Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Niewniesienie stanowiska przez podmiot leczniczy w postępowaniu w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego.
data dodania: 2017-01-30

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz.660) do polskiego porządku prawnego wprowadzono alternatywę dla drogi sądowej w zakresie możliwości dochodzenia przez pacjentów odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy popełnione w trakcie ich leczenia w szpitalu. W tym celu zostały utworzone wojewódzkie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które w składzie dwóch prawników i dwóch lekarzy orzekają o tym czy w trakcie leczenie doszło do popełnienia błędu medycznego.

Postępowanie przed tą komisją wszczyna wniosek pacjenta lub jego spadkobierców. Podmiot leczniczy prowadzący szpital lub jego ubezpieczyciel mają ustawowy termin 30 dni do otrzymania wniosku na przedstawienie swojego stanowisk w sprawie. Jego nieprzedstawienie oznacza akceptację co do okoliczności w tym wniosku wskazanych i zaproponowanej przez pacjenta lub jego spadkobierców kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wydawałoby się, że na tym koniec ale jak wyjaśnił Sąd Najwyższy uchwale z dnia 19 maja 2016r. sprawie sygn. akt III CZP 13/16 tak nie jest.
 


Normy zatrudnienia pielęgniarek.
data dodania: 2016-11-12

W ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych do tej ustawy został określony sposób ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nie budzi wątpliwości, że te normy nie dotyczą podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami. Jednak jednocześnie ustawodawca w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że świadczeniodawca (czyli podmiot leczniczy) udzielający świadczeń szpitalnych stosuje normy zatrudnienia pielęgniarek i położonych z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie jest takie : czy takie odesłanie w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oznacza, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych określone dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami mają zastosowanie do podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami?


1 2 3