Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jak sformułować zarzut braku pełnych ustaleń faktycznych?
data dodania: 2017-08-18

Bardzo często strona skarżąca wyrok lub postanowienie próbując wzruszyć stan faktyczny ustalony przez sąd orzekający i przyjęty przez ten sąd za podstawę orzeczenia formułuje zarzut w taki sposób, że zarzuca sądowi dopuszczenie się błędu w ustaleniach faktycznych czy też nieustalenie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych. Według mnie jest to nieprawidłowe. Właściwe sformułowanie takiego zarzutu w apelacji lub zażaleniu powinno polegać na wskazaniu konkretnego przepisu kodeksu postępowania cywilnego, którego to naruszenie doprowadziło sąd do błędu w ustaleniach faktycznych lub niepełnego ustalenia stanu fatycznego. Jak formułować taki zarzut wskazówkę dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.06.2017r. w sprawie sygn. akt II UK 500/16.


Sprostowanie wyroku.
data dodania: 2017-08-13

Wyrok będący wytworem ludzkim bywa dotknięty jakimiś wadami. Jeżeli wady te mają charakter omyłek oczywistych kodeks postępowania cywilnego pozwala na ich łatwe wyeliminowania. Służy temu instytucja sprostowania wyroku uregulowana w art. 350 kpc. Co do zasady, możliwość prostowania omyłek pisarskich w orzeczeniu sądowym jest instytucją procesową uprawniającą sądy do podjęcia działania z urzędu w postaci prostowania w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Dalej o tym co należy rozumieć przez pojęcie oczywistych omyłek, czemu instytucja sprostowania wyroku nie może służyć i o kwestii zaskarżania postanowień dotyczących sprostowania orzeczeń.


Do którego sądu wnieść opłatę od apelacji?
data dodania: 2017-07-27

Apelacja jest pismem sądowym podlegającym opłacie (art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłacie podlegają w szczególności następujące pisma : apelacja i zażalenie). W drodze apelacji skarży się wyroki zapadłe w postępowaniu procesowym i postanowienia zapadłe w postępowaniu nieprocesowym. W razie niewniesienia opłaty sądowej od apelacji podlega ona odrzuceniu (zgodnie z art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c.). Opłatę tę można wnieść w postaci bezgotówkowej, wpłaty gotówkowej w kasie sądu albo poprzez naklejenia znaków opłaty sądowej. Wnosząc opłatę od apelacji w formie bezgotówkowej należy wnieść ją na rachunek właściwego sądu, bo nie jest tak, że opłatę tę można wnieść na rachunek jakiegokolwiek sądu.


Prawidłowość doręczenia zastępczego w miejscu pracy adresata.
data dodania: 2017-07-09

Celem doręczenia pisma w postępowaniu cywilnym jest danie możliwości adresatowi tego pisma do zapoznania się z jego treścią. Doręczeń w postępowaniu cywilnym dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam gdzie się adresata doręczeń zastanie (art. 135 § 1 k.p.c.). Zasadą jest, że doręczeń dokonuje się do rąk własnych adresata. Doręczenie zastępcze unormowane w art. 139 § 1 k.p.c. może mieć zastosowanie dopiero wtedy, gdy okaże się, że nie było możliwe doręczenie właściwe, czyli doręczenie do rak własnych adresata, jak również nie było doręczenie na podstawie art. 138 § 1 i 2 k.p.c., czyli doręczenie dorosłemu domownikowi albo administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi (pod warunkiem, że osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania pisma adresatowi) i doręczenie pisma osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy adresata.


Granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
data dodania: 2017-07-05

Kluczowym przepisem określającym przedmiotowy zakres rozpoznawania sprawy przez sąd drugiej instancji w postępowaniu apelacyjnym jest art. 378 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, iż o przedmiotowym zakresie rozpoznania sądu drugiej instancji decydują przede wszystkim granice apelacji. Jednakże, jak pokazuje praktyka orzecznicza nie można poprzestać na przyjęciu takiej właśnie wykładni.


1 2 3 4 5 6 7 8 9