Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania.
data dodania: 2019-02-28

Pacjent , który doznał szkody lub krzywdy na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanych nieprawidłowym udzieleniem mu świadczeń zdrowotnych w ramach naprawienie szkody otrzymuje jakieś kwoty pieniężne tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia. Same te kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, które pod względem procesowym są roszczeniem głównym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niestety dla poszkodowanego pacjenta orzeczenia sądów administracyjnych są takie, że odsetki do zasądzonych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia nie korzystają ze zwolnienie podatkowego, czyli że podatek od odsetek trzeba zapłacić. Potrącenie przedawnionej wierzytelności.
data dodania: 2019-02-27

Przedawnienie wierzytelności nie oznacza, że stała się ona dla wierzyciela bezużyteczna. Powszechne odczucie jest raczej takie, że przedawnioną wierzytelność można „wyrzucić do kosza” , bo nie ma ona żadnej wartości („nic nie może”). Jak wiadomo przedawniona wierzytelność nadal istnieje, tj. dłużnik nadal jest zobowiązany do spełnienia świadczenia (spełnienie świadczenie z przedawnionej wierzytelności nie jest świadczeniem bez podstawy prawnej). Skutek przedawnienia jest taki, że zobowiązanie staje się naturalne, czyli wierzyciel nie może dochodzić spełnienia świadczenia w drodze przymusu (jeżeli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia). Jedną z istotnych wartości jakie zachowuje przedawniona wierzytelność jest to, że może ona zostać skutecznie przedstawione przez wierzyciela do potrącenia z wzajemną wierzytelnością tego dłużnika. Skutek tego potrącenia jest taki jak zawsze przy potrąceniu, czyli umorzenie obu wierzytelności do wysokości mniejszej z nich.


Nabycie rzeczy na koszt dłużnika.
data dodania: 2019-02-20

Podział rzeczy na oznaczone co do gatunku i oznaczone co do gatunku nie jest jak wiadomo tylko akademicki, bo łączy się z nim bardzo dużo konsekwencji. Jednym z takich ważkich i czytelnych przejawów tego rozróżnienia jest uregulowanie skutków zwłoki dłużnika w wydaniu wierzycielowi rzeczy oznaczonych co do gatunku. Uregulowanie to zawiera art. 479 kodeksu cywilnego jest ono czasem określane jako samopomoc wierzyciela. Wyjątkowość tego uregulowania polega na tym, że wierzyciel może nabyć rzeczy, które zobowiązany był mu wydać dłużnik na rachunek dłużnika. Niewątpliwą korzyścią dla wierzyciela jest to, że skrócony jest czas w jakim realny interes wierzyciela zostaje zaspokojony, a z chwilą nabycie rzeczy (czyli zaspokojenia realnego interesu wierzyciela) wierzyciel „nabywa” roszczenie odszkodowawcze o zwrot poniesionych wydatków na nabycie tych rzeczy. Nie jest to jedyne uprawnienie wierzyciela w razie żądać zapłaty wynagrodzenia za te rzeczy oraz żądać naprawienia szkody oraz realnego wykonania zobowiązania.


Podmiot tworzący (dla podmiotu leczniczego).
data dodania: 2018-04-19

Ustawa o działalności leczniczej zawiera kilka oryginalnych rozwiązań (prawnych rzecz jasna) dotyczących rynku medycznego. Jednym z nich jest wyodrębnienie szczególnych rodzajów podmiotów uczestniczących w rynku medycznym jakimi są tzw. podmioty tworzące. Podmiotem tworzącym według ustawy o działalności leczniczej jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jednostkę budżetową albo jednostką budżetową (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej).

W dalszej części krótkie wyjaśnienie jaki podmiot jest podmiotem tworzącym, dla jakich podmiotów leczniczych istnieje podmiot tworzący i jakie są skutki wyodrębnienia w ustawie o działalności leczniczej tej kategorii podmiotów.


Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką.
data dodania: 2018-04-11

Świadczenie powinno być przez dłużnika spełnione najpóźniej w chwili oznaczonej jako termin spełnienia świadczenia (w razie wątpliwości przyjmuje się, że termin został zastrzeżony (art. 457 k.c.). Jeżeli mimo nadejścia terminu spełnienia świadczenia dłużnik go nie spełnia popada on w zwłokę. Kodeks cywilny przyznaje wierzycielowi wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy, roszczenie o wykonanie umowy i roszczenie o naprawienie szkody. Korzystania z tych uprawnień nie jest dowolne, tzn. wierzyciel nie może wyłączenie wg swojego uznania decydować, z którego uprawnienia skorzystać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że różnie wyglądają uprawnienia wierzyciela w sytuacji zwłoki dłużnika w spełnieniu zobowiązania wzajemnego i w sytuacji zwłoki w spełnieniu pozostałych zobowiązań.   

Dla uniknięcia wątpliwości podkreślam, że ten tekst dotyczy wyłącznie przepisów regulujących zwłokę w spełnieniu świadczenia zawartych w części ogólnej zobowiązań i tym samym nie uwzględnia szczególnych unormowań w poszczególnych typach umów kodeksowych (nazwanych).  1 2 3 4 36 37 38