Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza i pielęgniarkę.
data dodania: 2018-03-16

Ustawa o działalności leczniczej, jako ustawa w sposób najbardziej ogólny regulująca rynek usług medycznych (udzielania świadczeń zdrowotnych) pacjentom, określa między innymi w jakich sposób działalność leczniczą może wykonywać lekarz i pielęgniarka. Dla tych zawodów medycznych ustawodawca przewidział dwie formy prowadzenia działalności leczniczej : 1) przez prowadzenie podmiotu leczniczego i 2) jako tzw. praktyki zawodowe. W dalszej części kilka słów o tym w jaki sposób te dwie formy wykonywania przez lekarzy i pielęgniarki działalności leczniczej zostały uregulowane , w tym o tym jakie warunki powinni spełniać lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność leczniczą w tych formach.

Mówiąc najbardziej ogólnie działalnością leczniczą jest regulowana działalność gospodarcza i działalność gospodarcza niebędąca działalności regulowaną polegająca na udzielaniu przez szczególnego rodzaju podmioty określane mianem podmiotów leczniczych szeroko rozumianych świadczeń zdrowotnych na rzecz ludności (nie jest to definicja ustawowa, ale definicja, którą można stworzyć na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej).

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 5) ustawy o działalności leczniczej podmiotem wykonującym działalność leczniczy jest : (i) podmiot leczniczy i (ii) oraz lekarz i pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. O tym kogo należy rozumieć pod określeniem podmiotu leczniczego wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wymieniając podmioty lecznicze w kolejnych punktach. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1) podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej „we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej”, a zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponieważ działalność lecznicze jest działalnością gospodarczą to jeżeli wykonuje je osoba fizyczna, jako przedsiębiorca wykonujący działalność leczniczą będącą działalnością gospodarczą, to tym samym lekarz lub pielęgniarka wykonują wówczas jako przedsiębiorcy działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego.

O tym jakie wymagania musi spełniać lekarz lub pielęgniarka jeżeli prowadza działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego określa art. 17 ustawy o działalności leczniczej i są to : (i) posiadanie pomieszczeń lub urządzeń spełniających wymagania określone w art. 22 ustawy o działalności leczniczej, (ii) używanie i utrzymywanie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz systemy lub zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych, (ii) zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, (iv) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1) ustawy o działalności leczniczej lekarze mogą wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską (indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym) albo jako grupowa praktyka lekarska (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki mogą wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę pielęgniarki (indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym) albo grupową praktykę pielęgniarki (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

To o czym w tym momencie należy pamiętać to to, że w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wykonywanie działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Oznacza to, że działalność lecznicza lekarzy i pielęgniarek może polegać na (i) prowadzeniu podmiotu leczniczego, co de facto oznacza, że wówczas lekarz lub pielęgniarka (ii) wykonywania praktyki zawodowej lekarskiej lub pielęgniarki.

Warunki jakie musi spełniać lekarz prowadzący działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej określa art. 18 ustawy o działalności leczniczej. Ponieważ jest ich dosyć dużo i przepis każdy może sprawdzić wymieniam tylko kilak najważniejszych : (i) posiadanie prawa wykonywania zawodu, które nie może być zawieszone albo ograniczone ani też lekarz nie może być pozbawiony prawa wykonywani zawodu, (ii) dysponowanie pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, (iii) posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (iv) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1, (v) posiadanie specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych jeżeli lekarz wykonuje indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

Warunki jakie musi spełniać pielęgniarka prowadząca działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej określa art. 19 ustawy o działalności leczniczej. Podobnie jak powyżej ponieważ jest ich dosyć dużo i przepis każdy może sprawdzić wymieniam tylko kilak najważniejszych : (i) posiadanie prawa wykonywania zawodu przy czym nie może być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych ani pozbawiona możliwości wykonywania zawodu i nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis, (ii) dysponowanie pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, (iii) posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (iv) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1, (v) posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia jeżeli pielęgniarka wykonuje indywidualną specjalistyczną praktykę.

Wykonywanie działalności leczniczej przez lekarzy i pielęgniarki zarówno jako prowadzenie działalności leczniczej jak i praktyki zawodowej podlega wpisowi do odpowiednich rejestrów. Jeżeli ta działalność jest prowadzona formie podmiotu leczniczego to lekarz lub pielęgniarka podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę (art. 106 ust. 1 pkt 1) ustawy o działalności leczniczej). Jeżeli lekarze lub pielęgniarki prowadzą działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących działalność lecznicza prowadzonego odpowiednio przez okręgowe rady lekarskiej lub Wojskową Radę Lekarską (art. 106 ust. 1 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej) albo okręgowe rady lekarskiej (art. 106 ust. 1 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej).