Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Apelacja od wyroku sądu – wymagania.
data dodania: 2016-08-07

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji jest uprawniona do wniesienia apelacji (od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym). Skutkiem wniesienia apelacji jest poddanie po raz drugi pod osąd tej samej sprawy – tym razem sądowi drugiej instancji. Apelacja oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi spełniać wymagania szczególne właściwe apelacji.


Czy istnieje zarzut błędu w ustaleniach faktycznych?
data dodania: 2016-08-01

Ogólnie można powiedzieć, że wnosząc apelację zwalczamy wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że albo zarzucamy temu sądowi błędne ustalenie stanu faktycznego (czy twierdzimy, że z materiału dowodowego wynika inny stan faktyczny niż ustalony w wyroku przez sąd) albo zarzucamy sądowi niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego.
Wnoszący apelację kwestionując ustalony przez sąd stan faktyczny czyni to przez sformułowanie zarzutu o treści „sądowi zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych polegający na tym, że …..” (albo podobnie). Jest postępowanie nieprawidłowe i według mnie w taki sposób zarzutu nie można stawiać, a w każdym razie nie powinno się tego czynić w apelacji.


Czy opłaca się nie odbierać przesyłek sądowych?
data dodania: 2016-07-22

Kodeks postępowania cywilnego reguluje zasady doręczania osobom fizycznym pism w postępowaniu cywilnym przez sąd w sposób zapewniający z jednej strony rzeczywistą możliwość odbioru przez adresat pisma (tak aby mógł on skutecznie bronić swoich interesów i nie był on zaskakiwany przebiegiem procesu) a z drugiej strony w sposób umożliwiający prowadzenie postępowania (zapobieganie obstrukcji polegającej na nieodbieraniu przesyłek sądowych).  Dlatego należy znać zasady doręczeń pism sądowych, aby wiedzieć kiedy to doręczenie jest w stosunku do nas skuteczne (i zaczynają biec terminy).


Pełnomocnictwo procesowe – skutki wadliwości dokumentu pełnomocnictwa.
data dodania: 2016-07-19

Pojęcie "pełnomocnictwo" w kodeksie postępowania cywilnego używane jest w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze oznacza ona dokument jako dowód (potwierdzenie) udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie w zakresie wskazanym z tym dokumencie. Po drugie pełnomocnictwo oznacza czynność umocowania , czyli udzielenie upoważnienia przez jedną osobę drugiej osobie do działania w jej imieniu w postępowaniu cywilnym przez co następuje oznaczenie sytuacji prawnej  pomiędzy pełnomocnikiem o mocodawcą. Dlatego w praktyce niektórzy pełnomocnicy posługują się określeniem „dokument pełnomocnictwa” ilekroć mają na myśli pełnomocnictwo w rozumieniu dokumentu. Pełnomocnictwo jako czynność umocowania nie musi być potwierdzona dokumentem. 


Czy dowód z fotokopii to dowód?
data dodania: 2016-07-17

Przez fotokopię rozumie się odbitkę rysunku lub tekstu bez sporządzania negatywu. Jako że ma ona charakter wtórny powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na potrzeby postępowania dowodowego. Fotokopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem, co do zasady, nie stanowią dokumentu.
Zgodnie z art. 308 § 1 k.p.c. sąd może dopuścić dowód także z fotokopii. Dowód z fotokopii sąd przeprowadza przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów (art. 308 § 1 k.p.c).


1 2 3 4 5 6 7 8 9