Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Za opinią sądową nie ma 50% kosztów uzyskania przychodów.
data dodania: 2017-07-16

Twórcy osiągający przychód z autorskich praw majątkowych mają prawo do zastosowania podwyższonych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości (50% od przychodów). Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenie i sposobu wyrażenia.

Za taki utwór uważa się też opinie sporządzane przez biegłych sądowych na zlecenie sądu w postępowaniu cywilnym. Można twierdzić, że z chwilą przekazania sporządzonej opinii dochodzi do przeniesienia praw autorskich do tej opinii na rzecz zlecającego sądu co z kolei oznacza, że dla obliczenia podatku powinny być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Organy podatkowe ostatnio się jednak na to nie zgadzają.


Wykonie zapisu testamentowego obniża podatek przy sprzedaży nieruchomości.
data dodania: 2017-07-14

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej : PDOF). Opodatkowaniu podlega też sprzedaż nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego. W takim wypadku problem polega na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania nie ma wydatków, które podatnik mógłby potraktować jako koszty uzyskanie przychodów i obniżyć wysokość podatku do zapłaty. Na szczęście dla podatników orzecznictwo uznaje, że przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania podlega , której zbycie następuje w wykonaniu zapisu testamentowego podlega obniżeniu m.in. o wartość zapisu testamentowego.


VAT od odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy.
data dodania: 2017-07-03

W myśl z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej : u.p.t.u.) świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

W praktyce rynkowej bardzo często strony umowy decydują się na wcześniejsze rozwiązania umowy przed upływem czasu na jaki ta umowa została zawarta za zapłatę odszkodowania dla jednej ze stron za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Trzeba pamiętać, że taka czynność wiąże się z zobowiązaniem do zapłaty podatku VAT.
 


Powołanie się na darowiznę w trakcie kontroli podatkowej.
data dodania: 2017-02-28

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dodany został ust. 4 w art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie tym uregulowaniem jeżeli obowiązek podatkowy powstaje na skutek powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowe, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność otrzymania darowizny, to nabycie praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darowizny podlega opodatkowaniu w wysokości 20% wartości tych praw majątkowych.


Wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd administracyjny.
data dodania: 2017-02-26

Zasadą jest, że wniesienie skargi na decyzję organu administracyjnego do sądu administracyjnego (wojewódzkiego sądu administracyjnego) nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji, co wyraża art. 61 § 1 p.p.s.a. (ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość wstrzymania przez wojewódzki sąd administracyjny zaskarżonego aktu administracyjnego, w tym decyzji, na wniosek skarżącego – zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie decyzji jeżeli zachodzie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenie skutków.


1 2 3 4 5