Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Do którego sądu wnieść opłatę od apelacji?
data dodania: 2017-07-27

Apelacja jest pismem sądowym podlegającym opłacie (art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłacie podlegają w szczególności następujące pisma : apelacja i zażalenie). W drodze apelacji skarży się wyroki zapadłe w postępowaniu procesowym i postanowienia zapadłe w postępowaniu nieprocesowym. W razie niewniesienia opłaty sądowej od apelacji podlega ona odrzuceniu (zgodnie z art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c.). Opłatę tę można wnieść w postaci bezgotówkowej, wpłaty gotówkowej w kasie sądu albo poprzez naklejenia znaków opłaty sądowej. Wnosząc opłatę od apelacji w formie bezgotówkowej należy wnieść ją na rachunek właściwego sądu, bo nie jest tak, że opłatę tę można wnieść na rachunek jakiegokolwiek sądu.


Okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie zalicza się do stażu pracy.
data dodania: 2017-07-19

Pracownicy uczelni wyższych mają prawo do uzyskania dodatkowych świadczeń w postaci dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Uzyskanie prawa do tych świadczeń zależy od lat pracy (okresu pozostawaniu w zatrudnieniu). Zwrócono się do mnie z pytaniem czy do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawienia do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej można zaliczyć okres, za który pracownik uczelni pobierał świadczenie pielęgnacyjne? Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że nie.


Zadośćuczynienie w razie uszczerbku na zdrowiu osoby bliskiej - co powie SN?
data dodania: 2017-07-18

Do Sądu Najwyższego trafiła kasacja w sprawie, w której sądy powszechne I i II instancji przyznały zadośćuczynienie rodzicom dziecka, które z powodu błędów popełnionych przez personel lekarski podczas porodu urodziło się w bardzo ciężkim stanie i doznał trwałego rozstroju zdrowia. Dziecko jest całkowicie niepełnosprawne i w ogóle niezdolne do samodzielnego życia.

Od wyroku sądu II instancji kasację wniósł pozwany szpital zarzucając sądowi apelacyjnemu m.in. naruszenie prawa materialnego poprzez błędne przyjęcie, że powyższym stanie faktycznym rodzicom dziecka przysługuje skuteczne roszczenie o zadośćuczynienie.
 


Pełnomocnik jako druga strona umowy.
data dodania: 2017-07-17

Przez udzielenie pełnomocnictwa mocodawca, czyli ta osoba, która udziela pełnomocnictwa, upoważnia inną osobą do dokonane w jej imieniu czynności prawnej. Co do zasady ten pełnomocnik nie może być jednocześnie drugą stroną czynności prawnej (umowy) , w której reprezentuje swojego mocodawcę. Zakaz ten dotyczy sytuacji gdy pełnomocnik jest druga stroną umowy i sytuacji gdy pełnomocnik reprezentuje dwie strony czynności.
Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich to sytuacja gdy w treści pełnomocnictwa mocodawca postanowił, że pełnomocnik może go reprezentować w czynnościach prawnych, w których jest jednocześnie druga stroną. Po drugie pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę z tych czynnościach prawnych, gdzie występuje jako druga strona czynności, które nie prowadzą do naruszenia interesów mocodawcy.


Za opinią sądową nie ma 50% kosztów uzyskania przychodów.
data dodania: 2017-07-16

Twórcy osiągający przychód z autorskich praw majątkowych mają prawo do zastosowania podwyższonych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości (50% od przychodów). Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenie i sposobu wyrażenia.

Za taki utwór uważa się też opinie sporządzane przez biegłych sądowych na zlecenie sądu w postępowaniu cywilnym. Można twierdzić, że z chwilą przekazania sporządzonej opinii dochodzi do przeniesienia praw autorskich do tej opinii na rzecz zlecającego sądu co z kolei oznacza, że dla obliczenia podatku powinny być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Organy podatkowe ostatnio się jednak na to nie zgadzają.


1 2 3 4 30 31 32