Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wypowiedzenie umowy zlecenia.
data dodania: 2016-02-06

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy są zdarzeniami prowadzącymi do unicestwienia umowy, czyli łączącego strony stosunku prawnego zadzierzgniętego tą umową. Niekiedy takie unicestwienie umowy łączy się z niekorzystnymi następstwami dla strony umowę unicestwiającą.
Przykładem takiej sytuacji jest wypowiedzenie umowy zlecenia. Umowa zlecenia może być wypowiedziana przez każdą ze stron (art. 746 kc) w każdym czasie i niezależnie od istnienia lub nieistnienia przyczyn jej rozwiązania. Strony umowy mogą ograniczyć możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia, z tym że nie mogą ograniczyć uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania na rzecz dającego zlecenie określonej czynności prawnej. Zlecenie może być odpłatne (przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie za dokonanie czynności prawnej) albo może być nieodpłatne (przyjmującemu zlecenie nie jest należne wynagrodzenie za dokonanie czynności prawnej).

W praktyce przepisy o zleceniu, w tym o wypowiedzeniu zlecenia, mają powszechniejsze zastosowanie do umów o świadczenie usług (w powszechnym przekonaniu na tym polega umowa zlecenia), do których stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Dla porządku wyjaśnić należy, że tam gdzie jest mowa o dającym zlecenie należy rozumieć zleceniodawcę (takie określenie dominuje w praktyce) oraz zleceniobiorcę (również takie określenie dominuje zamiast przyjmujące zlecenie).

Skutki wypowiedzenia umowy są różne w zależności od tego czy wypowiedzenie było odpłatne (tzn. czy przyjmującemu zlecenie należne było wynagrodzenie za wykonanie zlecania) oraz od tego czy wypowiedzenie umowy zlecenia nastąpiło z ważnych powodów czy bez nich. Różnią się również skutki dla dającego zlecenie i przyjmującego zlecenie.

Jeżeli zlecenie było nieodpłatne w razie jego wypowiedzenia przez dającego zlecenie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków przyjmującemu zlecenie jakie poczynił on w celu należytego wykonanie zlecenia. Dający zlecenie nie jest w takim wypadku zobowiązany do naprawienia szkody przyjmującemu zlecenie (niezależnie od tego czy wypowiedzenie zlecenia nastąpiło z ważnych powodów lub bez nich). Ponieważ zlecenie było nieodpłatne dający zlecenie nie jest tym samym zobowiązany do zapłaty części wynagrodzenia za dotychczas wykonane przez przyjmującego zlecenie czynności.

Jeżeli zlecenie było odpłatne w razie jego wypowiedzenia przez dającego zlecenie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków przyjmującemu zlecenie jakie poczynił on w celu należytego wykonanie zlecenia (tak samo jak w razie wypowiedzenie zlecenia nieodpłatnego). Dający zlecenie, niezależnie od tego czy wypowiedzenie zlecenia nastąpiło z ważnych powód czy bez ważnych powodów, jest zobowiązany do zapłaty przyjmującemu zlecenie wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności. Dający zlecenie jest zobowiązany do naprawienia szkody przyjmującemu zlecenie, jeżeli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło bez ważnych powodów. Jeżeli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło z ważnych powodów dający zlecenie nie jest zobowiązany do naprawienia szkody przyjmującemu zlecenie.

Jeżeli zlecenie było nieodpłatne w razie jego wypowiedzenia przez przyjmującego zlecenie wypowiedzenie nie wiąże się dla przyjmującego zlecenie z żadnymi konsekwencjami. Bez względu na to czy wypowiedzenie zlecenia nastąpiło z ważnych powodów czy bez w ważnych powodów przyjmujący zlecenie nie jest odpowiedzialny za naprawienie szkody dającemu zlecenie.

Jeżeli zlecenie było odpłatne w razie jego wypowiedzenia przez przyjmującego zlecenie jest on zobowiązany do naprawienia szkody dającemu zlecenie, jeżeli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło bez ważnych powodów. Jeżeli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło z ważnych powodów przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do naprawienia szkody dającemu zlecenie.

W powyższych sytuacjach gdy mowa jest o szkodzie należy przez to rozumieć zarówno rzeczywisty uszczerbek majątkowy jak i utracone korzyści. Dlatego też wypowiadając odpłatne zlecenie bez ważnych powód zarówno dający zlecenie jak i przyjmujący zlecenie powinni się zastanowić czy to im się na pewno opłaca. Albo też „wynaleźć” ważny powód. A najlepiej uregulować wypowiedzenie umowy i jego skutki w umowie.