Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Egzekucja z hipoteki.
data dodania: 2016-09-18

Sens zabezpieczenia wierzytelności hipotekę polega na tym, że w razie nieuzyskania przez wierzyciela zaspokojenia od jego dłużnika osobistego wierzyciel mógł uzyskać zaspokojenie od dłużnika rzeczowego. Zaspokojenie wierzyciele z majątku dłużnika rzeczowego następuje pomimo tego, że między wierzycielem a dłużnikiem rzeczowym nie ma żadnego stosunku obligacyjnego. Jeżeli dłużnik osobisty nie wykonuje należnego wierzycielowi świadczenia pieniężnego, wierzyciel może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Ale przedtem musi uzyskać przeciwko niemu tytuł wykonawczy.

Przez ustanowienie hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Odpowiedzialność dłużnika osobistego i dłużnika rzeczowego ma charakter odpowiedzialności in solidum. In solidum oznacza, że obaj ci dłużnicy odpowiadają wobec wierzyciela na podstawie innego stosunku prawnego. Egzekucja prowadzona w stosunku do dłużnika rzeczowego może być skierowana wyłącznie do obciążonej hipoteką nieruchomości.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przez ustanowienie hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Charakter prawny tego uprawnienia wierzyciela „tłumaczy” się w dwojaki sposób. Po pierwsze uznaje się, że dłużnik hipoteczny nie ma żadnych obowiązków czynnych, a jedynie obowiązek znoszenia egzekucji z przedmiotu obciążonego. Według drugiego, dominującego poglądu, wierzycielowi przyznaje się uprawnienie do wytoczenia przeciwko dłużnikowi hipotecznemu powództwa o świadczenie.

Z rzeczowej odpowiedzialności właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką wypływa obowiązek tego właściciela do zaspokojenia z tej nieruchomości wierzyciela hipotecznego.

Jeżeli wierzyciel w terminie płatności nie otrzyma zapłaty to może wytoczyć powództwo przeciw dłużnikowi hipotecznemu albo wytoczyć powództwo na podstawie stosunku obligacyjnego przeciw dłużnikowi osobistemu. Wierzyciel może też wytoczyć powództwo, odwołując się do odpowiedzialności in solidum, przeciwko dłużnikowi hipotecznemu i dłużnikowi osobistemu.

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości obciążonej hipoteką następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W praktyce oznacza to, że aby wierzyciel mógł skutecznie prowadzić egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką musi uzyskać przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym może być wyrok zasądzający świadczenie.