Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pojęcie działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-13

Pojęcie działalności leczniczej jest jednym z kluczowych pojęć, które należy znać aby mieć wyobrażenia o zasadach na jakich ustawodawca oparł uregulowania runku medycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcie w sensie stworzenia definicji pojęcia prawnego. Ustawodawca ogranicza się do wskazania jakie działania uważa za działalność leczniczą. Z kilku przepisów ustawy można jednak sformułować definicję działalności leczniczej albo mówiąc ostrożniej podjąć taką próbę. „Zdekodowanie” tego pojęcia na podstawie treści kilku przepisów ustawy o działalności leczniczej jest jak najbardziej celowe, bo pojęcie to jest używane bardzo często, a dobrze jest wiedzieć co kryje się za używanymi przez nas określeniami

Pierwszym z ważnych przepisów dotyczących bezpośrednio pojęcia działalności leczniczej jest art. 3 ustawy o działalności leczniczej. Przepis ten wymienia obszary aktywności jakie ustawodawca uważa za wykonywania działalności leczniczej.

Można je dla lepszej czytelności, podzielić na :

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Jest to bez wątpienie najistotniejszy sfera aktywności mieszcząca się w działalności leczniczej. Świadczenie zdrowotne mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. W ten sposób ustawodawca potwierdził możliwość rozwoju tzw. telemedycyny czyli możliwości leczenia pacjentów bez konieczności kontaktu bezpośredniego z lekarzem. W art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o działalności leczniczej ustawodawca zdefiniował pojęcie „świadczenia zdrowotnego” postanawiając, że to pojęcie oznacza działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia i inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocja zdrowia (art. 3 ust. 2 pkt 1) ustawy o działalności leczniczej). Co to jest promocja zdrowia to mniej więcej każdy wie. Z kolei ustawodawca przez promocję zdrowia rozumie działania umożliwiające poszczególnym osobom i całemu społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego popraw, promowania zdrowego stylu życia oraz „środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu” (art. 2 ust. 1 pkt 7) ustawy o działalności leczniczej). Również promocja zdrowia może wykonywana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

3) działalność dydaktyczno – badawcza (art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej) – ta aktywność polega na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Tu należy zauważyć, że nie jest możliwe wykonywana samek tylko działalności dydaktyczno – badawczej, bo ta działalność podmiotów prowadzących działalność leczniczą musi być powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub promocją zdrowia. A co chodzi w tej działalności dydaktyczno –badawczej? Najważniejszym „obliczem” tej działalności jest kształcenie przed i podyplomowym w zawodach medycznych. Ponieważ osoby wykonująca zawód medyczny muszą zdobyć wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności niezbędne dla leczenia pacjentów, te umiejętności nabywają udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach nauki. Organizacyjnie system ten działa w ten sposób (opisuje go art. 89 i n. ustawy o działalności leczniczej), że podmioty lecznicze udostępniają na podstawi umów uczelniom medycznym swoje jednostki organizacyjne (przy czym dla podmiotów leczniczych utworzonych przez uczelnie medyczne to udostępnienie jest obowiązkowe) i w tych jednostkach kadra naukowa uczelni medycznych bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jednocześnie kształci osoby wykonujące zawody medyczne lub osoby, które będą w przyszłości wykonywały zawody medyczne. Również działalność dydaktyczna i badawcza może wykonywana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Pewien problem pojawia się jeżeli z art. 3 zestawi się art. 8 ustawy o działalności leczniczej. Art. 8 ma następującą treść : „Rodzajami działalności leczniczej są:”. Dlaczego występuje tu problem? Art. 3 mimo że nie posługuje się sformułowaniem „rodzaje działalności leczniczej” de facto też wymienia rodzaje tej działalności, by czymże innym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych jak nie rodzajami działalności leczniczej? Chcąc pogodzić art. 3 i art. 8 można stwierdzić, że te dwa przepisy podają rodzaje działalności leczniczej wyodrębnione na podstawie różnych kryteriów. Tak jednak do końca nie jest. Należy zauważyć, że art. 8 ustawy o działalności leczniczej mimo, że stanowi o „rodzajach działalności leczniczej” faktycznie w kolejnych punktach (punkt pierwszy i drugi) wymienia tylko na czym polega udzielanie świadczeń zdrowotnych, a jak należy pamiętać za art. 3 ustawy o działalności leczniczej wynika, że działalność lecznicza polega nie tylko na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pomimo więc takiego a nie innego brzmienia art. 8 ustawy o działalności leczniczej trzeba pamiętać, że faktycznie nie dotyczy on całości działalności leczniczej, ale jej węższego zakresu w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych.

Art. 8 ustawy o działalności leczniczej dzieli świadczenia zdrowotne na dwa ich podstawo rodzaje : 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Dodatkowo stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dzielą się na : 1) świadczenia szpitalne i 2) świadczenia inne niż szpitalne. Co należy rozumieć przez stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne określa art. 2 ust.1 pkt 11) ustawy o działalności leczniczej. Co należy rozumieć przez stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne określa art. 2 ust. 1 pkt 12) i art. 9 ustawy o działalności leczniczej. Co należy rozumieć przez ambulatoryjne świadczenia zdrowotne określa art. 10 ustawy o działalności leczniczej.

Na koniec wypada jeszcze poruszyć kwestię tego jak ma się działalność lecznicze do działalności gospodarczej. Niewątpliwie działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest również działalnością regulowaną w rozumieniu art. 5 pkt 5) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak ustawa o działalności leczniczej samodzielnie reguluje relację działalności leczniczej do działalności gospodarczej. Art. 16 ust. 1 potwierdza, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ale art. 16 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej stanowi, że nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza (i) podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, (ii) podmiotów leczniczych działających w formie jednostki wojskowej, (iii) działalność lecznicza wykonywana jako działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz (iv) działalność lecznicza wykonywana jako działalność charytatywno-opiekuńcza. Niby wszystko było jasne : ust. 1a jest wyjątkiem od ust.1 i wykonywanie działalności leczniczej w przypadkach wskazanych w ust. 1a nie jest regulowaną działalnością w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z tymże zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej do działalności leczniczej wskazanej w ust. 1a stosuje się przepisy dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I weź to coś zrozum – jak w takim razie należy rozumieć ust. 1a i ust. 2 w art. 16 ustawy o działalności leczniczej? Chyba tak, że działalność leczniczą wymienioną w art. 16 ust. 1a nie jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale stosuje się do niej przepisy o działalności regulowanej, czyli też ustawę o działalności leczniczej.

Czyli jak można by zdefiniować pojęcie działalności leczniczej? Może tak : działalnością leczniczą jest regulowana działalność gospodarcza i działalność gospodarcza niebędąca działalności regulowaną polegająca na udzielaniu przez szczególnego rodzaju podmioty określane mianem podmiotów leczniczych polegająca na udzielanie szeroko rozumianych świadczeń zdrowotnych na rzecz ludności.