Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zmiana powództwa i doręczenie pisma drugiej stronie.
data dodania: 2016-01-24

W trakcie trwania procesu może okazać się, że powód powinien żądać więcej niż żądał w pozwie albo żądać czegoś innego niż żądał w pozwie. Dochodzi wówczas do zmiany przedmiotowej powództwa. Modyfikacja powództwa wymaga zachowania pewnych warunków, o których dalej.


Wymóg podania w pozwie informacji o mediacji.
data dodania: 2016-01-21

Ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. Poz. 1595) znowelizowany został art. 187 kpc. Nowelizacja polega na dodaniu w art. 187 § 1 kpc pkt 3) zgodnie, z którym powód powinien w pozwie zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu a w przypadku gdy strony takiej próby nie podjęły powód powinien wyjaśnić przyczyny niepodjęcie tej próby. W dalszej części o tym jakie racje przyświecały ustawodawcy dla wprowadzenia takiego uregulowania i jakie są jego skutki.


Zabezpieczenie zobowiązania gwarancją.
data dodania: 2016-01-19

Strony stosunków gospodarczych często sięgają do instytucji gwarancji, która ma celu zapewnienie osiągnięcia rezultatu, czyli realizacji interesu jednej ze stron umowy. Przez udzielenie gwarancji, gwarant zobowiązuje się spełnić świadczenia na rzecz beneficjenta gwarancji po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków. Największe problemy i spory wywołuje tzw. gwarancja czysta. Ten rodzaj gwarancji, w odróżnieniu od gwarancji zwykłej, polega na tym, że gwarant wobec beneficjenta gwarancji nie może powoływać się na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego, którego rezultat gwarancja zabezpiecza.

Problem dla beneficjenta gwarancji czystej jest taki, że pomimo posłużenia się w zobowiązaniu gwarancyjnym przez gwaranta takimi zwrotami jak : „na pierwsze żądanie”, „bezwarunkowo”, w momencie skierowania do niego żądania zapłaty jednak twierdzi „że to nie tak” i odmawia zapłaty powołując się na różnorakie zarzuty.


Opodatkowanie zasiedzenia nieruchomości.
data dodania: 2016-01-15

Jak już nam się uda zasiedzieć nieruchomość i stać się jej szczęśliwymi właścicielami jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się ze Skarbem Państwa. Przez zasiedzenie powiększa się bowiem wartość naszego majątku. Zasady rozliczenia podatku z tytułu zasiedzenia reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Dalej kilka uwag o rozliczeniu podatkowym nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.


Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony.
data dodania: 2016-01-13

Z umowami terminowymi, czyli takimi umowami, które łączą strony przez jakiś czas (oznaczony albo nieoznaczony), w ciągu którego strony takich umów są wzajemnie zobowiązane do świadczenia, wiąże się problem polegający na tym, że dla jednej ze stron ta umowa przestaje mieć sens gospodarczy a obowiązujące przepisy wyłączają możliwość „wycofania” się przez stronę z takiej umowy. Jednym z przykładów takiej umowy jest umowa dzierżawy zawarta na czas określony.


1 2 3 40 41 42 43