Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zbieg egzekucji sadowej i administracyjnej.
data dodania: 2016-11-02

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej konieczne jest ustalenie jaki organ egzekucyjny będzie dalej prowadził postępowanie egzekucyjne, bo naturalne jest, że „wspólnie” tego robić nie mogą.
Kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji? Zbieg egzekucji powstaje wówczas gdy dwa organy egzekucyjne : sądowy i administracyjny skierują czynności egzekucyjne do tego samego składnika mienia dłużnika i dokonają zajęcia tego składnika mienia.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego raz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311) wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zbiegu egzekucji.

Dotychczasowe uregulowania zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej polegały na tym, że w razie dojścia do tego zbiegi o tym który organ administracyjny dalej prowadzi egzekucję rozstrzygał sąd lub referendarz sądowy na podstawie przedstawionych mu akt postępowań egzekucyjnych. Wadą tego rozwiązania było to, że wstrzymywało ono postępowanie egzekucyjne i prowadziło do jego wydłużenia. Ponadto konieczność każdorazowego rozstrzygania przez sąd lub referendarza sądowego prowadziło do istotnego obciążenia tych organów.

Zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 lipca 2015. w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej (do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego) dalszą łączną egzekucję z tej rzeczy lub prawa majątkowego prowadzi ten organ egzekucyjny, który pierwszy dokonał zajęcia (art. 773 § 1 k.p.c). Jeżeli nie można ustalić który z organów administracyjnych pierwszy dokonał zajęcia dalszą łączną egzekucję prowadzi ten organ, który egzekwuje wyższą należność (wg słów ustawy : dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie). Analogiczne uregulowania zawiera art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej : upea). Nie ma już zatem orzekania przez sąd lub komornika sądowego o tym jaki organ egzekucyjny prowadzi dalszą łączną egzekucję.

Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja gdy do zbiegu z egzekucja sądową dochodzi z egzekucją administracyjną prowadzoną na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego UE albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Wówczas zgodnie z art. 773 § 2 k.p.c. dalszą łączną egzekucję z zajętej rzeczy lub zajętego prawa majątkowego prowadzi administracyjny organ egzekucyjny. Analogiczne uregulowanie zawiera art. 62 § 2 upea.

Aby zapewnić możliwość ustalenia, który organ egzekucyjny jako pierwszy dokonał zajęcie i jakie są wysokości egzekwowanych należności ustawodawca nałożył w art. 773 § 4 k.p.c. na strony i uczestników postępowania egzekucyjnego obowiązek zawiadomienie organu administracyjnego i sądowego o zbiegu egzekucji, dacie dokonania zajęcie przez te organy egzekucyjne i wysokości należności , na poczet których organy egzekucyjne dokonały zajęcia.

Nowością jest również to, że zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej nie wstrzymuje dalszych czynności egzekucyjnych (art. 773 § 3 k.p.c.). Analogiczne uregulowanie zawiera art. 62a upea. Jest to jak najbardziej uzasadnione skoro nie ma już orzekania przez sąd lub referendarza sądowego i nie ma konieczności przekazywania im akt postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tego samego prawa lub tej samej rzeczy egzekucję administracyjną prowadzi sądowy organ egzekucyjny, który łącznie prowadzi egzekucję w wyniku pierwszego zabiegu (art. 773 § 6 k.p.c.). Analogiczne uregulowanie zawiera art. 62e upea i ma ono zastosowanie do tych sytuacji gdy na skutek pierwszego zabiegu łączne prowadzenie egzekucji przejął administracyjny organ egzekucyjny.

Jeżeli już dojdzie do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i komornik uzna, że właściwym do prowadzenia łącznej egzekucji jest organ administracyjny to komornik zawiadamia strony, uczestników postępowania egzekucyjnego i administracyjny organ egzekucyjny o zachodzącej podstawie do przekazani egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu (art. 773 (2) k.p.c.). Po uprawomocnieniu się tej czynności komornik przekazuje swoje postępowanie egzekucyjne organowi administracyjnemu, tj. przekazuje temu organowi: (i) odpis tytułu wykonawczego ze wskazaniem celu jakiemu ten tytuł służy, wskazaniem wysokości powstałych kosztów i wskazaniem dotychczas wyegzekwowanych kwot, (ii) odpis dokumentu zajęcia i odpisy innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji i (iii) informacje dotyczące wierzyciela, w tym jego rachunku bankowego. Analogiczne uregulowania, co do zakresu przekazywanych dokumentów i informacji zawiera art. 62b upea, jeżeli to organ administracyjny przekazuje swoje postępowania egzekucyjne komornikowi celem dalszego łącznego prowadzenia egzekucji.

Wraz z przekazaniem ww. dokumentów i informacji komornik sądowy przekazuje administracyjnemu organowi administracyjnemu wyegzekwowane kwoty uzyskane z zajęcia i dotychczas nie przekazane wierzycielowi oraz zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę (art. 7773 (2) § 4 k.p.c.). Obowiązek przekazania komornikowi kwot uzyskanych wskutek zajęcia dotychczas niewypłaconych wierzycielowi ma również administracyjny organ egzekucyjny (art. 62b § 1 pkt 3 upea).