Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza.
data dodania: 2022-02-14

 Lekarze, oprócz tego że odpowiadają cywilnie i karnie za niezgodne z prawem wykonywanie zawodu lekarza, odpowiadają również dyscyplinarnie przed organami samorządu lekarskiego. Mówią dokładnie jest to odpowiedzialność zawodowa lekarzy. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (dalej określana jako : uil). Przedmiotem tej odpowiedzialności, czyli to za co odpowiada lekarz, jest tzw. przewinienie zawodowe (art. 53 uil). Przez przewinienie zawodowe należy rozumieć dopuszczenie się czynu naruszającego zasady etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. W powszechnym rozumieniu chodzi tu o odpowiedzialność za błędy medyczne, czyli niewłaściwe, niezgodne
z wiedza i sztuką leczenie.

Czy możliwa jest kumulacja kar umownych za nienależyte wykonanie umowy (zwłoka w spełnieniu świadczenia) i za odstąpienie od umowy?
data dodania: 2022-02-13

 Często spotykaną w umowach konstrukcją jest zastrzeganie przez strony kar umownych za nienależyte wykonanie umowy (chodzi tu o kary umowne za nienależyte wykonanie poszczególnych świadczeń / obowiązków przez dłużnika np. za zwłokę w wykonaniu świadczenia) i jednoczesne zastrzeżenie kary umownej jeżeli wierzyciel odstąpi od umowy z powody przyczyn (okoliczności) dotyczących dłużnika. Jednak taka konstrukcja prawna rodzi istotny problem, a mianowicie : czy dopuszczalne jest jednoczesne żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie umowy i kary umownej w razie odstąpienia od umowy skoro przyczyna odstąpienia od umowy jest to same nienależyte wykonanie umowy?

Apteka ogólnodostępna nie zrobi leku recepturowego dla podmiotu leczniczego.
data dodania: 2022-02-12

 Apteki w Polsce zostały podzielone na następujące rodzaje (art. 87 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne) : apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe. Z tym podziałem łączą się istotne konsekwencje, bo każdy z tych rodzajów aptek może wykonywać określone czynności i jednocześnie nie może wykonywać innych czynności. Przekonała się o tym apteka ogólnodostępna, która sporządziła lek recepturowy dla podmiotu leczniczego. Została za to ukarana, bo według przepisów prawa farmaceutycznego nie mogła tego uczynić

Odstąpienie od umowy ciągłej.
data dodania: 2022-02-09

 W pierwszej kolejności słowo wyjaśnienia do określenia umowy "ciągłej". Nie jest to określenie ustawowe ani prawnicze, a używam go w celu "skrótowego" i czytelnego odniesienia się do umów (czy też zobowiązań) o charakterze trwałym. Cechą takich umów jest to, że przedmiotem świadczenia jednej ze stron lub świadczeń obydwu stron są zachowania trwające przez dłuższy lub krótszy czas (świadczenie nie polega na jednostkowym zachowaniu się dłużnika), tzn. przez czas trwania umowy. A na czym polega problem w odstąpieniu od takiej umowy? Otóż nie jest jasne czy w następstwie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy umowa ta upada ze skutkiem ex tunc (czyli powstaje stan taki jakby umowa nigdy nie została zawarta) czy też umowa ta upada ze skutkiem ex nunc (czyli to co strony dotychczas sobie świadczyły strony zachowuje i przestają być zobowiązane do świadczenia na przyszłość).

Kupony lojalnościowe nie przejdą w aptece.
data dodania: 2022-02-08

 Reklama apteki i działalności apteki jest jak wiadomo zabronione. Ale prowadzenie apteki jest działalnością gospodarczą a istotą działalności gospodarczej jest konkurowanie pomiędzy przedsiębiorcami o klientów. Jedną z form takiej konkurencji o klientów jest stosowanie programów lojalnościowych (np rabaty za dokonanie zakupów o określonej wartości, przyznawanie punktów za wydane kwoty pieniężne, którymi następnie można "płacić" za kolejne zakupy). Apteki takich zachęt do kupowania u nich produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie mogą stosować.

1 2 3 41 42 43