Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-10

Pojęcie podmiotu leczniczego jest jednym z kluczowych dla zrozumienia sposobu uregulowania rynku medycznego, przy czym chodzi o uregulowanie, którego punktem odniesienie są podmiotu udzielające świadczeń zdrowotnych. Te podmiotu ustawodawca nazywa podmiotami leczniczymi, ale samej definicji pojęcia podmiotu leczniczego obecnie obowiązujące przepisy nie regulują. Zamiast tej definicji ustawodawca podaje pewne kategorie podmiotów (przy czym są to kategorie różne wyodrębnione na podstawie różnych kryteriów) dodając , że są one podmiotami w takim zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą. W istocie pojęcie podmiotu leczniczego jest pewną zbiorczą kategorią różnych podmiotów (przy czym nie chodzi wyłącznie o podmioty wyposażone w podmiotowość prawną czy tzw. ułomne osoby prawne), dla których cechą wyróżniającą spośród innych podmiotów jest prowadzenie działalności leczniczej. W ten sposób kluczowe dla pojęcia podmiotu leczniczego staje się pojęcie działalności leczniczej


Kwalifikacja szpitali do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
data dodania: 2017-07-08

Stworzony ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określanej jako : ustawa nowelizująca) tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej opiera się na tym, że ze środków publicznych finansowane są te szpitale, które zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zaliczone do któregoś z poszczególnych systemów zabezpieczenia. Nie trzeba zatem wyjaśniać jak istotna jest kwalifikacja do któregoś z poziomów systemu zabezpieczeń. Szpital który nie został zaliczony do systemu zabezpieczeń albo został zakwalifikowany do niewłaściwego poziomu zabezpieczeń może zaskarżyć decyzje dyrektora oddziału wojewódzkiego przez wniesienie protestu do tegoż dyrektora. Kolejnym środkiem zaskarżenia jest protest wnoszony do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Sieć szpitali.
data dodania: 2017-07-06

Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 844) został wprowadzony (wg określenia ustawodawcy) : system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana polega na tym, że w myśl nowych przepisów co do zasady szpitale i przychodnie przyszpitalne nie będą ubiegały się w konkursach o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale otrzymają środki publiczne po zakwalifikowaniu ich do jednej z kategorii podmiotów leczniczych określonych przez ustawodawcę jako „poziom systemu zabezpieczenia”. To zakwalifikowanie do dane go poziomu zabezpieczenia umożliwia zawarcie szpitalom umowy z płatnikiem środków publicznych.


Niewniesienie stanowiska przez podmiot leczniczy w postępowaniu w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego.
data dodania: 2017-01-30

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz.660) do polskiego porządku prawnego wprowadzono alternatywę dla drogi sądowej w zakresie możliwości dochodzenia przez pacjentów odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy popełnione w trakcie ich leczenia w szpitalu. W tym celu zostały utworzone wojewódzkie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które w składzie dwóch prawników i dwóch lekarzy orzekają o tym czy w trakcie leczenie doszło do popełnienia błędu medycznego.

Postępowanie przed tą komisją wszczyna wniosek pacjenta lub jego spadkobierców. Podmiot leczniczy prowadzący szpital lub jego ubezpieczyciel mają ustawowy termin 30 dni do otrzymania wniosku na przedstawienie swojego stanowisk w sprawie. Jego nieprzedstawienie oznacza akceptację co do okoliczności w tym wniosku wskazanych i zaproponowanej przez pacjenta lub jego spadkobierców kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wydawałoby się, że na tym koniec ale jak wyjaśnił Sąd Najwyższy uchwale z dnia 19 maja 2016r. sprawie sygn. akt III CZP 13/16 tak nie jest.
 


Normy zatrudnienia pielęgniarek.
data dodania: 2016-11-12

W ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych do tej ustawy został określony sposób ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nie budzi wątpliwości, że te normy nie dotyczą podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami. Jednak jednocześnie ustawodawca w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że świadczeniodawca (czyli podmiot leczniczy) udzielający świadczeń szpitalnych stosuje normy zatrudnienia pielęgniarek i położonych z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie jest takie : czy takie odesłanie w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oznacza, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych określone dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami mają zastosowanie do podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami?


1 2 3