Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jak zaskarżyć oddalenie wniosku o przywrócenie terminu?
data dodania: 2016-04-02

W razie niedokonania w terminie czynności procesowej (czynnością procesową jest również wniesienie środka zaskarżania) strona może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonanie tej czynności (art. 168 § 1 k.p.c.). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej, której dotyczy wniosek o przywrócenie terminu (art. 169 § 3 k.p.c.), czyli wraz w wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia należy ten środek zaskarżenia wnieść.
O przywróceniu terminu orzeka sąd postanowieniem. W myśl kodeksu postępowania cywilnego zażalenie może być skarżone w dwojaki sposób (pomijam to skarżenie postanowień w postępowaniu nieprocesowym) : 1) przez wniesienie zażalenia i 2) w drodze tzw. rozszerzenia zakresu rozpoznania.

Zaskarżenia postanowienia w procesie reguluje art.394 kpc. Zgodnie z jego § 1 zażalenie do sądu pierwszej drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w spawie i postanowienia sądu pierwszej instancji , których przedmiotem jest któraś ze spraw wymienionych w poszczególnych punktach art. 394 § 1 k.p.c. Wśród tych spraw nie została wymieniona sprawy o rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.

Powstaje zatem pytanie czy postanowienie o oddaleniu wniosku o dokonanie czynności procesowej jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, czyli czy podlega ono zaskarżeniu zażaleniem na podstawie początkowej treści art. 394 § 1 k.p.c.?

W judykaturze i nauce prawa jednoznacznie i zgodnie uznaje się, że postanowienia w przedmiocie odrzucenia lub oddalenia wniosku o przywrócenie terminu nie są orzeczeniami kończącymi postępowanie w sprawie i nie podlegają samodzielnemu zaskarżeniu na podstawie art. 394 § 1 k.p.c.(np. uchwała Sądu Najwyższego z 31.05. 2000r., III CZP 1/00). Oznacza to, że nie można skutecznie wnieść zażalenia na postanowienie sądu o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Jak w takim razie takie postanowienie zaskarżyć? Strona kwestionująca rozstrzygnięcie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego lub nadzwyczajnego środka zaskarżenia powinna złożyć wniosek o poddanie go kontroli pośredniej na podstawie art. 380 k.p.c. Zgodnie z tym uregulowaniem sąd drugiej instancji na wniosek strony rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia oceny niezaskarżalnego postanowienia na podstawie art. 380 k.p.c. (tzw. uprzedniej kontroli prawidłowości orzeczenia w przedmiocie przywrócenia terminu) jest więc zamieszczenie w środku odwoławczym stosownego wniosku.

A jak to wygląda dokładnie? Jak wspomniałem wyżej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej należy tej czynności dokonać. Oznacza to, że wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia należy jednocześnie wnieść ten środek zaskarżenia, tj. np.: apelację, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, zażalenie, skargę na orzeczenie referendarz, skargę kasacyjną itd. Sąd rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu w razie oddalenia tego wniosku wyda dwa rozstrzygnięcia : 1) o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu i 2) o odrzuceniu środka zaskarżanie (jako wniesionego po terminie). Po otrzymaniu tych rozstrzygnięć należy wnieść zażalenie na postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia i dodatkowo złożyć wniosek o poddanie postanowienie o oddaleniu wnioski o przywrócenie termin kontroli pośredniej na podstawie art. 380 k.p.c., przy rozpatrywaniu zażalenia na odrzucenie danego środka zaskarżenia.