Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Weksel zabezpieczeniem roszczeń pracodawcy?
data dodania: 2016-03-30

Przez zastosowanie weksla gwarancyjnego in blanco strony stosunku podstawowego zabezpieczają swoje przyszłe roszczenia jakie z tego stosunku mogą między nimi wyniknąć w przyszłości. Dzięki temu strona, która ten weksel otrzymała (remitent) z chwilą powstania roszczenia zabezpieczonego wekslem może ten weksel wypełnić zgodnie z deklaracją wekslową i dalej dochodzić roszczenia tak jak każdego roszczenia wekslowego (może też puścić weksel w obieg). Korzystanie z weksla gwarancyjnego zwalniałoby pracodawcę z wykazywania istnienia podstaw, przesłanek i zasad ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności według przepisów Działu V Kodeksu pracy. Weksel gwarancyjny zmieniałby zmienia zupełnie pozycję pracodawcy i pracownika na korzyść tego pierwszego. Odpowiedź na pytanie czy z weksla gwarancyjnego może pracodawca korzystać sprawdza się do pytanie o istotę regulacji Działu V Kodeksu pracy?  


Przejście zakładu pracy a zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
data dodania: 2016-03-25

Zgodnie z art. 23 (1) § 1 kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
Z tego przepisy wynika zatem, że odpowiedź na pytanie czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części nabywca zakładu pracy lub jego części (nowy pracodawca) staje się stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zależy od odpowiedzi za jaki rodzaj umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy się uzna, tzn. czy jest częścią, uzupełnieniem stosunku pracy czy też jest odrębną, o charakterze umowy cywilnej, umową od stosunku pracy.


Powództwo o ochronę posiadania.
data dodania: 2016-03-22

 Posiadacz, zarówno samoistny jak i zależny, jest chroniony w sposób szczególny. Kodeks cywilny przyznaje mu ochronę w postaci skargi posesoryjnej (powództwa o ochronę posiadania). Szczególność tej ochrony wynika z tego, że przedmiotem ochrony jest ostatnie spokojne posiadanie, a żądający ochrony nie musi mieć prawa do rzeczy. W konsekwencji szczególna jest również kognicja sądu rozpoznającego powództwo o ochronę posiadania. W dalszej części więcej o tych i pozostałych odrębnościach postępowania wywołanego skargą posesoryjną.


Przesłanki udzielenia zabezpieczenia.
data dodania: 2016-03-21

Przepisy o zabezpieczeniu służą temu, aby dla strony postępowania korzystne orzeczenie w momencie jego wykonywania realizowało interes prawny, którego ochrony strona dochodziła w postępowaniu. W braku instytucji zabezpieczenia, długi okres od zainicjowania postępowania do jego prawomocnego ukończenia, prowadziłby do tego, że prawomocne orzeczenie nie miałoby dla strony wygrywającej żadnego znaczenia, bo nie nadawałoby się ono do wykonania. Innymi słowy postępowanie zabezpieczające służy zwiększeniu skuteczności postępowania cywilnego poprzez uniezależnienie jego skuteczności do upływu czasu koniecznego dla rozpoznania sprawy.


Wykładnia treści umowy – kombinowana metoda wykładni treści oświadczeń woli.
data dodania: 2016-03-20

Wykładnia oświadczeń woli polega na ustaleniu ich znaczenia, czyli sensu. Ma ona na celu ustalenie właściwej treści regulacji zawartej w oświadczeniu woli. Dyrektywy wykładni treści oświadczeń woli reguluje art. 65 kodeksu cywilnego. Jego §1 ma zastosowanie do wszelkich rodzajów czynności prawnych, a § 2 wprowadza dodatkową regułę mającą zastosowanie do dwustronnych czynności prawnych, czyli umów. Zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego w umowach należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie powinno się opierać na dosłownym brzmieniu umowy. W orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego wypracowano i zgodnie przyjmuje się, że treść złożonych przez strony umowy oświadczeń woli należy wykładać (czyli odkodowywać to co strony rozumiały przez złożenie takich a nie innych oświadczeń) przez zastosowanie tzw. kombinowanej metody wykładni treści oświadczeń woli. 


1 2 3 28 29 30 33 34 35