Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Małżeńska wspólność majątkowa nie zmienia zasad rozliczeń podatkowych.
data dodania: 2017-08-20

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ta osoba, która tę działalność prowadzi. Podatnik nie ma możliwości w ramach „przejęcia działalności gospodarczej” doliczyć do własnych przychodów i kosztów przychodów i kosztów osoby, która poprzednio tę działalność prowadziła. Przekonała się o tym podatniczka, która w celu obliczenia swojego podatku chciała do swoich przychodów i kosztów doliczyć przychody i koszty męża.

O co chodziło w sprawie? Podatniczka od 01.09.2014r. prowadziła działalność gospodarczą. Wcześniej w ciągu tego roku działalność gospodarczą prowadził jej mąż i prowadził ją do grudnia 2014r. Podatniczka twierdziła, że w tym okresie (tzn. przez 01.09.2014r.) też prowadziła działalność gospodarczą tyle, że była ona zarejestrowana ‘formalnie’ na męża. Małżonkowie w prowadzonych przez siebie działalnościach gospodarczych wykorzystywali te same składniki majątkowego należące do ich wspólnego majątku małżeńskiego. Zdaniem podatniczki mogła ona w celu ustalenia swojej podstawy opodatkowania zsumować przychody i koszty z tych dwóch okresów, tj. od 01.01.2014r. -31.08.2014r. i 01.09.2014r. – 31.12.2104r. , czyli zsumować przychody i koszty swoje z przychodami i kosztami męża.

Oczywiście takiej możliwości nie ma.

Decydujące znaczenie dla odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest wyżej opisane sumowanie przychodów i kosztów ma to, że osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą był tylko ten z małżonków, na którego imię i nazwisko działalność została zarejestrowana. Drugi z małżonków może zostać co najwyżej uznany za osobę współpracującą. Czyli : przychody i koszty działalności gospodarczej przyporządkowuje się tylko temu małżonkowi, który tę działalność ‘formalnie’ prowadził, tzn. temu który był wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli w ciągu roku podatkowego jeden z małżonków zaprzestanie prowadzenia działalności i tę działalność będzie kontynuował drugi z małżonków to mamy wówczas do czynienia z ‘dwoma odrębnymi działalnościami gospodarczymi’.

Tej oceny nie zmieniają zasady wynikające z kodeku rodzinnego i opiekuńczego w zakresie dotyczącym wspólnego majątku małżonków. Nawet jeżeli w prowadzonych przez siebie działalnościach gospodarczych małżonkowie wykorzystywali te same składniki majątkowe wchodzące w skład ich majątku wspólnego.

Należy pamiętać , że dla ustalenie podatku dochodowego od osób fizycznych ustawa podatkowa nie zna takich potocznych określeń jak "wspólna działalność gospodarcza prowadzona na imię i nazwisko męża" czy też "wspólna działalność gospodarcza prowadzona na imię i nazwisko żony", nie zmienia istoty stanu faktycznego podlegającego ocenie w interpretacji indywidualnej. W takim stanie faktycznym jak opisany powyżej dla celów obliczenia podatku dochodowego występują dwie działalności gospodarcze : działalność gospodarcza męża i działalność gospodarcza żony. Każda z tych osób jest zobowiązana do zapłaty podatku za okres prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej.

Tak uznały organy podatkowe wydające interpretację podatkową i sądy administracyjne w tym NSA w wyroku z dnia 14.06.2017r. sygn. II FSK 600/17.