Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Ulepszenia wynajętej rzeczy.
data dodania: 2017-03-18

W trakcie trwania umowy najmu najemca często dokonuje ulepszeń wynajętej rzeczy. Przez dokonanie tych inwestycji wzrasta wartość wynajętej rzeczy. Po zakończeniu najmu wynajmujący i najemca dokonuję rozliczeń tych ulepszeń. Jeżeli sposobu dokonania ulepszeń nie uregulowały w umowie najmu zastosowanie będzie miał art. 676 kodeksu cywilnego a w przypadkach najmu lokalu mieszkalnego art. 6d i art. 6e ust. 2 ustawy o ochronie prawa lokatorów.


Wytoczenie powództwa przed upływem terminu poręczenia.
data dodania: 2017-02-17

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika jeżeli tego zobowiązania nie wykona dłużnik (art. 876 § 1 k.c.). Poręczyć można dług istniejący i dług przyszły. Zarówno poręczenie długu istniejącego jak i długu przyszłego może zostać ograniczone terminem. Ograniczenie poręczenia terminem ma ten skutek, że określa ono okres czasu, w ciągu którego wierzyciel może żądać od poręczyciela spełnienia świadczenia za dłużnika. Co do tego jak długo trwa poręczenie, mimo tego że wydawało by się że skoro mamy określony termin trwania nie powinno być wątpliwości, można bronić dwóch poglądów.


Rękojmia przy umowie sprzedaży.
data dodania: 2016-09-25

Z rękojmią mamy do czynienie wówczas gdy umowa sprzedaży została już wykonana, czyli wówczas gdy sprzedający przeniósł na kupującego prawo własności sprzedawanej rzeczy.
Rękojmia nie zależy od winy czy też odpowiedzialności sprzedającego za wydaniu kupującemu wadliwej rzeczy. W tym sensie może powiedzieć, że na podstawie rękojmi sprzedający odpowiada na zasadzie ryzyka czy też, że jest to odpowiedzialność absolutna. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie zależy również od szkody. Ideą rękojmi jest to, że kupujący ma otrzymać taką rzecz za jaką zapłacił.
Ustawą z dnia 30 maja 2014r. ustawodawca znacząco zmienił dotychczasowe uregulowania kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży. Dalej najistotniejsze uregulowania rękojmi.


Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorcy.
data dodania: 2016-08-16

Zgodnie z uregulowaniem art. 97 k.c. osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi publiczności (dziś powiedzielibyśmy : interesantów) poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zwyczajowo są dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.
Przepis ten chroni osoby „dokonujące” czynności prawnych w lokalu przedsiębiorstwa, które dotyczą korzystania z usług tego przedsiębiorstwa, w ten sposób, że zwalniają one kontrahenta przedsiębiorcy z obowiązku dokonywania ustaleń czy faktycznie osoby obecne w lokalu są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy.


Skutek odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy przenoszącej własność nieruchomości.
data dodania: 2016-06-13

Co do skutku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy zobowiązująco – rozporządzającej przenoszącej własność nieruchomości można zająć dwa stanowiska:
1) wg pierwszego można twierdzić, że prawo własności nieruchomości przechodzi na zbywcę automatycznie na skutek odstąpienia albo rozwiązania umowy;
2) wg drugiego dla powrotnego przejścia prawa własności nieruchomości konieczne jest zawarcie umowy rozporządzającej (umowy o skutku rzeczowym).
Zarówno w orzecznictwie jak i literaturze rozstrzygnięcie tego pytania wywołuje dyskusje i spory. Problemem tym zajął się również Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 30.11.1994r. III CZP 130/94 uznał, że odstąpienie i rozwiązanie umowy nie powoduje automatycznie skutku rzeczowego i do przejścia prawa własności nieruchomości konieczne jest Zawracie umowy rozporządzającej. 1 2 3 4 5 6 7