Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pozew o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości.
data dodania: 2016-08-10

Dochodzenie należności  w postępowaniu upadłościowym polega na ich zgłaszaniu w celu ich umieszczanie na liście wierzytelności. Oznacza to, że chcąc uczestniczyć w podziale środków uzyskanych z masy upadłości wierzyciel powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Z kolei jeżeli pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem toczy się postępowanie cywilne, którego przedmiotem jest wierzytelność podlegająca zgłoszeniu do masy upadłości, postępowanie cywilne podlega zawieszeniu z urzędu (art. 177 § 1 pkt 4) k.p.c.).

Z kolei postępowanie sądowe w sprawie wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości może być podjęte przeciwko syndykowi dopiero wówczas gdy w postępowaniu upadłościowym po wyczerpaniu trybu zgłaszania wierzytelności, wierzytelność nie została umieszczona na liście wierzytelności (art. 145 prawa upadłościowego).   Reprezentowanie strony przez pełnomocnika niemogącego być pełnomocnikiem.
data dodania: 2016-08-08

Brak  należytego umocowania pełnomocnika w postępowaniu cywilnym  występuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze w sytuacji gdy w sprawie występuje pełnomocnik mogący być tym pełnomocnikiem ale występują braki w udzielonej tej osobie pełnomocnictwie i po drugie w sytuacji gdy pełnomocnik występuje osoba, która tym pełnomocnikiem nie może w ogóle być.

Ogólną zasadą postępowania cywilnego jest to, że strona postępowania może być reprezentowana tylko przez pewne osoby. Zgodnie bowiem z art. 87 k.p.c. pełnomocnikami strony mogą być wyłącznie osoby wymienione w tym przepisie (pomijam w tym miejscu uregulowania szczególne).  Takie uregulowanie rodzi pytanie o skutki udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która tym pełnomocnikiem nie może być?Apelacja od wyroku sądu – wymagania.
data dodania: 2016-08-07

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji jest uprawniona do wniesienia apelacji (od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym). Skutkiem wniesienia apelacji jest poddanie po raz drugi pod osąd tej samej sprawy – tym razem sądowi drugiej instancji. Apelacja oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi spełniać wymagania szczególne właściwe apelacji.


Czy istnieje zarzut błędu w ustaleniach faktycznych?
data dodania: 2016-08-01

Ogólnie można powiedzieć, że wnosząc apelację zwalczamy wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że albo zarzucamy temu sądowi błędne ustalenie stanu faktycznego (czy twierdzimy, że z materiału dowodowego wynika inny stan faktyczny niż ustalony w wyroku przez sąd) albo zarzucamy sądowi niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego.
Wnoszący apelację kwestionując ustalony przez sąd stan faktyczny czyni to przez sformułowanie zarzutu o treści „sądowi zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych polegający na tym, że …..” (albo podobnie). Jest postępowanie nieprawidłowe i według mnie w taki sposób zarzutu nie można stawiać, a w każdym razie nie powinno się tego czynić w apelacji.


Czy opłaca się nie odbierać przesyłek sądowych?
data dodania: 2016-07-22

Kodeks postępowania cywilnego reguluje zasady doręczania osobom fizycznym pism w postępowaniu cywilnym przez sąd w sposób zapewniający z jednej strony rzeczywistą możliwość odbioru przez adresat pisma (tak aby mógł on skutecznie bronić swoich interesów i nie był on zaskakiwany przebiegiem procesu) a z drugiej strony w sposób umożliwiający prowadzenie postępowania (zapobieganie obstrukcji polegającej na nieodbieraniu przesyłek sądowych).  Dlatego należy znać zasady doręczeń pism sądowych, aby wiedzieć kiedy to doręczenie jest w stosunku do nas skuteczne (i zaczynają biec terminy).


1 2 3 6 7 8 9 10 11