Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pismo przygotowawcze.
data dodania: 2021-10-31

Jednym z rodzajów pism wnoszonych w postępowaniu cywilnym (zarówno w procesie jak i postępowaniu nieprocesowym) jest pismo przygotowawcze. Nazwa tego pisma jest nieco „niewinna”, bo sugerująca, że znaczenia tego rodzaju pism nie szczególnie poważna, ale jest to wrażenia mylne. Nieznajomość zasad wnoszenia pism przygotowawczych, zwłaszcza w procesie cywilnym, może prowadzić do przykrych konsekwencji, gdyż w razie braku skutecznego wniesienia tego pisma strona postępowania cywilnego może sobie zamknąć drogę do udowodnienia swoich twierdzeń (swojego stanowiska w sprawie) i w konsekwencji może przegrać proces.Odpowiedź na pozew.
data dodania: 2021-10-30

Odpowiedź na pozew jest pierwszym i najważniejszym pismem procesowym, które składa do sądu pozwany. Jest to środek obrony przeciwko żądaniu powództwa, w którym osoba pozwana przytacza twierdzenia i dowody na ich poparcie oraz wnioski i zarzuty zwrócone przeciwko temu co pozwie twierdzi powód. Nowelizacja procedury cywilnej dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej określana jako: ustawa nowelizująca) podniosła znaczenie odpowiedzi na pozew czyniąc tę czynność obowiązkową dla pozwanego oraz przesądzając tym samym, że niewniesienie odpowiedzi na pozew może skutkować uznaniem, że pozwany przyznaje (czyli uznaje za prawdziwe) twierdzenia co do faktów podane przez powoda w pozwie oraz wydaniem wyroku zaocznego.

Czy kserokopia to dowód?
data dodania: 2019-03-02

Strony procesu, zarówno powód jak i pozwany, powołując się na jakiś fakt powinny ten fakt udowodnić (art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c). Jednym ze środków dowodowych, czyli to za pomocą czego dowodzimy, znanych kodeksowi postępowania cywilnego jest dowód z dokumentów. Najczęściej dokument ma postać papierową. W procesie dokument może być złożony jako : (i) oryginał dokumentu, (ii) kopia notarialna (iii) kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez występującego w charakterze pełnomocnik radcy prawnego, adwokata, rzecznika patentowego lub radcę prokuratorii generalnej RP, (iv) kopia niepoświadczona (najczęściej kserokopia). Nie budzi zdziwienia, że trzy z wyżej wymienionych „form” dokumentów są skutecznym dowodem, czyli że na ich podstawie sąd uzna za wiarygodne twierdzenia o faktach strony powołującej się na ten dokument. Pewne zdziwienie budzi jednak to, że takim skutecznym dowodem może być też zwykła, niepoświadczona kopia (najczęściej kserokopie dokumentu).


Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych.
data dodania: 2018-03-08

W celu ochrony dóbr osobistych kodeks cywilny przyznaje osobie, której dobra osobiste są zagrożone roszczenie o zaniechanie działań zagrażających dobrom osobistym, zaś osobie której dobra osobiste zostały naruszone roszczenie o dopełnienie czynów potrzebnych do usunięcia skutków naruszenie dóbr osobistych a dodatkowo jeżeli została mu wyrządzona szkoda naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych.

W uchwale z dnia 15.12.2017r. w sprawia III CZP 91/17 Sąd Najwyższy ułatwił dla poszkodowanych przez naruszenie dóbr osobistych dochodzenie roszczeń przed sądami w ten sposób, że dopuścił wnoszenie powództw również przed sąd, w którego okręgu działanie sprawy naruszeń dóbr osobistych spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.


Zaskarżenie postanowienia o przywróceniu terminu.
data dodania: 2018-03-03

Załóżmy, że powód uzyskał korzystny dla niego wyrok, wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym i pozwany uchybił terminowi do wniesienia od któregoś z tych orzeczeń apelacji, sprzeciwu albo zarzutów. Powód wygrał wówczas proces. Dalej załóżmy, że pozwany wniósł środek zaskarżenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia. Następnie sąd przywrócił pozwanemu termin do wniesienia środka zaskarżenia i na skutek rozpoznania tego środka zaskarżenia lub rozpoznania sprawy sąd powództwo oddalił. Czy powód niezależnie od tego, że może kwestionować co do zasady rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji wnosząc apelację, może również skutecznie (przez co rozumiem poddanie pod rozpoznanie sądowi drugiej instancji) kwestionować przywrócenie pozwanemu przez sąd pierwszej instancji terminu do wniesienia środka zaskarżenia? Jest to możliwe.


1 2 3 9 10 11