Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony po zmianach od dnia 22 lutego 2016r.
data dodania: 2016-02-21

Dnia 22 lutego 2016r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. w istotny sposób zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące umów o pracę na czas określony ograniczając swobodę stron z zawieraniu tych umów oraz zmienia zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony. Dalej więcej o tym ostatnim.


Korekta wysokości zadośćuczynienia przez sąd II instancji.
data dodania: 2016-02-07

Proces cywilny jest dwuinstancyjny. Czyli proste : strona z jakiś powodów niezadowolona z wyroku sądu pierwszej instancji może wnieść apelację od tego wyroku tego sądu do sądu apelacyjnego. Na skutek wniesienia apelacji sąd po raz drugi rozpoznaje sprawę, jeszcze raz bada zasadność zgłoszonych przed sądem roszczeń. Gdyby było inaczej dwuinstacyjność byłaby nieco iluzoryczna.
Pytanie jednak jest takie : czy tak jest zawsze? A dokładnie chodzi o przypadek procesów, których przedmiotem rozpoznania jest roszczenie o zadośćuczynienie. Problem w tego typu procesach polega na tym, że orzecznictwie przyjmuje się, że sąd drugiej instancji w ograniczonym zakresie bada trafność orzeczenia sądu pierwszej instancji w zakresie wysokości zasądzonego zadośćuczynienia.


Wypowiedzenie umowy zlecenia.
data dodania: 2016-02-06

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy są zdarzeniami prowadzącymi do unicestwienia umowy, czyli łączącego strony stosunku prawnego zadzierzgniętego tą umową. Niekiedy takie unicestwienie umowy łączy się z niekorzystnymi następstwami dla strony umowę unicestwiającą.
Przykładem takiej sytuacji jest wypowiedzenie umowy zlecenia. Umowa zlecenia może być wypowiedziana przez każdą ze stron (art. 746 kc) w każdym czasie i niezależnie od istnienia lub nieistnienia przyczyn jej rozwiązania. Strony umowy mogą ograniczyć możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia, z tym że nie mogą ograniczyć uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.


Powództwo przeciwegzekucyjne.
data dodania: 2016-02-05

Jednym ze sposobów obrony przeciwko działaniom komornika w postępowaniu egzekucyjnym jest powództwo przeciwegzekucyjne.  Powództwo przeciwegzekucyjne jest środkami merytorycznej obrony przed egzekucją, przysługującymi dłużnikowi oraz osobom trzecim.
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego: 1) powództwo opozycyjne i 2) powództwo eksydencyjne (inaczej nazywane interwencyjnym). Przez wniesienie pozwu dłużnik podważa zasadność i wymagalność obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Z kolei osoba trzecia żąda wyłączania spod egzekucji rzeczy lub prawa, które przysługują jej, a nie dłużnikowi.
Powództwa opozycyjne przysługuje dłużnikowi, zaś powództwo ekscydencyjne, przysługujące osobie trzeciej. Dalej szerzej o każdym z tych rodzajów powództw.


Nierozpoznanie istoty sporu.
data dodania: 2016-02-01

Nierozpoznanie przez sąd istoty sprawy jest tak istotnym uchybieniem, że w zasadzie trudno o istotniejsze. Postępowanie sądowe jest przecież narzędziem ochrony naszych interesów. Jeżeli zgłaszamy do sądu nasze roszczenie, to możemy się liczyć z tym, że sąd nie przyzna nam ochrony, bo uzna nasze żądanie za nieuzasadnione. Ale nie powinniśmy liczyć się z tym, że o naszym żądaniu sąd w ogóle się nie wypowie.
Nierozpoznanie istoty sporu jest tak istotnym uchybieniem procesowym, że uzasadnia ono uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Dla stron postępowania sądowego nierozstrzygnięcie istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji wywołuje poważną trudność polegającą na tym w jaki sposób sformułować zarzut apelacyjny, czyli jak zarzucić sądowi nierozpoznanie istoty sporu? Zarzucenie naruszenia jakiego przepisu sądowi zarzucić?


1 2 3 34 35 36 37 38