Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Forma pisemna czynności prawnych.
data dodania: 2016-04-28

Wymaganie formy pisemnej określa art. 78 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym uregulowaniem dla zachowania formy pisemnej niezbędne jest nie tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia przez składającego je, przy czym samo oświadczenie nie musi być spisane własnoręcznie. Równoważne z podpisem własnoręcznym jest złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu.
Kilku wskazówek co należy rozumieć przez złożenie własnoręcznego podpisu dostarcza orzecznictwo i literatura.


Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej.
data dodania: 2016-04-13

Potrącenie jest czynnością materialnoprawną dokonywaną przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Na skutek złożenia oświadczenia o potrąceniu następuje wzajemnego umorzenie dwóch wierzytelności, do wysokości wierzytelności niższej.
Warunkiem dopuszczalności potrącenia wierzytelności jest aby przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku oraz to aby obie wierzytelności były wymagalne i mogły być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym (art. 498 § 1 k.c.).
Ale czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony, jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary (art. 455 k.c.)?


Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia.
data dodania: 2016-03-30

Umowy o roboty budowlane występują powszechnie. Powszechne są również sytuacje, że w wykonanie obiektu budowlanego zaangażowanych jest wiele podmiotów, a relacje między tymi podmiotami są skomplikowane i oparte na sprzeczności interesów. Jednym z istotnych problemów jest problem zapłaty przez wykonawcę podwykonawcom za prace wykonane przez tych podwykonawców. Równie powszechnie występujący zjawiskiem jest niezapłacenie podwykonawcom przez wykonawcę pomimo otrzymania przez wykonawcę zapłaty od inwestora. To zjawisko przybrało swego czasu takie rozmiary skutkujące upadłościami podwykonawców, że okazała się konieczna interwencja ustawodawcy. W celu przeciwdziałaniu temu zjawisku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do kodeksu cywilnego uregulowania art. 647 (1), które rozszerza odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawców. W ten sposób podwykonawcy zyskali możliwość, po spełnieniu określonych w art. 647 (1) kodeksu cywilnego warunków, żądania zapłaty od inwestora. To niewątpliwie korzystne dla podwykonawców rozwiązania okazało się być mniej korzystne dla inwestora, który ponosi ryzyko dwukrotnej zapłaty za wykonane na jego rzecz roboty budowlane, tj. zapłaty na rzecz wykonawcy i zapłaty na rzecz podwykonawców. Praktyka stosowania art. 647 (1) k.c. wykazała, że stosowanie tego uregulowania nastręcza wielu problemów, a niejasność tego przepisu pozwala na bronienie wieli często zupełnie sprzecznych ze sobą wykładni. Poniżej przedstawiono najistotniejsze problemy pojawiające się przy stosowaniu art. 647 (1) k.c. We wskazywanych rozwiązaniach napotykanych problemów uwzględniono orzecznictwo SN i sadów powszechnych oraz wypowiedzi doktryny.


Wykładnia treści umowy – kombinowana metoda wykładni treści oświadczeń woli.
data dodania: 2016-03-20

Wykładnia oświadczeń woli polega na ustaleniu ich znaczenia, czyli sensu. Ma ona na celu ustalenie właściwej treści regulacji zawartej w oświadczeniu woli. Dyrektywy wykładni treści oświadczeń woli reguluje art. 65 kodeksu cywilnego. Jego §1 ma zastosowanie do wszelkich rodzajów czynności prawnych, a § 2 wprowadza dodatkową regułę mającą zastosowanie do dwustronnych czynności prawnych, czyli umów. Zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego w umowach należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie powinno się opierać na dosłownym brzmieniu umowy. W orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego wypracowano i zgodnie przyjmuje się, że treść złożonych przez strony umowy oświadczeń woli należy wykładać (czyli odkodowywać to co strony rozumiały przez złożenie takich a nie innych oświadczeń) przez zastosowanie tzw. kombinowanej metody wykładni treści oświadczeń woli. 


Wstąpienie w stosunek najmu w razie zbycia przedmiotu najmu.
data dodania: 2016-03-19

Mimo że z umowy najmu powstaje stosunek zobowiązaniowy tylko między oznaczonymi osobami (wynajmującym i najemcą) w wypadku zbycia rzeczy najętej lub obciążenia jej prawem rzeczowym uniemożliwiającym wynajmującemu wykonanie zobowiązań z najmu, np. użytkowanie, stosunek najmu, lecz nabywca wstępuje na miejsce zbywcy. W ten sposób prawa najemcy nabierają charakteru zbliżonego do praw rzeczowych. Stają się bowiem one skuteczne przeciwko każdoczesnemu właścicielowi rzeczy najętej.


1 2 3 4 5 6 7