Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Korekta wysokości zadośćuczynienia przez sąd II instancji.
data dodania: 2016-02-07

Proces cywilny jest dwuinstancyjny. Czyli proste : strona z jakiś powodów niezadowolona z wyroku sądu pierwszej instancji może wnieść apelację od tego wyroku tego sądu do sądu apelacyjnego. Na skutek wniesienia apelacji sąd po raz drugi rozpoznaje sprawę, jeszcze raz bada zasadność zgłoszonych przed sądem roszczeń. Gdyby było inaczej dwuinstacyjność byłaby nieco iluzoryczna.
Pytanie jednak jest takie : czy tak jest zawsze? A dokładnie chodzi o przypadek procesów, których przedmiotem rozpoznania jest roszczenie o zadośćuczynienie. Problem w tego typu procesach polega na tym, że orzecznictwie przyjmuje się, że sąd drugiej instancji w ograniczonym zakresie bada trafność orzeczenia sądu pierwszej instancji w zakresie wysokości zasądzonego zadośćuczynienia.


Nierozpoznanie istoty sporu.
data dodania: 2016-02-01

Nierozpoznanie przez sąd istoty sprawy jest tak istotnym uchybieniem, że w zasadzie trudno o istotniejsze. Postępowanie sądowe jest przecież narzędziem ochrony naszych interesów. Jeżeli zgłaszamy do sądu nasze roszczenie, to możemy się liczyć z tym, że sąd nie przyzna nam ochrony, bo uzna nasze żądanie za nieuzasadnione. Ale nie powinniśmy liczyć się z tym, że o naszym żądaniu sąd w ogóle się nie wypowie.
Nierozpoznanie istoty sporu jest tak istotnym uchybieniem procesowym, że uzasadnia ono uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Dla stron postępowania sądowego nierozstrzygnięcie istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji wywołuje poważną trudność polegającą na tym w jaki sposób sformułować zarzut apelacyjny, czyli jak zarzucić sądowi nierozpoznanie istoty sporu? Zarzucenie naruszenia jakiego przepisu sądowi zarzucić?


Zmiana powództwa i doręczenie pisma drugiej stronie.
data dodania: 2016-01-24

W trakcie trwania procesu może okazać się, że powód powinien żądać więcej niż żądał w pozwie albo żądać czegoś innego niż żądał w pozwie. Dochodzi wówczas do zmiany przedmiotowej powództwa. Modyfikacja powództwa wymaga zachowania pewnych warunków, o których dalej.


Wymóg podania w pozwie informacji o mediacji.
data dodania: 2016-01-21

Ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. Poz. 1595) znowelizowany został art. 187 kpc. Nowelizacja polega na dodaniu w art. 187 § 1 kpc pkt 3) zgodnie, z którym powód powinien w pozwie zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu a w przypadku gdy strony takiej próby nie podjęły powód powinien wyjaśnić przyczyny niepodjęcie tej próby. W dalszej części o tym jakie racje przyświecały ustawodawcy dla wprowadzenia takiego uregulowania i jakie są jego skutki.


Właściwość sądu w sporach z zakresu prawa pracy.
data dodania: 2015-12-03

   Wnosząc powództwo wypada je wnieść do właściwego sądu. Regulacje dotyczące właściwości sądu z zakresu prawa pracy są trochę bardzie skomplikowane niż regulacje właściwości w sprawach cywilnych. Wynika to z tego, że w stosunku do uregulowań ogólnych ustawodawca wprowadził uregulowanie szczególne, które zawarte jest w art. 461 § 1 i § 1 (1) kodeksu postępowania cywilnego.
   Z jednej strony uregulowanie zawarte w art. 461 § 1 kpc rozszerza wybór sądu przez powoda o dodatkowe przypadki właściwości przemiennej, a z drugiej strony art. 461 § 1(1) kpc w sposób szczególny reguluje właściwość sądu przy dochodzeniu niektórych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9