Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Rozszerzona skuteczność wyroku o eksmisję z lokalu.
data dodania: 2017-06-13

Zasada procedury cywilnej jest taka, że wyrok sądowy jest skuteczny między stronami tego procesu. W postępowaniu egzekucyjnym ma to takie znaczenie, że egzekwować roszczenie stwierdzone tym wyrokiem wierzyciel może od osoby przeciwko której ten wyrok został wydany. W przypadku egzekucji wyroku zobowiązującego do wydania lokalu pojawia się trudność w jaki sposób egzekwować taki wyrok w sytuacji gdy osoba, która pozwaliśmy w momencie egzekucji nie włada już lokalem i jednocześnie tym lokalem włada inna osoba albo władają nią jeszcze inne osoby niż ta przez nas pozwana. Lekarstwem na tę trudność zabezpieczającym właściciela lokalu przed działaniem kolejnego dzikiego lokatora jest art. 791 kpc.

Zgodnie z uregulowaniem § 1 tego artykułu tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania lokalu (też każdej innej nieruchomości i statku) lub zobowiązujący do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu kto uzyskał władanie nad lokalem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny. Ten przepis umożliwia właścicielowi lokalu skierowania egzekucji przeciwko kolejnemu bezprawnemu lokatorowi (temu kto nie mając ku temu podstawy prawnej zajął lokal) na podstawie wyroku wydanego przeciwko innemu bezprawnemu lokatorowi. Trzeba pamiętać jednak, że egzekucję na podstawie tego tytułu wykonawczego możemy skierować tylko przeciwko tym bezprawnym lokatorom, którzy zajęli lub wtargnęli do lokalu po wszczęciu postepowania przeciwko „pierwotnemu” lokatorowi. Oznacza to, że przepis nie ma zastosowania do osób, które uzyskały władanie nad lokalem przed wszczęciem postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny

Z kolei § 2 art. 791 kpc powala , na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko dłużnikowi, na prowadzenie egzekucji również przeciwko domownikowi tego dłużnika, krewnym tego dłużnika i innym osobom reprezentującym prawa tego dłużnika. To uregulowanie powala nam żądać wydania lokalu od innych osób, które z dłużnikiem mieszkają jeżeli tych osób wcześniej nie pozwaliśmy.

Jeżeli chcemy na podstawie tytułu wykonawczego wszcząć egzekucję przeciwko którejś z wyżej wskazanych osób to we wniosku o wszczęcie egzekucji należy tę osobę wskazać i określić ją jako „dłużnika”.

Trafnie zauważa się, że takie uregulowania rodzi niebezpieczeństwo takie, że wierzyciel na podstawie tytułu wykonawczego wierzyciel może przez wiele lat od wydania tego tytułu prowadzić egzekucję przeciwko osobom władającym bezprawnie lokalem. Niejasne jest również gdzie przebiega linia podziału pomiędzy stanami do których stosuje się art. 791 kpc i do których stosuje się art. 788 kpc. Ten drugi przepis również powale na prowadzenie egzekucji przeciwko innym osobom niż te przeciwko którym prowadziliśmy proces i uzyskaliśmy wyrok.

W jaki sposób mogą się bronić osoby przeciwko którym kierujemy egzekucję na podstawie art. 791 § 1 i §2 k.p.c.? Osoby te przy pierwszej czynności egzekucyjnej skierowanej przeciwko nim powinny sprzeciwić się egzekucji składając komornikowi pisemne oświadczeniu lub ustne oświadczenie do protokołu. Wówczas komornik wstrzymuje dalsze prowadzenie egzekucji. Osoby sprzeciwiające się egzekucji mogą w terminie tygodnie wytoczyć do sądu powództwo o pozbawienie w stosunku do nich tytułu wykonawczego wykonalności. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że nie podlega przywróceniu, a powództwo wniesione po terminie podlega oddaleniu. W tym powództwie osoba sprzeciwiająca się prowadzeniu przeciwko niej egzekucji powinna również żądać udzielenia jej zabezpieczenie poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli takiego wniosku nie złoży i też w sytuacji gdy sąd taki wniosek oddali komornik po upływie miesiąca od wstrzymanie czynności egzekucyjnych podejmie dalsze czynności (art. 791 § 5 kpc).