Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Dokonanie opłaty sądowej przez pocztę.
data dodania: 2016-04-05

Dopóki Poczta Polska S.A. była tzw. operatorem publicznym uznawano, że datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym jest data nadania przekazu (SN w uchwale z dn. 21.01.2011r. III CZP 115/10).
W obecnym stanie prawnym nie ma pojęcia „pocztowy operator publiczny". Zostało ono zastąpione pojęciem "operator wyznaczony", którym jest jest operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Obecnie (zgodnie z decyzją Prezesa UKE) operatorem wyznaczonym na lata 2016 – 2025 jest Poczta Polska S.A. Do powszechnych usług pocztowych, które operator wyznaczony obowiązany jest wykonywać, nie zaliczono już realizacji przekazów pocztowych. Przyjęcie przez operatora wpłaty gotówkowej w celu przekazania jej na wskazany rachunek bankowy należy zaliczyć do grupy usług finansowych, które mogą być przedmiotem jej działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A.


Jak zaskarżyć oddalenie wniosku o przywrócenie terminu?
data dodania: 2016-04-02

W razie niedokonania w terminie czynności procesowej (czynnością procesową jest również wniesienie środka zaskarżania) strona może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonanie tej czynności (art. 168 § 1 k.p.c.). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej, której dotyczy wniosek o przywrócenie terminu (art. 169 § 3 k.p.c.), czyli wraz w wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia należy ten środek zaskarżenia wnieść.
O przywróceniu terminu orzeka sąd postanowieniem. W myśl kodeksu postępowania cywilnego zażalenie może być skarżone w dwojaki sposób (pomijam to skarżenie postanowień w postępowaniu nieprocesowym) : 1) przez wniesienie zażalenia i 2) w drodze tzw. rozszerzenia zakresu rozpoznania.


Powództwo o ochronę posiadania.
data dodania: 2016-03-22

 Posiadacz, zarówno samoistny jak i zależny, jest chroniony w sposób szczególny. Kodeks cywilny przyznaje mu ochronę w postaci skargi posesoryjnej (powództwa o ochronę posiadania). Szczególność tej ochrony wynika z tego, że przedmiotem ochrony jest ostatnie spokojne posiadanie, a żądający ochrony nie musi mieć prawa do rzeczy. W konsekwencji szczególna jest również kognicja sądu rozpoznającego powództwo o ochronę posiadania. W dalszej części więcej o tych i pozostałych odrębnościach postępowania wywołanego skargą posesoryjną.


„Potajemne” nagranie jako dowód w procesie.
data dodania: 2016-03-18

Co do zasady dowodem w postępowaniu cywilnym jest wszystko to co może przyczynić się do rozpoznania sprawy, czyli do ustalenia stanu faktycznego, z którego strona wywodzi swoje roszczenie. Dosyć poważne kontrowersje budzi to czy środkiem dowodowym mogą być potajemnie uzyskane nagrania, pośród których najwięcej dyskusji budzi posługiwanie się dowodem w postaci nagrania rozmowy sporządzonym bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej. Kodeks postępowania wykorzystania takiego nagrania jako dowodu nie zabrania.


Skuteczne postawienie zarzutu błędnej oceny dowodu tj. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.
data dodania: 2016-03-15

W razie wniesienia apelacji (i innego środka zaskarżenia) jednym ze sposobów zwalczania dokonanego przez sąd pierwszej instancji ustalenia stanu faktycznego jest postawienie temu sądowi zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Jest najbardziej istotny przepis, którego prawidłowe lub nieprawidłowe zastosowania prowadzi do wydania prawidłowego lub nieprawidłowego wyroku. Skutkiem jego naruszenia może bowiem być błędne ustalenie stanu faktycznego (czyli nie taki jak był w rzeczywistości i na jaki powoływała się strona procesu) i w konsekwencji zastosowanie przez sąd innego niż ten sąd powinien przepisu prawa materialnego.


1 2 3 4 5 6 7 8 9