Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wykonie zapisu testamentowego obniża podatek przy sprzedaży nieruchomości.
data dodania: 2017-07-14

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej : PDOF). Opodatkowaniu podlega też sprzedaż nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego. W takim wypadku problem polega na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania nie ma wydatków, które podatnik mógłby potraktować jako koszty uzyskanie przychodów i obniżyć wysokość podatku do zapłaty. Na szczęście dla podatników orzecznictwo uznaje, że przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania podlega , której zbycie następuje w wykonaniu zapisu testamentowego podlega obniżeniu m.in. o wartość zapisu testamentowego.

O co chodziło w sprawie? Podatnik na podstawie testamentu wraz z dwiema innymi osobami nabył spadek. W skład masy spadkowej wchodziła również nieruchomość. Na mocy testamentu spadkobiercy zostali zobowiązani do wykonania polecenia, polegającego na sprzedaży tej nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy na rzecz innych osób, na których rzecz został ustanowiony zapis w testamencie.

Pytanie w tym stanie faktycznym jest zasadniczo takie: czy spadkobiercy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mogą odjąć wartość zapisu jaki muszą następnie wykonać. W wyroku z dnia 13 kwietnia 2017r. (w sprawie sygn. akt II FSK 715/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że tak.

NSA wyjaśnił, że gdyby uznać, że podatnik jeżeli w celu wykonania zapisu sprzedaje nieruchomość, do której sprzedaży został zobowiązany poleceniem testamentowym, i przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlegałby obniżeniu o wartość zapisu testamentowego, to podatnik płaciłby podatek od przysporzenia, które faktycznie przysporzeniem dla majątku dłużnika nie jest. Stanowisko odmienne prowadzi zaś do tego, że pomimo nieuzyskania przez podatnika żadnego przysporzenia byłby on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od nieuzyskanego przyrostu majątku.

Nie można zaś pomijać, że ogólną zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód czyli nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania. Przychodami, zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOF, są też otrzymane przez podatnika pieniądze, z tym jednak zastrzeżeniem, że przyrost majątkowy ma charakter definitywny.

W sytuacji gdy podatnik otrzymuje pieniądze za sprzedaży nieruchomości po to aby następnie je przekazać osobie uprawnionej na podstawie zapisu testamentowego to pieniądze w tej części w jakiej zostaną przekazane zapisobiorcy nie stanowią definitywnego otrzymania pieniędzy. Zdaniem NSA prowadzi to do wniosku, że wykonanie zapisu testamentowego pomniejsza przychód skarżącego, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Czyli : jeżeli spadkobierca w wykonaniu polecenia testamentowego sprzedaje nieruchomość otrzymaną w drodze spadkobrania po to aby wykonać następnie zapis testamentowy w postaci zapłaty części sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, to uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód podlega obniżeniu o wartość zapisu testamentowego.