Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Sieć szpitali.
data dodania: 2017-07-06

Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 844) został wprowadzony (wg określenia ustawodawcy) : system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana polega na tym, że w myśl nowych przepisów co do zasady szpitale i przychodnie przyszpitalne nie będą ubiegały się w konkursach o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale otrzymają środki publiczne po zakwalifikowaniu ich do jednej z kategorii podmiotów leczniczych określonych przez ustawodawcę jako „poziom systemu zabezpieczenia”. To zakwalifikowanie do dane go poziomu zabezpieczenia umożliwia zawarcie szpitalom umowy z płatnikiem środków publicznych.


Granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
data dodania: 2017-07-05

Kluczowym przepisem określającym przedmiotowy zakres rozpoznawania sprawy przez sąd drugiej instancji w postępowaniu apelacyjnym jest art. 378 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, iż o przedmiotowym zakresie rozpoznania sądu drugiej instancji decydują przede wszystkim granice apelacji. Jednakże, jak pokazuje praktyka orzecznicza nie można poprzestać na przyjęciu takiej właśnie wykładni.


Umowne terminy zawite.
data dodania: 2017-07-04

W praktyce w umowie strony zastrzegają terminy zawite, w tym terminy notyfikacyjne i terminy aktów staranności, których skutek polega na tym, że ich niedochowanie będzie prowadziło do utraty jakiegoś uprawnienia strony tej umowy. Czy takie postanowienia umowne mieszczą się w zasadzie swobody kształtowania przez strony treści stosunku prawnego ? Czy też należy je uznać za niedozwolone jako prowadzące do obejścia ustawowego zakazu umownego skracania terminów przedawnienia?

Uznaje się, że dopuszczalne jest zastrzeganie w umowie terminów zawitych sensu stricto, których niezachowanie powoduje utratę określonych umownych uprawnień (tak SN w wyroku z dnia 23 marca 2017r. w sprawie sygn. akt V CSK 449/16).
 


VAT od odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy.
data dodania: 2017-07-03

W myśl z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej : u.p.t.u.) świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

W praktyce rynkowej bardzo często strony umowy decydują się na wcześniejsze rozwiązania umowy przed upływem czasu na jaki ta umowa została zawarta za zapłatę odszkodowania dla jednej ze stron za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Trzeba pamiętać, że taka czynność wiąże się z zobowiązaniem do zapłaty podatku VAT.
 


Rozszerzona skuteczność wyroku o eksmisję z lokalu.
data dodania: 2017-06-13

Zasada procedury cywilnej jest taka, że wyrok sądowy jest skuteczny między stronami tego procesu. W postępowaniu egzekucyjnym ma to takie znaczenie, że egzekwować roszczenie stwierdzone tym wyrokiem wierzyciel może od osoby przeciwko której ten wyrok został wydany. W przypadku egzekucji wyroku zobowiązującego do wydania lokalu pojawia się trudność w jaki sposób egzekwować taki wyrok w sytuacji gdy osoba, która pozwaliśmy w momencie egzekucji nie włada już lokalem i jednocześnie tym lokalem włada inna osoba albo władają nią jeszcze inne osoby niż ta przez nas pozwana. Lekarstwem na tę trudność zabezpieczającym właściciela lokalu przed działaniem kolejnego dzikiego lokatora jest art. 791 kpc.


1 2 3 4 28 29 30