Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zaskarżenie postanowienia o sprostowaniu wyroku.
data dodania: 2017-09-06

Postanowienie o sprostowaniu wyroku skarży się zażaleniem (art. 394 § 1 pkt 8) k.p.c. stanowi, że na postanowienie sądu pierwszej instancji o sprostowaniu wyroku przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji). Jak wiadomo sprostowanie wyroku polega na sprostowaniu oczywistych omyłek i błędów (art. 350 § 1 k.p.c.) i jak również wiadomo nie może prowadzić do takiej zmiany ‘merytorycznej’ treści orzeczenia, że w istocie będziemy mieli do czynienia z ‘nowym’ wyrokiem. Jeżeli sąd niewłaściwe zastosuje instytucję sprostowania wyroku i w rzeczywistości ten wyrok zmieni strona przekonana, że ma do czynienia z wyrokiem skarży te postanowienie, w jej przekonaniu będące wyrokiem, apelacją. I co dalej?


Zarzut naruszenia art. 232 zd. 1 k.p.c. w apelacji czy zażaleniu nie przejdzie.
data dodania: 2017-08-29

Art. 232 zd. 1 k.p.c. stanowi, że strony są zobowiązana (dosłownie: obowiązane) wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. W orzecznictwie wykształcił się w zasadzie już jednolity pogląd, że ta norma prawna jest adresowana do stron postępowania cywilnego i nie może być przez to naruszona przez sąd. Jaki jest skutek takiej wykładni? Skutek jest taki, że strona postępowania cywilnego wnosząca środek zaskarżenia w postaci apelacji, zażalenie czy skargi kasacyjnej (w przypadku skargi kasacyjnej ta niedopuszczalność wynika też z zakazu kwestionowania ustalenia faktów i oceny dowodów) nie może formułować zarzutu oparte o twierdzeniu o naruszeniu przez sąd art. 232 k.p.c.


Jak sformułować zarzut braku pełnych ustaleń faktycznych?
data dodania: 2017-08-18

Bardzo często strona skarżąca wyrok lub postanowienie próbując wzruszyć stan faktyczny ustalony przez sąd orzekający i przyjęty przez ten sąd za podstawę orzeczenia formułuje zarzut w taki sposób, że zarzuca sądowi dopuszczenie się błędu w ustaleniach faktycznych czy też nieustalenie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych. Według mnie jest to nieprawidłowe. Właściwe sformułowanie takiego zarzutu w apelacji lub zażaleniu powinno polegać na wskazaniu konkretnego przepisu kodeksu postępowania cywilnego, którego to naruszenie doprowadziło sąd do błędu w ustaleniach faktycznych lub niepełnego ustalenia stanu fatycznego. Jak formułować taki zarzut wskazówkę dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.06.2017r. w sprawie sygn. akt II UK 500/16.


Sprostowanie wyroku.
data dodania: 2017-08-13

Wyrok będący wytworem ludzkim bywa dotknięty jakimiś wadami. Jeżeli wady te mają charakter omyłek oczywistych kodeks postępowania cywilnego pozwala na ich łatwe wyeliminowania. Służy temu instytucja sprostowania wyroku uregulowana w art. 350 kpc. Co do zasady, możliwość prostowania omyłek pisarskich w orzeczeniu sądowym jest instytucją procesową uprawniającą sądy do podjęcia działania z urzędu w postaci prostowania w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Dalej o tym co należy rozumieć przez pojęcie oczywistych omyłek, czemu instytucja sprostowania wyroku nie może służyć i o kwestii zaskarżania postanowień dotyczących sprostowania orzeczeń.


Do którego sądu wnieść opłatę od apelacji?
data dodania: 2017-07-27

Apelacja jest pismem sądowym podlegającym opłacie (art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłacie podlegają w szczególności następujące pisma : apelacja i zażalenie). W drodze apelacji skarży się wyroki zapadłe w postępowaniu procesowym i postanowienia zapadłe w postępowaniu nieprocesowym. W razie niewniesienia opłaty sądowej od apelacji podlega ona odrzuceniu (zgodnie z art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c.). Opłatę tę można wnieść w postaci bezgotówkowej, wpłaty gotówkowej w kasie sądu albo poprzez naklejenia znaków opłaty sądowej. Wnosząc opłatę od apelacji w formie bezgotówkowej należy wnieść ją na rachunek właściwego sądu, bo nie jest tak, że opłatę tę można wnieść na rachunek jakiegokolwiek sądu.


1 2 3 4 9 10 11