Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.
data dodania: 2016-11-11

W razie wyegzekwowania przez powoda świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu lub spełnienia świadczenia przez pozwanego i następnie zmiany tego wyroku w ten sposób, że powództwo zostanie oddalone powstaje problem zwrotu przez powoda wyegzekwowanego lub spełnionego świadczenia. Na wniosek pozwanego zwanego wnioskiem restytucyjnym sąd orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo przywróceniu stanu poprzedniego.
Według jego regulacji regulacji prawnych należy rozpatrywać zasady zwrotu wyegzekwowanego lub spełnionego świadczenia?


Odsetki a wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji.
data dodania: 2016-09-12

Art. 368 § 2 k.p.c. nakłada na wnoszącego apelacją obowiązek określenia w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli apelacja jest wnoszona w sprawie o prawa majątkowe. Przez wartość przedmiotu zaskarżenia należy rozumieć wartość roszczeń, które strona procesu cywilnego, dochodzi w drodze środków odwoławczych, jakim jest np. apelacja.
Jednym z celów, któremu służy określenie wartości przedmiotu zaskarżenia jest późniejsza możliwość ustalenia dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej. Niezależnie od tego, że nieokreślenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji, prawidłowe określenie wartości przedmiotu zaskarżenia może przesądzać o późniejszej dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.


Zwrócenie uwagi sądowi na naruszenie przepisów postępowania – ograniczenie dla apelacji.
data dodania: 2016-09-10

Zgodnie z art. 162 k.p.c. jeżeli strona w toku posiedzenia, a jeżeli nie była na nim obecna – to na najbliższym posiedzeniu, nie zwróciła sądowi uwagi sądowi na naruszenie przepisów o postępowaniu i nie wniosła jednocześnie o wpisania tego zastrzeżenia do protokołu, to nie przysługuje jej prawo do powoływania się na to uchybieniu w dalszym postępowaniu, chyba że chodzi o naruszenie przepisów, które sąd powinien wziąć pod uwagę z urzędu albo strona nie zgłosiła zastrzeżenia bez swojej winy.
Możliwość postawienia w apelacji niektórych rodzajów zarzutów jest zatem ograniczone w ten sposób, że wnoszący apelację może ten zarzut sądowi pierwszej instancji postawić pod warunkiem, że wcześniej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji zwrócił temu sądowi uwagę na dopuszczenie się przez ten sąd naruszenia danego przepisu.


Dochodzenie przywrócenia utraconego posiadania a jego przeniesienie na inną osobę.
data dodania: 2016-09-03

Jednym z rodzajów odrębnego procesu cywilnego jest postępowanie w sprawie przywróconego posiadania. Jest ono szczególnie uregulowana w dwóch przepisach kodeksu postępowania cywilnego: art. 478 i art. 479. W pozostałym zakresie do tego postępowania stosuje się z mocy odesłania zawartego w art. 13 § 2 k.p.c. przepisy o postępowaniu zwykłym. Z powództwem o przywrócenie posiadania (treścią roszczenia jest żądanie powrotnego wydania rzeczy) występuje się przeciwko sprawcy naruszenia, czyli osobie, która naruszyła nasze posiadanie. W toku procesu o przywrócenie naruszonego posiadania pozwany przez nasz naruszyciel może przenieść posiadanie na inną osobę.


Zwolnienie od kosztów sądowych a obowiązek zwrotu kosztów drugiej stronie.
data dodania: 2016-09-02

Jeżeli strona postępowania cywilnego nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Strona zwolniona od ponoszenia kosztów sadowych na podstawie art. 102 ustawy o kosztach nie ma obowiązku uiszczania opłat oraz wydatków, gdyż tymczasowo wykłada je za nią Skarb Państwa. W przypadku jednak gdy strona ta przegra proces cywilny zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, koszty procesu (art. 98 § 1 k.p.c.).  


1 2 3 4 5 6 9 10 11