Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jakich roszczeń można dochodzić w postępowaniu nakazowym?
data dodania: 2017-03-19

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych. Jak każde z tych postępowań rządzi się ono pewnymi szczególnymi dla siebie zasadami. Jedną z tych zasad jest to, że powód wnosząc pozew może złożyć w tym pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wówczas jeżeli dochodzi pewnego rodzaju roszczeń i tylko wtedy gdy jego roszczenia sąd udowodnione pewnymi rodzajami dokumentów.


W postępowaniu cywilny termin nie kończy się już w sobotę.
data dodania: 2017-02-25

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje art. 115 k.c. w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z tym nowym brzmieniem art. 115 k.c., który stosuje się do obliczania terminów w postępowaniu cywilnym, jeżeli termin do dokonania czynności w postępowaniu cywilnym (czyli np. wniesienie apelacji, zażalenia, sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, zarzutu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, skargi kasacyjnej, wniesienia wniosku o przywrócenie terminu i wielu innych czynności procesowych ograniczonych terminami) upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny lub w sobotę, to termin ten upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym ani sobotą.


Uzupełnienie opłaty od pozwu nienadającego się do postępowania nakazowego.
data dodania: 2017-02-14

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty, czyli jedną czwartą tego co się płaci w postępowaniu zwykłym. Oszczędność dla powoda jest zatem istotna. Problem polega tylko na tym, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym może być wydany tylko wówczas gdy powód dochodzi roszczenia udowodnionego którymś z dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c. Niektórzy powodowie próbują korzystać z przepisów w taki sposób, że nie dysponując żadnym z dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c. wnoszą pozew w postępowaniu nakazowym licząc na to, że sąd rozpozna sprawę w trybie zwykłym. Dla takich powodów oznaczałoby to prowadzenie sprawy za część opłaty sądowej, którą powinni byliby wnieść.


Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.
data dodania: 2016-11-11

W razie wyegzekwowania przez powoda świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu lub spełnienia świadczenia przez pozwanego i następnie zmiany tego wyroku w ten sposób, że powództwo zostanie oddalone powstaje problem zwrotu przez powoda wyegzekwowanego lub spełnionego świadczenia. Na wniosek pozwanego zwanego wnioskiem restytucyjnym sąd orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo przywróceniu stanu poprzedniego.
Według jego regulacji regulacji prawnych należy rozpatrywać zasady zwrotu wyegzekwowanego lub spełnionego świadczenia?


Odsetki a wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji.
data dodania: 2016-09-12

Art. 368 § 2 k.p.c. nakłada na wnoszącego apelacją obowiązek określenia w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli apelacja jest wnoszona w sprawie o prawa majątkowe. Przez wartość przedmiotu zaskarżenia należy rozumieć wartość roszczeń, które strona procesu cywilnego, dochodzi w drodze środków odwoławczych, jakim jest np. apelacja.
Jednym z celów, któremu służy określenie wartości przedmiotu zaskarżenia jest późniejsza możliwość ustalenia dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej. Niezależnie od tego, że nieokreślenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji, prawidłowe określenie wartości przedmiotu zaskarżenia może przesądzać o późniejszej dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.


1 2 3 4 5 6 7 8 9