Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jak zaskarżyć oddalenie wniosku o przywrócenie terminu?
data dodania: 2016-04-02

W razie niedokonania w terminie czynności procesowej (czynnością procesową jest również wniesienie środka zaskarżania) strona może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonanie tej czynności (art. 168 § 1 k.p.c.). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej, której dotyczy wniosek o przywrócenie terminu (art. 169 § 3 k.p.c.), czyli wraz w wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia należy ten środek zaskarżenia wnieść.
O przywróceniu terminu orzeka sąd postanowieniem. W myśl kodeksu postępowania cywilnego zażalenie może być skarżone w dwojaki sposób (pomijam to skarżenie postanowień w postępowaniu nieprocesowym) : 1) przez wniesienie zażalenia i 2) w drodze tzw. rozszerzenia zakresu rozpoznania.


Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.
data dodania: 2016-04-01

Art. 446 § 3 kodeksu cywilnego pozwala osobom najbliższym żądać od sprawcy szkody stosownego odszkodowania jeżeli na skutek śmierci osoby najbliższej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowe. Podkreślenia wymaga, że pogorszenie sytuacji życiowej, zachodzi zarówno wtedy, gdy szkody spowodowane przez śmierć osoby najbliższej mają przynajmniej w jakimś stopniu charakter materialny i zachodzi też wówczas, gdy szkody te takiego charakteru wprawdzie nie mają, lecz polegają na obiektywnym pogorszeniu pozycji życiowej poszkodowanego.


Doliczenie do biegu zasiedzenia nieruchomości okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.
data dodania: 2016-03-31

Art. 176 § 1 kodeksu cywilnego pozwala na doliczenie do okresu posiadania rzeczy koniecznego do jej nabycia w drodze zasiedzenia okresu posiadanie przez poprzedniego posiadacza. Uregulowanie to pozwala na doliczanie następcy w posiadaniu czasu, przez który posiadanie samoistne rzeczy wykonywał jego poprzednik.
Z tego przepisu nie można jednak wywodzić, że posiadacz samoistny żądając stwierdzenia nabycia nieruchomości może do okresu swojego posiadania samoistnego, czyli posiadania nieruchomości tak jak właściciel, doliczyć ten okres czasy w jakim posiadał tę nieruchomość jako użytkownik wieczysty.
Oznacza to, że do biegu biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.


Wniosek o wyjawienie majątku.
data dodania: 2016-03-31

Wierzyciel, którego wierzytelność nie została wyegzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym, może złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika. Wyjawienie majątku polega na tym, że dłużnik na polecenie sądu składa wykaz wszystkich składników swojego majątku. Prawdziwość i zupełność złożonego wykazu dłużnik potwierdza przyrzeczeniem.
Celem postępowania o wyjawienia majątku jest uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika dla zapewnienia skuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych. 


Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia.
data dodania: 2016-03-30

Umowy o roboty budowlane występują powszechnie. Powszechne są również sytuacje, że w wykonanie obiektu budowlanego zaangażowanych jest wiele podmiotów, a relacje między tymi podmiotami są skomplikowane i oparte na sprzeczności interesów. Jednym z istotnych problemów jest problem zapłaty przez wykonawcę podwykonawcom za prace wykonane przez tych podwykonawców. Równie powszechnie występujący zjawiskiem jest niezapłacenie podwykonawcom przez wykonawcę pomimo otrzymania przez wykonawcę zapłaty od inwestora. To zjawisko przybrało swego czasu takie rozmiary skutkujące upadłościami podwykonawców, że okazała się konieczna interwencja ustawodawcy. W celu przeciwdziałaniu temu zjawisku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do kodeksu cywilnego uregulowania art. 647 (1), które rozszerza odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawców. W ten sposób podwykonawcy zyskali możliwość, po spełnieniu określonych w art. 647 (1) kodeksu cywilnego warunków, żądania zapłaty od inwestora. To niewątpliwie korzystne dla podwykonawców rozwiązania okazało się być mniej korzystne dla inwestora, który ponosi ryzyko dwukrotnej zapłaty za wykonane na jego rzecz roboty budowlane, tj. zapłaty na rzecz wykonawcy i zapłaty na rzecz podwykonawców. Praktyka stosowania art. 647 (1) k.c. wykazała, że stosowanie tego uregulowania nastręcza wielu problemów, a niejasność tego przepisu pozwala na bronienie wieli często zupełnie sprzecznych ze sobą wykładni. Poniżej przedstawiono najistotniejsze problemy pojawiające się przy stosowaniu art. 647 (1) k.c. We wskazywanych rozwiązaniach napotykanych problemów uwzględniono orzecznictwo SN i sadów powszechnych oraz wypowiedzi doktryny.


1 2 3 27 28 29 33 34 35