Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Żądania naprawienia wad mieszkania od dewelopera.
data dodania: 2017-07-10

Relacja odpowiedzialności na zasadach rękojmi za wady i odpowiedzialności na zasadach ogólnych budzi wiele kontrowersji. Chodzi o to, że za pomocą różnych instytucji prawnych uprawniony może zrealizować ten sam lub podobny cel. Przeważa pogląd, że uprawniony może w celu zaspokojenia swojego interesu może według swojego wybory korzystać z tego lub innego uprawnienia, np. kupujący w przypadku gdy kupiona rzecz jest niegodna z umową może żądać obniżenia ceny rzeczy na podstawie rękojmi i zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na zasadach ogólnych. Z uwagi na dosyć skomplikowany problem jakim jest relacja różnych reżimów odpowiedzialności sprawy tę często są przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. W jednej z nich Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy nabywca może od dewelopera żądać usunięcia wad korzystając z uprawnienia do żądania przywrócenia stanu poprzedniego.


Naprawienie szkody w zobowiązaniach.
data dodania: 2017-06-01

Jeżeli strona stosunku zobowiązaniowego nie wykonuje swojego zobowiązania zgodnie z treścią tego stosunku zobowiązaniowego jego druga strona może żądać naprawienia doznanej na skutek takiego zachowania dłużnika Szkody. Obowiązujące regulacje przyznają tej stronie dwa zasadnicze roszczenie prowadzące do naprawienia szkody: roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Takie sposoby naprawienie szkody dotyczą wszelkich stosunków zobowiązaniowych, nie tylko tych mających swój źródło w umowach. Trzeba jednak pamiętać, że wiele przepisów szczególnych, a te zaś dotyczą głównie zobowiązań umownych, w sposób odmienny reguluje sposób naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.


Cesja (przelew) wierzytelności.
data dodania: 2017-01-31

Przelew (cesja) jest umowa polegająca na tym, że wierzyciel (zwany cedentem) przenosi na inną osobę (zwaną cesjonariuszem) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Jest to umowa, co znaczy, że dochodzi ona do skutku z chwilą złożenia przez cedenta i cesjonariusza dwóch zgodnych oświadczeń woli.

Poniżej kilka najważniejszych (tylko najważniejszych) kwestii odnoszących się do przelewu wierzytelności. Zobowiązanie przemienne.
data dodania: 2016-11-14

Zobowiązanie przemienne polega na tym, że dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia jedno z kilku możliwych świadczeń, przy czym żadne z tych świadczeń nie ma pierwszeństwa przed pozostałymi ani nie jest w jakiś sposób bardziej podstawowe. Każde bowiem z tych możliwych świadczeń jest równorzędne.

W dalszej części o tym: (i) co odróżnia zobowiązanie przemienne od zobowiązania z upoważnieniem przemiennym, (ii) kto jest uprawniony do dokonania wyboru świadczenia, (iii) w jakim terminie osoba uprawniona powinna dokonać wyboru świadczenia i jakie są skutki niedokonania wyboru świadczenia w terminie, i (iv) jakie są skutki niemożliwości jednego ze świadczeń.


Umowne prawo odstąpienia od umowy.
data dodania: 2016-11-04

Umowne prawo odstąpienia polega na tym, że strony umowy postanawiają, że jednej z nich albo obydwu w ciągu jakiegoś czasu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od tej umowy (art. 395 § 1 kodeksu cywilnego). Na skutek przyznania stronom lub jednej ze tron umowy prawa do odstąpienia od umowy strony lub strona mają wpływ na trwałość stosunku umownego, bo mocą swojego oświadczenia mogą ten stosunek zobowiązaniowy zakończyć, czyli umowa jest bardziej elastyczna.
Prawo do odstąpienia od umowy nie jest prawem do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy działa na przyszłość, a odstąpienie niweczy umowę od początku. Na skutek odstąpienia od umowy mamy taki stan jakby umowa nigdy nie została zawarta.


1 2 3