Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zabezpieczenie zobowiązania gwarancją.
data dodania: 2016-01-19

Strony stosunków gospodarczych często sięgają do instytucji gwarancji, która ma celu zapewnienie osiągnięcia rezultatu, czyli realizacji interesu jednej ze stron umowy. Przez udzielenie gwarancji, gwarant zobowiązuje się spełnić świadczenia na rzecz beneficjenta gwarancji po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków. Największe problemy i spory wywołuje tzw. gwarancja czysta. Ten rodzaj gwarancji, w odróżnieniu od gwarancji zwykłej, polega na tym, że gwarant wobec beneficjenta gwarancji nie może powoływać się na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego, którego rezultat gwarancja zabezpiecza.

Problem dla beneficjenta gwarancji czystej jest taki, że pomimo posłużenia się w zobowiązaniu gwarancyjnym przez gwaranta takimi zwrotami jak : „na pierwsze żądanie”, „bezwarunkowo”, w momencie skierowania do niego żądania zapłaty jednak twierdzi „że to nie tak” i odmawia zapłaty powołując się na różnorakie zarzuty.


Opodatkowanie zasiedzenia nieruchomości.
data dodania: 2016-01-15

Jak już nam się uda zasiedzieć nieruchomość i stać się jej szczęśliwymi właścicielami jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się ze Skarbem Państwa. Przez zasiedzenie powiększa się bowiem wartość naszego majątku. Zasady rozliczenia podatku z tytułu zasiedzenia reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Dalej kilka uwag o rozliczeniu podatkowym nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.


Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony.
data dodania: 2016-01-13

Z umowami terminowymi, czyli takimi umowami, które łączą strony przez jakiś czas (oznaczony albo nieoznaczony), w ciągu którego strony takich umów są wzajemnie zobowiązane do świadczenia, wiąże się problem polegający na tym, że dla jednej ze stron ta umowa przestaje mieć sens gospodarczy a obowiązujące przepisy wyłączają możliwość „wycofania” się przez stronę z takiej umowy. Jednym z przykładów takiej umowy jest umowa dzierżawy zawarta na czas określony.


Podatek od umów zlecenia i umów o dzieło, a działalność gospodarcza.
data dodania: 2016-01-09

Zakwalifikowanie przychodów do odpowiednich źródeł przychodów jest jednym z warunków prawidłowego obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego, a to skutkuje skutkuje również sporami między podatnikami i organami podatkowymi. Jednym z przykładów kontrowersji w jakiś sposób kwalifikować przychody ponieważ jest pytanie czy dochody z umów zleceń i umów o dzieło zawieranych przez osobą prowadzącą działalność gospodarczą wchodzących w zakres tej prowadzonej działalności gospodarczej mogą być kwalifikowane do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej czy powinny być rozliczane jako dochody z działalności gospodarczej?Zmiany zasad odpowiedzialności osób trzecich wprowadzone prawem restrukturyzacyjnym.
data dodania: 2015-12-09

Dnia 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Prawo restrukturyzacyjne (ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne). Ustawa ta zmienia w dosyć istotnym stopniu dotychczasowe zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Dodatkowo ustawa ta przesądza sporną dotychczas kwestię odpowiedzialności likwidatorów spółek i innych osób prawnych za zaległości podatkowe powstałe w okresie likwidacji.

 1 2 3 35 36 37 38