Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zaskarżenie postanowienia o przywróceniu terminu.
data dodania: 2018-03-03

Załóżmy, że powód uzyskał korzystny dla niego wyrok, wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym i pozwany uchybił terminowi do wniesienia od któregoś z tych orzeczeń apelacji, sprzeciwu albo zarzutów. Powód wygrał wówczas proces. Dalej załóżmy, że pozwany wniósł środek zaskarżenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia. Następnie sąd przywrócił pozwanemu termin do wniesienia środka zaskarżenia i na skutek rozpoznania tego środka zaskarżenia lub rozpoznania sprawy sąd powództwo oddalił. Czy powód niezależnie od tego, że może kwestionować co do zasady rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji wnosząc apelację, może również skutecznie (przez co rozumiem poddanie pod rozpoznanie sądowi drugiej instancji) kwestionować przywrócenie pozwanemu przez sąd pierwszej instancji terminu do wniesienia środka zaskarżenia? Jest to możliwe.

 Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu może dotyczyć przywrócenia terminu do wniesienia następujących środków zaskarżenia od orzeczeń kończących postępowanie w sprawie zasądzających powodowi dochodzone roszczenie : (i) apelacji od wyroku, (ii) zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, (iii) sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym i (iv) sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Na postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienie środka zaskarżenie nie przysługuje zażalenie. Możliwości wniesienia tego zażalenia nie przewiduje art. 394 § 1 k.p.c. (ustawa z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego) w punktach do 1) do 12). Postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej nie jest również postanowienie kończące postępowanie w sprawie.

Po rozpoznaniu tego środka zaskarżenia lub rozpoznania sprawy (przy wniesieniu sprzeciwu w postępowaniu upominawczym) sąd może powództwo oddalić. Powód, który „tak jakby” proces wcześniej wygrał może wnieść apelację, w której może skarżyć sam wyrok. Ale oprócz tego wnosząc apelację powód może też kwestionować postanowienie o przywróceniu pozwanemu terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Podważać prawidłowość przywrócenia przez sąd stronie terminu do dokonania czynności procesowej, w tym do wniesienia środka zaskarżenia jest możliwe na podstawie art. 380 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem sąd drugiej instancji na wniosek strony rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu zażaleniem a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia niewątpliwie ma wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, bo umożliwia ono w ogóle rozpoznania tego środka. Nie podlega ono zaskarżeniu zażaleniem.

W opisanym zatem powyżej stanie faktycznym wnosząc apelację powód powinien zatem zawrzeć wniosek o rozpoznanie postanowienia sądu pierwszej instancji o przywróceniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia argumentując, że przywróceniu tego terminu było z jakiegoś powoda bezpodstawne.