalność gospodarczą wchodzących w zakres tej prowadzonej działalności gospodarczej mogą być kwalifikowane do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej czy powinny być rozliczane jako dochody z działalności gospodarczej?Zmiany zasad odpowiedzialności osób trzecich wprowadzone prawem restrukturyzacyjnym.
data dodania: 2015-12-09

Dnia 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Prawo restrukturyzacyjne (ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne). Ustawa ta zmienia w dosyć istotnym stopniu dotychczasowe zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Dodatkowo ustawa ta przesądza sporną dotychczas kwestię odpowiedzialności likwidatorów spółek i innych osób prawnych za zaległości podatkowe powstałe w okresie likwidacji.

 1 2 3 4 5