Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zmiany zasad odpowiedzialności osób trzecich wprowadzone prawem restrukturyzacyjnym.
data dodania: 2015-12-09

Dnia 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Prawo restrukturyzacyjne (ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne). Ustawa ta zmienia w dosyć istotnym stopniu dotychczasowe zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Dodatkowo ustawa ta przesądza sporną dotychczas kwestię odpowiedzialności likwidatorów spółek i innych osób prawnych za zaległości podatkowe powstałe w okresie likwidacji.

 Jak zmniejszyć karę umowną : miarkowanie kary umownej.
data dodania: 2015-12-05

Zastrzeżenie kary umownej mimo że jest skutecznym narzędziem zabezpieczającym interesy strony umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przed drugą stronę umowy zwalniając wierzyciela z obowiązku wykazania wysokości poniesionej szkody nie oznacza, że dłużnik nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty kary umownej. Oprócz tych zarzutów, które dłużnik może podnieść przeciwko wierzycielowi dochodzącemu zapłaty kary umownej, wynikających z ogólnego reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązany do zapłaty kary umownej ma możliwość obrony poprzez żądanie miarkowania kary umownej.


Kary umowne.
data dodania: 2015-12-03

    Zastrzeżenie w umowie zapłaty kary umownej (lub kar umownych) jest bardzo często wykorzystywane przez strony umowy. Tak często, że co raz trudniej spotkać się z umową, która by postanowień o karze umownej nie zawierała. Popularność zastrzegania kar umownych jest następstwem niewątpliwej atrakcyjności tej instytucji wynikającej z funkcji jakie może spełniać kara umowna.
       Z jednej strony kara umowna jest traktowana jako forma gwarancji spełnienia przez dłużnika zobowiązania zgodnie z umową. Dłużnik mając bowiem w perspektywie obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej określonej przez strony w odpowiedniej wysokości skłonny jest raczej do wykonania zobowiązania. Po drugie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zastrzeżenie kar umownych ułatwia i upraszcza dochodzenie przez wierzyciela naprawienia szkody.Właściwość sądu w sporach z zakresu prawa pracy.
data dodania: 2015-12-03

   Wnosząc powództwo wypada je wnieść do właściwego sądu. Regulacje dotyczące właściwości sądu z zakresu prawa pracy są trochę bardzie skomplikowane niż regulacje właściwości w sprawach cywilnych. Wynika to z tego, że w stosunku do uregulowań ogólnych ustawodawca wprowadził uregulowanie szczególne, które zawarte jest w art. 461 § 1 i § 1 (1) kodeksu postępowania cywilnego.
   Z jednej strony uregulowanie zawarte w art. 461 § 1 kpc rozszerza wybór sądu przez powoda o dodatkowe przypadki właściwości przemiennej, a z drugiej strony art. 461 § 1(1) kpc w sposób szczególny reguluje właściwość sądu przy dochodzeniu niektórych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.


Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych.
data dodania: 2015-11-23

   Wolność to prawo człowieka do decydowania o swoich sprawach, w tym również prawo do decydowania o poddaniu się interwencji medycznej. Ponadto każda interwencja medyczna rodzi ryzyko niekorzystnych skutków dla pacjenta, a trudno narażać pacjenta na to ryzyko bez jego zgody. Prawo pacjenta do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych tylko za jego zgodą gwarantują co najmniej dwa akty prawne: ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
     Z gwarancji prawa pacjenta do udzielenia zgody na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych wynika dla osób udzielających pacjentowi świadczeń zdrowotnych obowiązek uzyskanie tej zgody przed udzieleniem tych świadczeń. Problemy praktyczne jakie się wówczas pojawiają polegają na tym, że oprócz pacjenta zgody mogą udzielać inne osoby, oprócz zgody pacjenta może być wymagane uzyskanie zgody jeszcze innych osób i wreszcie zgody (zezwolenia) na udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentowi może udzielić sąd opiekuńczy. Wreszcie zgoda aby była skuteczna musi zostać udzielona we właściwych warunkach a oprócz tego w niektórych wypadkach musi być udzielono za zachowaniem wymaganej formy.
   Właściwe odebranie przez lekarza zgody jest istotne, bo udzielenie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta naraża lekarza na odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa pacjenta, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pacjentowi powstałe przy udzielaniu zgody pacjenta, dyscyplinarną odpowiedzialność zawodową i odpowiedzialność karną. Nieznajomość zasad odbierania zgody na udzielenie świadczeń medycznych rodzi również takie ryzyko, że lekarz uzna za skuteczną odmową udzielenia zgody przez osobę w danej sytuacji nie uprawnioną do udzielania/odmowy udzielenia zgody i zaniecha udzielenia potrzebującemu pacjentowi świadczeń zdrowotnych, co również naraża lekarza na odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową.


1 2 3 41 42 43