Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Kontrola NFZ - środki obrony kontrolowanego.
data dodania: 2022-01-25

 Sposób wykonywania (realizacji) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podlega kontroli przez ten Fundusz. Przeprowadzanie tej kontroli zostało uregulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określana jako : ustawa). Podmiotom kontrolowanym zostały w ustawie przyznane środki ochrony i uprawnienie, które zabezpieczają te podmioty przed samowolnymi działaniami kontrolujących. Te środki to : sprzeciw, zażalenie o rozpoznaniu tego sprzeciwu, możliwość żądania uzupełnienia lub sprostowania protokołu z czynności dowodowej, możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego kontroli, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, skarga do sądu administracyjnego

 SPRZECIW

Pierwszym środkiem obrony jaki przysługuje kontrolowanemu jest sprzeciw wobec czynności podjętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 61 d ustawy). Ustawa przewiduje maksymalny czas trwania kontroli, który jest uzależniony od wielkości kontraktu realizowanego przez kontrolowanego (co jednak nie dotyczy kontroli udzielania świadczeń szpitalnych i kontroli realizowanej na podstawie art. 61v ustawy - kontrola podejmowane bez zawiadomienia o zamiarzez przeprowadzenia kontroli). Ustawa limituje zarówno czas trwania pojedynczej kontroli jak i łączny czas trwania kontroli w ciągu roku oraz dopuszczalność przeprowadzaniu kilku kontroli jednocześnie. Jeżeli NFZ podejmie podejmie czynności kontrolne z naruszeniem zasad opisanych w ustawie to kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych przez NFZ, z tym że sprzeciw ten nie przysługuje w przypadku kontroli realizowanej w trybie art. 61v ustawy.

Sprzeciw należy wnieść w terminie 2 dni od dnia wszczęcia kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw wnosi się do komórki organizacyjnej NFZ, która prowadzi kontrolę. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje kontroli.

Sprzeciw rozpoznaje kierownik komórki organizacyjnej NFZ, która prowadzi kontrolę w terminie dwóch dnia od dnia otrzymania sprzeciwu. Rozpatrzenie sprzeciwu następuje w formie postanowienia. To postanowienie może zawierać dwa rodzaje rozstrzygnięć: 1) NFZ może odstąpić od czynności kontrolnych jeżeli sprzeciw był uzasadniony albo 2) NFZ postanowi o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Jeżeli sprzeciw nie zostanie rozpatrzony w terminie 2 dni to jest to równoznaczne z wydaniem postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Jeżeli kierownik komórki NFZ wydał postanowienie o kontynuowaniu kontroli kontrolowany może w terminie dwóch dni od doręczenia ma tego postanowienia wnieść zażalenie do Prezesa NFZ. To zażalenie podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od jego wniesienia. Po jego rozpatrzeniu Prezes NFZ wydaje jedno z dwóch rozstrzygnięć : 1) postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo 2) postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Jeżeli Prezes NFZ nie rozpatrzy zażalenia w terminie 7 dni to jest to równoznaczne z wydaniem postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.


SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE PROTOKOŁU Z CZYNNOŚCI DOWODOWEJ

Kontrolowany, jeżeli brał udział w czynności dowodowej, może żądać sprostowania lub uzupełnienia treści protokołu z przeprowadzenia czynności dowodowej (ar. 61 m ustawy). Jest to uprawnienie które nie można nie doceniać, bo późniejsze ustalenia pokontrolne opierają się na dowodach przeprowadzonych w trakcie kontroli.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONTROLI

Każdy, w tym kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, może złożyć oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. Oświadczenie takie składa się kontrolerowi lub pracownikowi NFZ niebędącemu kontrolerem. W takim oświadczeniu można zwracać uwagą na uchybienia lub nieprawidłowości zaistniałe w trackie kontroli.

ZASTRZEŻENIE DO WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

Ustalenie kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym (art. 61s ustawy), które doręcza się kierownikowi kontrolowanego podmiotu. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia kierownik kontrolowanego podmiotu może wnieść zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. (art. 61t ustawy). Zastrzeżenia wnosi się do Prezesa NFZ za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła kontrolę. Zastrzeżenia Prezes NFZ powinien rozpoznać w terminie 14 dni od ich otrzymania. Po rozpoznaniu zastrzeżeń Prezes NFZ "wydaje" stanowisko, w którym albo oddala zastrzeżenia w całości albo zmienia wystąpienie pokontrolne.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Jeżeli Prezes NFZ w drodze decyzji nakazał kontrolowanemu zwrot środków publicznych kontrolowany (świadczeniodawca) jeżeli nie zgadza się z tą decyzją jest uprawniony do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego.

 Wyżej przedstawione uregulowania są aktualne wg stanu prawnego obowiązujace na dzień 25.01.2022r.