Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zaskarżenie postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego..
data dodania: 2016-09-01

 Dopuszczenie i przeprowadzenie przez sąd dowodu wymaga wydania postanowienia (art. 236 k.p.c.), w którym sąd powinien m.in. oznaczyć fakty podlegające stwierdzeniu (czyli to co dany dowód ma udowadniać oraz środek dowodowy (czyli co jest dowodem). Stosowanie tego przepisy wygląda różnie i w praktyce sądu stosują przy dopuszczaniu dowodu z zeznań świadków, dowodu z opinii biegłych i dowodu z zeznań stron.

Z kolei jeżeli sąd odmawia przeprowadzenia wnioskowanego przez nas dowodu powinien wydać postanowienie o oddaleniu naszego wniosku (w praktyce zdarza się, że sąd takiego postanowienia nie wydaje a wnioskowany dowód pomija). Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego strona może kwestionować w niżej opisany sposób.   Reprezentowanie przez pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.
data dodania: 2016-08-23

W postępowaniu cywilnym (w procesie i postępowaniu nieprocesowym) strona (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania) może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie możemy ustanowić tego kogo nam odpowiada, bo kodeks postępowanie cywilnego reguluje kto może nas reprezentować w postępowaniu przed sądem.Przytoczenie podstawy prawnej w pozwie.
data dodania: 2016-08-21

Zakres rozpoznania sprawy cywilnej wyznacza podstawa faktyczna, określona przez powoda. Przytoczenie w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia nie jest obligatoryjnym elementem pozwu, ale często powód chcąc już na tym etapie postępowania przekonać sąd, że ma racje, przytacza podstawę prawną dochodzonego roszczenia i uzasadnia, że zgodnie z tą podstawą jego roszczenie podlega ochronie.

Takie przytoczenie podstawy prawnej nie jest wiążące ani dla powoda ani też dla sądu. Nie jest jednak również tak, że jest ono pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.

 Uzupełnienie podstawy faktycznej powództwa.
data dodania: 2016-08-15

Jednym z elementów koniecznych pozwu jest przytoczenie przez powoda okoliczności faktycznych. Jak wspominałem wcześniej w pozwie powód przytaczając stan faktyczny, z którego wywodzi swoje roszczenie powinien pamiętać, że późniejsze przytoczenie twierdzeń i dowodów na poparcie tych twierdzeń w celu uzupełnienia podstawy faktycznej jest ograniczone (art. 207 § 6 oraz art. 217 § 2 k.p.c.). To ograniczenie nie jest jednak bezwzględne i pod pewnymi warunkami dopuszczalne jest przywołanie dalszych twierdzeń i dowodów niepowołanych przez powoda w pozwie.


Pozew – co powinien zawierać ?
data dodania: 2016-08-12

Pozew jest szczególnym (kwalifikowanym) pismem procesowym. Oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi on spełniać warunki szczególne właściwe dla siebie. Sporządzając pozew nie należy jednak ograniczać się jedynie do treści art. 187 k.p.c. (wymagania szczególne dla pozwu) o do treści art. 126 k.p.c. (wymagania każdego pisma procesowego). Pamiętać należy co najmniej o ograniczeniach we wnoszeniu dalszych pism przygotowawczych (art. 207 k.p.c.) i wniosków dowodowych (art. 217 k.p.c.) .   


1 2 3 5 6 7 9 10 11