Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zakład leczniczy podmiotu leczniczego jako odrębny pracodawca.
data dodania: 2018-03-30

Pojęcie pracodawcy wzbudza trochę kontrowersji. W przypadku pracodawców prowadzących działalność leczniczą problem komplikuje się przez uregulowania zawarte w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. Wynika to z tego, że ta ustawa wprowadza rygorystyczne rozróżnienie wewnątrzorganizacyjne podmiotów leczniczych. To rozróżnienie polega na tym, że działalność lecznicza wykonywane jest w zakładach leczniczych (wcześnie w przedsiębiorstwach) podmiotu publicznego a dane przedsiębiorstwo może wykonywać tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. W ten sposób ustawodawca narzucił podmiotom wykonującym działalność leczniczą wybraną przez siebie wewnętrzną  strukturę organizacyjną. Takie rozwiązanie wywiera skutki nie tylko w zakresie obszarów uregulowanych przez ustawę o działalności leczniczej. Jednym z tych innych obszarów są kwestie uregulowane przez przepisy prawa pracy, np. problem czy dane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być pracodawcą (odrębnym) w rozumieniu prawa pracy?     Prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza i pielęgniarkę.
data dodania: 2018-03-16

Ustawa o działalności leczniczej, jako ustawa w sposób najbardziej ogólny regulująca rynek usług medycznych (udzielania świadczeń zdrowotnych) pacjentom, określa między innymi w jakich sposób działalność leczniczą może wykonywać lekarz i pielęgniarka. Dla tych zawodów medycznych ustawodawca przewidział dwie formy prowadzenia działalności leczniczej : 1) przez prowadzenie podmiotu leczniczego i 2) jako tzw. praktyki zawodowe. W dalszej części kilka słów o tym w jaki sposób te dwie formy wykonywania przez lekarzy i pielęgniarki działalności leczniczej zostały uregulowane , w tym o tym jakie warunki powinni spełniać lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność leczniczą w tych formach.


Pojęcie działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-13

Pojęcie działalności leczniczej jest jednym z kluczowych pojęć, które należy znać aby mieć wyobrażenia o zasadach na jakich ustawodawca oparł uregulowania runku medycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcie w sensie stworzenia definicji pojęcia prawnego. Ustawodawca ogranicza się do wskazania jakie działania uważa za działalność leczniczą. Z kilku przepisów ustawy można jednak sformułować definicję działalności leczniczej albo mówiąc ostrożniej podjąć taką próbę. „Zdekodowanie” tego pojęcia na podstawie treści kilku przepisów ustawy o działalności leczniczej jest jak najbardziej celowe, bo pojęcie to jest używane bardzo często, a dobrze jest wiedzieć co kryje się za używanymi przez nas określeniami


Wymagalność roszczenia o zapłatę za świadczenia udzielone w stanach nagłych.
data dodania: 2018-03-11

Pacjentowi, którego stan zdrowia kwalifikuje się jako tzw. stan nagły pomoc medyczna (świadczenia zdrowotne) udzielana jest niezwłocznie. Świadczeniodawcy (głównie szpitalom) za udzielona świadczenia zdrowotne pacjentom w stanach nagłych przysługuje wynagrodzenie od podmiotu finansującego świadczenia zdrowotne ze środków publicznych (aktualnie jest to Narodowy Fundusz Zdrowia) również w przypadku gdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych nie ma umowy zawartej z płatnikiem publicznym. Roszczenie świadczeniodawcy, który udzielił takich świadczeń, jest świadczeniem pieniężnym, a od żądanej przed sądem kwoty pieniężnej powód może żądać odsetek. Od jakiej chwili może żądać zapłaty odsetek świadczeniodawca, który udzielił świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych i żąda zapłaty za ich udzielenie nie na podstawie umowy zawartej z płatnikiem świadczeń finansowanych ze środków publicznych?


Podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-10

Pojęcie podmiotu leczniczego jest jednym z kluczowych dla zrozumienia sposobu uregulowania rynku medycznego, przy czym chodzi o uregulowanie, którego punktem odniesienie są podmiotu udzielające świadczeń zdrowotnych. Te podmiotu ustawodawca nazywa podmiotami leczniczymi, ale samej definicji pojęcia podmiotu leczniczego obecnie obowiązujące przepisy nie regulują. Zamiast tej definicji ustawodawca podaje pewne kategorie podmiotów (przy czym są to kategorie różne wyodrębnione na podstawie różnych kryteriów) dodając , że są one podmiotami w takim zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą. W istocie pojęcie podmiotu leczniczego jest pewną zbiorczą kategorią różnych podmiotów (przy czym nie chodzi wyłącznie o podmioty wyposażone w podmiotowość prawną czy tzw. ułomne osoby prawne), dla których cechą wyróżniającą spośród innych podmiotów jest prowadzenie działalności leczniczej. W ten sposób kluczowe dla pojęcia podmiotu leczniczego staje się pojęcie działalności leczniczej


1 2 3