Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pojęcie działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-13

Pojęcie działalności leczniczej jest jednym z kluczowych pojęć, które należy znać aby mieć wyobrażenia o zasadach na jakich ustawodawca oparł uregulowania runku medycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcie w sensie stworzenia definicji pojęcia prawnego. Ustawodawca ogranicza się do wskazania jakie działania uważa za działalność leczniczą. Z kilku przepisów ustawy można jednak sformułować definicję działalności leczniczej albo mówiąc ostrożniej podjąć taką próbę. „Zdekodowanie” tego pojęcia na podstawie treści kilku przepisów ustawy o działalności leczniczej jest jak najbardziej celowe, bo pojęcie to jest używane bardzo często, a dobrze jest wiedzieć co kryje się za używanymi przez nas określeniami


Wymagalność roszczenia o zapłatę za świadczenia udzielone w stanach nagłych.
data dodania: 2018-03-11

Pacjentowi, którego stan zdrowia kwalifikuje się jako tzw. stan nagły pomoc medyczna (świadczenia zdrowotne) udzielana jest niezwłocznie. Świadczeniodawcy (głównie szpitalom) za udzielona świadczenia zdrowotne pacjentom w stanach nagłych przysługuje wynagrodzenie od podmiotu finansującego świadczenia zdrowotne ze środków publicznych (aktualnie jest to Narodowy Fundusz Zdrowia) również w przypadku gdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych nie ma umowy zawartej z płatnikiem publicznym. Roszczenie świadczeniodawcy, który udzielił takich świadczeń, jest świadczeniem pieniężnym, a od żądanej przed sądem kwoty pieniężnej powód może żądać odsetek. Od jakiej chwili może żądać zapłaty odsetek świadczeniodawca, który udzielił świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych i żąda zapłaty za ich udzielenie nie na podstawie umowy zawartej z płatnikiem świadczeń finansowanych ze środków publicznych?


Podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-10

Pojęcie podmiotu leczniczego jest jednym z kluczowych dla zrozumienia sposobu uregulowania rynku medycznego, przy czym chodzi o uregulowanie, którego punktem odniesienie są podmiotu udzielające świadczeń zdrowotnych. Te podmiotu ustawodawca nazywa podmiotami leczniczymi, ale samej definicji pojęcia podmiotu leczniczego obecnie obowiązujące przepisy nie regulują. Zamiast tej definicji ustawodawca podaje pewne kategorie podmiotów (przy czym są to kategorie różne wyodrębnione na podstawie różnych kryteriów) dodając , że są one podmiotami w takim zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą. W istocie pojęcie podmiotu leczniczego jest pewną zbiorczą kategorią różnych podmiotów (przy czym nie chodzi wyłącznie o podmioty wyposażone w podmiotowość prawną czy tzw. ułomne osoby prawne), dla których cechą wyróżniającą spośród innych podmiotów jest prowadzenie działalności leczniczej. W ten sposób kluczowe dla pojęcia podmiotu leczniczego staje się pojęcie działalności leczniczej


Kwalifikacja szpitali do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
data dodania: 2017-07-08

Stworzony ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określanej jako : ustawa nowelizująca) tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej opiera się na tym, że ze środków publicznych finansowane są te szpitale, które zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zaliczone do któregoś z poszczególnych systemów zabezpieczenia. Nie trzeba zatem wyjaśniać jak istotna jest kwalifikacja do któregoś z poziomów systemu zabezpieczeń. Szpital który nie został zaliczony do systemu zabezpieczeń albo został zakwalifikowany do niewłaściwego poziomu zabezpieczeń może zaskarżyć decyzje dyrektora oddziału wojewódzkiego przez wniesienie protestu do tegoż dyrektora. Kolejnym środkiem zaskarżenia jest protest wnoszony do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Sieć szpitali.
data dodania: 2017-07-06

Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 844) został wprowadzony (wg określenia ustawodawcy) : system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana polega na tym, że w myśl nowych przepisów co do zasady szpitale i przychodnie przyszpitalne nie będą ubiegały się w konkursach o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale otrzymają środki publiczne po zakwalifikowaniu ich do jednej z kategorii podmiotów leczniczych określonych przez ustawodawcę jako „poziom systemu zabezpieczenia”. To zakwalifikowanie do dane go poziomu zabezpieczenia umożliwia zawarcie szpitalom umowy z płatnikiem środków publicznych.


1 2 3