Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pełnomocnictwo procesowe – skutki wadliwości dokumentu pełnomocnictwa.
data dodania: 2016-07-19

Pojęcie "pełnomocnictwo" w kodeksie postępowania cywilnego używane jest w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze oznacza ona dokument jako dowód (potwierdzenie) udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie w zakresie wskazanym z tym dokumencie. Po drugie pełnomocnictwo oznacza czynność umocowania , czyli udzielenie upoważnienia przez jedną osobę drugiej osobie do działania w jej imieniu w postępowaniu cywilnym przez co następuje oznaczenie sytuacji prawnej  pomiędzy pełnomocnikiem o mocodawcą. Dlatego w praktyce niektórzy pełnomocnicy posługują się określeniem „dokument pełnomocnictwa” ilekroć mają na myśli pełnomocnictwo w rozumieniu dokumentu. Pełnomocnictwo jako czynność umocowania nie musi być potwierdzona dokumentem. 


Czy dowód z fotokopii to dowód?
data dodania: 2016-07-17

Przez fotokopię rozumie się odbitkę rysunku lub tekstu bez sporządzania negatywu. Jako że ma ona charakter wtórny powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na potrzeby postępowania dowodowego. Fotokopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem, co do zasady, nie stanowią dokumentu.
Zgodnie z art. 308 § 1 k.p.c. sąd może dopuścić dowód także z fotokopii. Dowód z fotokopii sąd przeprowadza przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów (art. 308 § 1 k.p.c).


Niedopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej.
data dodania: 2016-05-02

Art. 286 k.p.c. stanowi, że sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie i może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii do tych samych lub innych biegłych. Z przepisu tego zadaje się wynikać, że przyznaje on sądowi rozpoznającemu sprawę jedynie uprawnienie do żądania od biegłego wyjaśnienia opinii lub zasięgnięcia nowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Takie rozumienie tego przepisu byłoby jednak błędne, bo w niektórych sytuacjach sąd ma obowiązek wezwać biegłego celem złożenie przez niego dodatkowych wyjaśnień i ma też obowiązek zażądać złożenia dodatkowej opinii.


Wadliwość uzasadnienia przedmiotem zarzutu apelacyjnego (kasacyjnego)?
data dodania: 2016-04-29

Do niedawna (mam na myśli orzecznictwo SN) przyjmowano, że wadliwość uzasadnienia nie może co do zasady stanowić skutecznego zarzutu apelacyjnego. Wyjątek dotyczył sytuacji gdy uzasadnienie orzeczenie zostało sporządzone w taki sposób, że niemożliwe było odczytanie i zrozumienie motywów jakimi kierował się sąd wydając takie a nie inne rozstrzygnięcie. Takie stanowisko wynikało z założenia, że uzasadnienie jako akt następczy w stosunku do rozstrzygnięcia (uzasadnienie powstaje po wydaniu orzeczenia) nie może mieć siłą rzeczy wpływu na to rozstrzygnięcie.
Jednak to zapatrywanie uległo zmianie (uchwała SN z 24.05.2012 r., III CZP 77/11) w ten sposób, że uznano, że uzasadnienie powstaje w chwili narady nad orzeczeniem i może mieć ono wpływ na treść rozstrzygnięcia.


Moc wiążąca wyroku sądowego.
data dodania: 2016-04-25

Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. prawomocne orzeczenie wiąże strony, sąd które je wydał a także inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. Inne osoby wyrok wiąże w wypadkach przewidzianych w ustawie (obowiązujących przepisach). Mówiąc bardziej zrozumiale chodzi o to, że inne sąd nie może dokonać innych ustaleń niż te, które stwierdza już wydany wyrok (konsekwencję związania prawomocnym orzeczeniem jest powaga rzeczy osądzonej) i inne organy nie mogą nie uznawać tego co ten wyrok stwierdza. Czasem, choć na szczęście nielicznie i nie za często, pojawiają się głosy, że moc wiążąca obejmuje wszystko to co zawarte jest w wyroku w tym w jego orzeczeniu. Jest to jednak pogląd błędny.


1 2 3 7 8 9 10 11