Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zwrócenie uwagi sądowi na naruszenie przepisów postępowania – ograniczenie dla apelacji.
data dodania: 2016-09-10

Zgodnie z art. 162 k.p.c. jeżeli strona w toku posiedzenia, a jeżeli nie była na nim obecna – to na najbliższym posiedzeniu, nie zwróciła sądowi uwagi sądowi na naruszenie przepisów o postępowaniu i nie wniosła jednocześnie o wpisania tego zastrzeżenia do protokołu, to nie przysługuje jej prawo do powoływania się na to uchybieniu w dalszym postępowaniu, chyba że chodzi o naruszenie przepisów, które sąd powinien wziąć pod uwagę z urzędu albo strona nie zgłosiła zastrzeżenia bez swojej winy.
Możliwość postawienia w apelacji niektórych rodzajów zarzutów jest zatem ograniczone w ten sposób, że wnoszący apelację może ten zarzut sądowi pierwszej instancji postawić pod warunkiem, że wcześniej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji zwrócił temu sądowi uwagę na dopuszczenie się przez ten sąd naruszenia danego przepisu.


Dochodzenie przywrócenia utraconego posiadania a jego przeniesienie na inną osobę.
data dodania: 2016-09-03

Jednym z rodzajów odrębnego procesu cywilnego jest postępowanie w sprawie przywróconego posiadania. Jest ono szczególnie uregulowana w dwóch przepisach kodeksu postępowania cywilnego: art. 478 i art. 479. W pozostałym zakresie do tego postępowania stosuje się z mocy odesłania zawartego w art. 13 § 2 k.p.c. przepisy o postępowaniu zwykłym. Z powództwem o przywrócenie posiadania (treścią roszczenia jest żądanie powrotnego wydania rzeczy) występuje się przeciwko sprawcy naruszenia, czyli osobie, która naruszyła nasze posiadanie. W toku procesu o przywrócenie naruszonego posiadania pozwany przez nasz naruszyciel może przenieść posiadanie na inną osobę.


Zwolnienie od kosztów sądowych a obowiązek zwrotu kosztów drugiej stronie.
data dodania: 2016-09-02

Jeżeli strona postępowania cywilnego nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Strona zwolniona od ponoszenia kosztów sadowych na podstawie art. 102 ustawy o kosztach nie ma obowiązku uiszczania opłat oraz wydatków, gdyż tymczasowo wykłada je za nią Skarb Państwa. W przypadku jednak gdy strona ta przegra proces cywilny zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, koszty procesu (art. 98 § 1 k.p.c.).  


Zaskarżenie postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego..
data dodania: 2016-09-01

 Dopuszczenie i przeprowadzenie przez sąd dowodu wymaga wydania postanowienia (art. 236 k.p.c.), w którym sąd powinien m.in. oznaczyć fakty podlegające stwierdzeniu (czyli to co dany dowód ma udowadniać oraz środek dowodowy (czyli co jest dowodem). Stosowanie tego przepisy wygląda różnie i w praktyce sądu stosują przy dopuszczaniu dowodu z zeznań świadków, dowodu z opinii biegłych i dowodu z zeznań stron.

Z kolei jeżeli sąd odmawia przeprowadzenia wnioskowanego przez nas dowodu powinien wydać postanowienie o oddaleniu naszego wniosku (w praktyce zdarza się, że sąd takiego postanowienia nie wydaje a wnioskowany dowód pomija). Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego strona może kwestionować w niżej opisany sposób.   Reprezentowanie przez pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.
data dodania: 2016-08-23

W postępowaniu cywilnym (w procesie i postępowaniu nieprocesowym) strona (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania) może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie możemy ustanowić tego kogo nam odpowiada, bo kodeks postępowanie cywilnego reguluje kto może nas reprezentować w postępowaniu przed sądem.1 2 3 4 5 6 7 8 9