Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Za opinią sądową nie ma 50% kosztów uzyskania przychodów.
data dodania: 2017-07-16

Twórcy osiągający przychód z autorskich praw majątkowych mają prawo do zastosowania podwyższonych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości (50% od przychodów). Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenie i sposobu wyrażenia.

Za taki utwór uważa się też opinie sporządzane przez biegłych sądowych na zlecenie sądu w postępowaniu cywilnym. Można twierdzić, że z chwilą przekazania sporządzonej opinii dochodzi do przeniesienia praw autorskich do tej opinii na rzecz zlecającego sądu co z kolei oznacza, że dla obliczenia podatku powinny być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Organy podatkowe ostatnio się jednak na to nie zgadzają.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórcę z prac autorskich i praw pokrewnych stanowią 50 % uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne (czyli ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe). W roku podatkowym wysokość tych kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 PDOF.

O wydanie interpretacji podatkowej zwróciła się biegła sporządzająca opinie na zlecenia sądów. W interpretacji z dnia 27 lutego 2017r. (znak: 0461-ITPB4.4511.806.2016.2.MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że do wynagrodzenia biegłej za sporządzenie opinii w postępowaniu cywilnym nie mogą być stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Dyrektor IS nie kwestionował, że opinie biegłych są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Stwierdził jednak, że wynagrodzenia wypłacane biegłym nie jest wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji do korzystania z opinii, ale jest wynagrodzeniem za pracę nad opinią.

§ 1 pkt. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym stanowi, że rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za wykonaną pracę. Zdaniem Dyrektora IS skoro wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za pracę nad opinią, a nie za przeniesienie praw autorskich lub licencji to przychód biegłego nie jest przychodem z tytułu korzystania z praw autorskich.

Z tą oceną Dyrektora IS można jednak się nie zgadzać. Ta ocena pomija bowiem istotę utworów w rozumieniu prawa autorskiego i przenoszenia tych utworów.

Jeżeli mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego „przeniesienie tego utworu” przez twórcę na rzecz innej osoby jest możliwe na dwa sposoby : 1) poprzez udzielenie licencji i 2) poprzez przeniesienie autorskich praw majątkowych (art. 41 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych). W każdym z tych sposób „przeniesienie utworu” następuje w zakresach pól eksploatacji określonych w umowie. Moim zdaniem z chwilą przekazania sądowi sporządzonej opinii w wykonaniu zlecenia tego sądu biegły przenosi na ten sąd majątkowe prawa autorskie (ewentualnie udziale licencji) do tej opinii w zakresie koniecznym do wykorzystania tej opinii w postępowaniu sądowym, w którym ta opinia została sporządzona.
Rozporządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia biegłych sądowych powinno być intepretowane w zgodzie z wyżej przedstawionym sposobem przenoszenie praw do korzystania z utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli tak się dokona wykładni tego rozporządzenia to wniosek powinien być taki że uzyskane przez biegłych sądowych wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym biegłym za korzystanie z majątkowych praw autorskich. W konsekwencji do tego wynagrodzenia mają zastosowanie 50% koszty uzsyskania przychodów.