Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Niedopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej.
data dodania: 2016-05-02

Art. 286 k.p.c. stanowi, że sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie i może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii do tych samych lub innych biegłych. Z przepisu tego zadaje się wynikać, że przyznaje on sądowi rozpoznającemu sprawę jedynie uprawnienie do żądania od biegłego wyjaśnienia opinii lub zasięgnięcia nowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Takie rozumienie tego przepisu byłoby jednak błędne, bo w niektórych sytuacjach sąd ma obowiązek wezwać biegłego celem złożenie przez niego dodatkowych wyjaśnień i ma też obowiązek zażądać złożenia dodatkowej opinii.


Wadliwość uzasadnienia przedmiotem zarzutu apelacyjnego (kasacyjnego)?
data dodania: 2016-04-29

Do niedawna (mam na myśli orzecznictwo SN) przyjmowano, że wadliwość uzasadnienia nie może co do zasady stanowić skutecznego zarzutu apelacyjnego. Wyjątek dotyczył sytuacji gdy uzasadnienie orzeczenie zostało sporządzone w taki sposób, że niemożliwe było odczytanie i zrozumienie motywów jakimi kierował się sąd wydając takie a nie inne rozstrzygnięcie. Takie stanowisko wynikało z założenia, że uzasadnienie jako akt następczy w stosunku do rozstrzygnięcia (uzasadnienie powstaje po wydaniu orzeczenia) nie może mieć siłą rzeczy wpływu na to rozstrzygnięcie.
Jednak to zapatrywanie uległo zmianie (uchwała SN z 24.05.2012 r., III CZP 77/11) w ten sposób, że uznano, że uzasadnienie powstaje w chwili narady nad orzeczeniem i może mieć ono wpływ na treść rozstrzygnięcia.


Moc wiążąca wyroku sądowego.
data dodania: 2016-04-25

Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. prawomocne orzeczenie wiąże strony, sąd które je wydał a także inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. Inne osoby wyrok wiąże w wypadkach przewidzianych w ustawie (obowiązujących przepisach). Mówiąc bardziej zrozumiale chodzi o to, że inne sąd nie może dokonać innych ustaleń niż te, które stwierdza już wydany wyrok (konsekwencję związania prawomocnym orzeczeniem jest powaga rzeczy osądzonej) i inne organy nie mogą nie uznawać tego co ten wyrok stwierdza. Czasem, choć na szczęście nielicznie i nie za często, pojawiają się głosy, że moc wiążąca obejmuje wszystko to co zawarte jest w wyroku w tym w jego orzeczeniu. Jest to jednak pogląd błędny.


Zasiedzenie nieruchomości – na rzecz kogo sąd może orzec?
data dodania: 2016-04-21

Sąd cywilny rozpoznający sprawę jest związany zakresem żądania strony (art. 321 § 1 k.p.c.). Oznacza to, że sąd nie może orzekać o żądaniu, strony które nie zostało przez nią zgłoszone. Zasada to stosuje się wprost do procesu i odpowiednio do postępowania nieprocesowego (art. 13 § 2 k.p.c.). Z drugie strony do postępowania o zasiedzenie nieruchomości z mocy odesłania z art. 610 § 1 k.p.c. stosuje się art. 677 § 1 zd. 1 k.p.c., zgodnie z który sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy.
Czy biorąc pod uwagę, że w interesie publicznym jest to aby księgi wieczyste odzwierciedlały rzeczywisty stan prawny można przyjąć, że art. 677 § 1 zd. 1 k.p.c. stosowany odpowiednio w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia pozwala na to aby sąd z urzędu stwierdził nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła?
Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi : nie.


Jak udowodnić fakt negatywny?
data dodania: 2016-04-09

Powód powinien, co do zasady, dowieść faktów, z których wywodzi dochodzone przez siei roszczenie (tworzących prawo podmiotowe). Oprócz tego powód dowodzi faktów uzasadniające jego odpowiedź na zarzuty pozwanego. Z kolei pozwany dowodzi faktów uzasadniające jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda, tamujące oraz niweczące twierdzenia i dowody powoda.
Niejednokrotnie każda ze tych stron procesu staje przed koniecznością wykazania faktu negatywnego, czyli tego że dane zdarzenie nie zaistniało. Udowodnienie tego faktu polega na udowodnieniu okoliczności, które będą zaprzeczyły możliwości wystąpienia faktu negatywnego albo okoliczności, z wystąpienia których będzie można wnioskować, że fakt negatywny nie zaistniał.
   


1 2 3 4 5 6 7 8 9