Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Podmiot tworzący (dla podmiotu leczniczego).
data dodania: 2018-04-19

Ustawa o działalności leczniczej zawiera kilka oryginalnych rozwiązań (prawnych rzecz jasna) dotyczących rynku medycznego. Jednym z nich jest wyodrębnienie szczególnych rodzajów podmiotów uczestniczących w rynku medycznym jakimi są tzw. podmioty tworzące. Podmiotem tworzącym według ustawy o działalności leczniczej jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jednostkę budżetową albo jednostką budżetową (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej).

W dalszej części krótkie wyjaśnienie jaki podmiot jest podmiotem tworzącym, dla jakich podmiotów leczniczych istnieje podmiot tworzący i jakie są skutki wyodrębnienia w ustawie o działalności leczniczej tej kategorii podmiotów.


Zakład leczniczy podmiotu leczniczego jako odrębny pracodawca.
data dodania: 2018-03-30

Pojęcie pracodawcy wzbudza trochę kontrowersji. W przypadku pracodawców prowadzących działalność leczniczą problem komplikuje się przez uregulowania zawarte w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. Wynika to z tego, że ta ustawa wprowadza rygorystyczne rozróżnienie wewnątrzorganizacyjne podmiotów leczniczych. To rozróżnienie polega na tym, że działalność lecznicza wykonywane jest w zakładach leczniczych (wcześnie w przedsiębiorstwach) podmiotu publicznego a dane przedsiębiorstwo może wykonywać tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. W ten sposób ustawodawca narzucił podmiotom wykonującym działalność leczniczą wybraną przez siebie wewnętrzną  strukturę organizacyjną. Takie rozwiązanie wywiera skutki nie tylko w zakresie obszarów uregulowanych przez ustawę o działalności leczniczej. Jednym z tych innych obszarów są kwestie uregulowane przez przepisy prawa pracy, np. problem czy dane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być pracodawcą (odrębnym) w rozumieniu prawa pracy?     Prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza i pielęgniarkę.
data dodania: 2018-03-16

Ustawa o działalności leczniczej, jako ustawa w sposób najbardziej ogólny regulująca rynek usług medycznych (udzielania świadczeń zdrowotnych) pacjentom, określa między innymi w jakich sposób działalność leczniczą może wykonywać lekarz i pielęgniarka. Dla tych zawodów medycznych ustawodawca przewidział dwie formy prowadzenia działalności leczniczej : 1) przez prowadzenie podmiotu leczniczego i 2) jako tzw. praktyki zawodowe. W dalszej części kilka słów o tym w jaki sposób te dwie formy wykonywania przez lekarzy i pielęgniarki działalności leczniczej zostały uregulowane , w tym o tym jakie warunki powinni spełniać lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność leczniczą w tych formach.


Pojęcie działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-13

Pojęcie działalności leczniczej jest jednym z kluczowych pojęć, które należy znać aby mieć wyobrażenia o zasadach na jakich ustawodawca oparł uregulowania runku medycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcie w sensie stworzenia definicji pojęcia prawnego. Ustawodawca ogranicza się do wskazania jakie działania uważa za działalność leczniczą. Z kilku przepisów ustawy można jednak sformułować definicję działalności leczniczej albo mówiąc ostrożniej podjąć taką próbę. „Zdekodowanie” tego pojęcia na podstawie treści kilku przepisów ustawy o działalności leczniczej jest jak najbardziej celowe, bo pojęcie to jest używane bardzo często, a dobrze jest wiedzieć co kryje się za używanymi przez nas określeniami


Wymagalność roszczenia o zapłatę za świadczenia udzielone w stanach nagłych.
data dodania: 2018-03-11

Pacjentowi, którego stan zdrowia kwalifikuje się jako tzw. stan nagły pomoc medyczna (świadczenia zdrowotne) udzielana jest niezwłocznie. Świadczeniodawcy (głównie szpitalom) za udzielona świadczenia zdrowotne pacjentom w stanach nagłych przysługuje wynagrodzenie od podmiotu finansującego świadczenia zdrowotne ze środków publicznych (aktualnie jest to Narodowy Fundusz Zdrowia) również w przypadku gdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych nie ma umowy zawartej z płatnikiem publicznym. Roszczenie świadczeniodawcy, który udzielił takich świadczeń, jest świadczeniem pieniężnym, a od żądanej przed sądem kwoty pieniężnej powód może żądać odsetek. Od jakiej chwili może żądać zapłaty odsetek świadczeniodawca, który udzielił świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych i żąda zapłaty za ich udzielenie nie na podstawie umowy zawartej z płatnikiem świadczeń finansowanych ze środków publicznych?


1 2 3