Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zmiana powództwa i doręczenie pisma drugiej stronie.
data dodania: 2016-01-24

W trakcie trwania procesu może okazać się, że powód powinien żądać więcej niż żądał w pozwie albo żądać czegoś innego niż żądał w pozwie. Dochodzi wówczas do zmiany przedmiotowej powództwa. Modyfikacja powództwa wymaga zachowania pewnych warunków, o których dalej.


Wymóg podania w pozwie informacji o mediacji.
data dodania: 2016-01-21

Ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. Poz. 1595) znowelizowany został art. 187 kpc. Nowelizacja polega na dodaniu w art. 187 § 1 kpc pkt 3) zgodnie, z którym powód powinien w pozwie zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu a w przypadku gdy strony takiej próby nie podjęły powód powinien wyjaśnić przyczyny niepodjęcie tej próby. W dalszej części o tym jakie racje przyświecały ustawodawcy dla wprowadzenia takiego uregulowania i jakie są jego skutki.


Właściwość sądu w sporach z zakresu prawa pracy.
data dodania: 2015-12-03

   Wnosząc powództwo wypada je wnieść do właściwego sądu. Regulacje dotyczące właściwości sądu z zakresu prawa pracy są trochę bardzie skomplikowane niż regulacje właściwości w sprawach cywilnych. Wynika to z tego, że w stosunku do uregulowań ogólnych ustawodawca wprowadził uregulowanie szczególne, które zawarte jest w art. 461 § 1 i § 1 (1) kodeksu postępowania cywilnego.
   Z jednej strony uregulowanie zawarte w art. 461 § 1 kpc rozszerza wybór sądu przez powoda o dodatkowe przypadki właściwości przemiennej, a z drugiej strony art. 461 § 1(1) kpc w sposób szczególny reguluje właściwość sądu przy dochodzeniu niektórych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.


1 2 3 9 10 11