Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Prawidłowość doręczenia zastępczego w miejscu pracy adresata.
data dodania: 2017-07-09

Celem doręczenia pisma w postępowaniu cywilnym jest danie możliwości adresatowi tego pisma do zapoznania się z jego treścią. Doręczeń w postępowaniu cywilnym dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam gdzie się adresata doręczeń zastanie (art. 135 § 1 k.p.c.). Zasadą jest, że doręczeń dokonuje się do rąk własnych adresata. Doręczenie zastępcze unormowane w art. 139 § 1 k.p.c. może mieć zastosowanie dopiero wtedy, gdy okaże się, że nie było możliwe doręczenie właściwe, czyli doręczenie do rak własnych adresata, jak również nie było doręczenie na podstawie art. 138 § 1 i 2 k.p.c., czyli doręczenie dorosłemu domownikowi albo administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi (pod warunkiem, że osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania pisma adresatowi) i doręczenie pisma osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy adresata.


Granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
data dodania: 2017-07-05

Kluczowym przepisem określającym przedmiotowy zakres rozpoznawania sprawy przez sąd drugiej instancji w postępowaniu apelacyjnym jest art. 378 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, iż o przedmiotowym zakresie rozpoznania sądu drugiej instancji decydują przede wszystkim granice apelacji. Jednakże, jak pokazuje praktyka orzecznicza nie można poprzestać na przyjęciu takiej właśnie wykładni.


Jakich roszczeń można dochodzić w postępowaniu nakazowym?
data dodania: 2017-03-19

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych. Jak każde z tych postępowań rządzi się ono pewnymi szczególnymi dla siebie zasadami. Jedną z tych zasad jest to, że powód wnosząc pozew może złożyć w tym pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wówczas jeżeli dochodzi pewnego rodzaju roszczeń i tylko wtedy gdy jego roszczenia sąd udowodnione pewnymi rodzajami dokumentów.


W postępowaniu cywilny termin nie kończy się już w sobotę.
data dodania: 2017-02-25

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje art. 115 k.c. w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z tym nowym brzmieniem art. 115 k.c., który stosuje się do obliczania terminów w postępowaniu cywilnym, jeżeli termin do dokonania czynności w postępowaniu cywilnym (czyli np. wniesienie apelacji, zażalenia, sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, zarzutu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, skargi kasacyjnej, wniesienia wniosku o przywrócenie terminu i wielu innych czynności procesowych ograniczonych terminami) upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny lub w sobotę, to termin ten upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym ani sobotą.


Uzupełnienie opłaty od pozwu nienadającego się do postępowania nakazowego.
data dodania: 2017-02-14

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty, czyli jedną czwartą tego co się płaci w postępowaniu zwykłym. Oszczędność dla powoda jest zatem istotna. Problem polega tylko na tym, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym może być wydany tylko wówczas gdy powód dochodzi roszczenia udowodnionego którymś z dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c. Niektórzy powodowie próbują korzystać z przepisów w taki sposób, że nie dysponując żadnym z dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c. wnoszą pozew w postępowaniu nakazowym licząc na to, że sąd rozpozna sprawę w trybie zwykłym. Dla takich powodów oznaczałoby to prowadzenie sprawy za część opłaty sądowej, którą powinni byliby wnieść.


1 2 3 4 5 9 10 11