Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Umowne prawo odstąpienia od umowy.
data dodania: 2016-06-12

Umowne prawo odstąpienia jest postanowieniem umownym, na mocy którego jedna strona lub obie mogą przed upływem oznaczonego terminu odstąpić od umowy. Celem wprowadzenia do umowy takiej klauzuli jest nadanie umowie większej elastyczności przez umożliwienie rezygnacji z dalszego pozostawania stron w stosunku obligacyjnym. Użyteczność umownego prawa do odstąpienia od umowy polega daniu możliwości wycofania się uprawnionej stronie ze stosunku w razie, gdy jego dalsze trwanie i realizacja przestały odpowiadać jej interesom. 


Rozwiązanie umowy będącej źródłem zobowiązania ciągłego z mocą wsteczną.
data dodania: 2016-06-03

Tytułem założenie wstępnego można uznać, że zobowiązaniem trwałym jest tego rodzaju zobowiązanie, które polega na tym, że przynajmniej świadczeniem jednej strony jest zachowanie się stale i jednorodnie w ciągu całego czasu trwania stosunku zobowiązaniowego, tzn. do wykonania tego zobowiązania nie dochodzi na skutek jednorazowego zachowania się dłużnika. Rozwiązania umowy stanowiącej źródło stosunku zobowiązaniowego o charakterze trwałym (ciągłym) z mocą wsteczną jest sprzeczne z naturą, istotą tego zobowiązania.Zastrzeżenie o nieprzenoszalności wierzytelności.
data dodania: 2016-06-01

Powszechnie umowne wyłączenie lub ograniczeni zbywalności wierzytelności z łaciny określa się jako : pactum de non cedendo. Umowne zastrzeżenie o wyłączeniu lub ograniczeniu zbywalności wierzytelności stwierdzonych pismem reguluje art. 514 k.c., który stanowi, że w przypadku gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.


Kiedy oferta a kiedy zaproszenie do rokowań?
data dodania: 2016-05-03

Art. 71 k.c. stanowi, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
W szczególny sposób złożenie oferty / zaproszenie do rokowań zostało uregulowane w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 543 k.c. wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.


Nienależyte wykonanie umowy a delikt.
data dodania: 2016-05-01

Art. 443 k.c. dopuszcza zbieg roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zobowiązania) i roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego. Jednak niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania samo przez się nie może być uznane za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 k.c., czyli nie staje się z automatu deliktem.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy tylko wówczas jest jednocześnie deliktem, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowi jednoczesne naruszenie powszechnego obowiązku ciążącego na każdym podmiocie.


1 2 3 4 5 6 7