Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Przytoczenie podstawy prawnej w pozwie.
data dodania: 2016-08-21

Zakres rozpoznania sprawy cywilnej wyznacza podstawa faktyczna, określona przez powoda. Przytoczenie w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia nie jest obligatoryjnym elementem pozwu, ale często powód chcąc już na tym etapie postępowania przekonać sąd, że ma racje, przytacza podstawę prawną dochodzonego roszczenia i uzasadnia, że zgodnie z tą podstawą jego roszczenie podlega ochronie.

Takie przytoczenie podstawy prawnej nie jest wiążące ani dla powoda ani też dla sądu. Nie jest jednak również tak, że jest ono pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.

 Uzupełnienie podstawy faktycznej powództwa.
data dodania: 2016-08-15

Jednym z elementów koniecznych pozwu jest przytoczenie przez powoda okoliczności faktycznych. Jak wspominałem wcześniej w pozwie powód przytaczając stan faktyczny, z którego wywodzi swoje roszczenie powinien pamiętać, że późniejsze przytoczenie twierdzeń i dowodów na poparcie tych twierdzeń w celu uzupełnienia podstawy faktycznej jest ograniczone (art. 207 § 6 oraz art. 217 § 2 k.p.c.). To ograniczenie nie jest jednak bezwzględne i pod pewnymi warunkami dopuszczalne jest przywołanie dalszych twierdzeń i dowodów niepowołanych przez powoda w pozwie.


Pozew – co powinien zawierać ?
data dodania: 2016-08-12

Pozew jest szczególnym (kwalifikowanym) pismem procesowym. Oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi on spełniać warunki szczególne właściwe dla siebie. Sporządzając pozew nie należy jednak ograniczać się jedynie do treści art. 187 k.p.c. (wymagania szczególne dla pozwu) o do treści art. 126 k.p.c. (wymagania każdego pisma procesowego). Pamiętać należy co najmniej o ograniczeniach we wnoszeniu dalszych pism przygotowawczych (art. 207 k.p.c.) i wniosków dowodowych (art. 217 k.p.c.) .   


Pozew o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości.
data dodania: 2016-08-10

Dochodzenie należności  w postępowaniu upadłościowym polega na ich zgłaszaniu w celu ich umieszczanie na liście wierzytelności. Oznacza to, że chcąc uczestniczyć w podziale środków uzyskanych z masy upadłości wierzyciel powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Z kolei jeżeli pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem toczy się postępowanie cywilne, którego przedmiotem jest wierzytelność podlegająca zgłoszeniu do masy upadłości, postępowanie cywilne podlega zawieszeniu z urzędu (art. 177 § 1 pkt 4) k.p.c.).

Z kolei postępowanie sądowe w sprawie wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości może być podjęte przeciwko syndykowi dopiero wówczas gdy w postępowaniu upadłościowym po wyczerpaniu trybu zgłaszania wierzytelności, wierzytelność nie została umieszczona na liście wierzytelności (art. 145 prawa upadłościowego).   Reprezentowanie strony przez pełnomocnika niemogącego być pełnomocnikiem.
data dodania: 2016-08-08

Brak  należytego umocowania pełnomocnika w postępowaniu cywilnym  występuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze w sytuacji gdy w sprawie występuje pełnomocnik mogący być tym pełnomocnikiem ale występują braki w udzielonej tej osobie pełnomocnictwie i po drugie w sytuacji gdy pełnomocnik występuje osoba, która tym pełnomocnikiem nie może w ogóle być.

Ogólną zasadą postępowania cywilnego jest to, że strona postępowania może być reprezentowana tylko przez pewne osoby. Zgodnie bowiem z art. 87 k.p.c. pełnomocnikami strony mogą być wyłącznie osoby wymienione w tym przepisie (pomijam w tym miejscu uregulowania szczególne).  Takie uregulowanie rodzi pytanie o skutki udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która tym pełnomocnikiem nie może być?1 2 3 4 5 6 7 8 9