Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Podatek od umów zlecenia i umów o dzieło, a działalność gospodarcza.
data dodania: 2016-01-09

Zakwalifikowanie przychodów do odpowiednich źródeł przychodów jest jednym z warunków prawidłowego obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego, a to skutkuje skutkuje również sporami między podatnikami i organami podatkowymi. Jednym z przykładów kontrowersji w jakiś sposób kwalifikować przychody ponieważ jest pytanie czy dochody z umów zleceń i umów o dzieło zawieranych przez osobą prowadzącą działalność gospodarczą wchodzących w zakres tej prowadzonej działalności gospodarczej mogą być kwalifikowane do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej czy powinny być rozliczane jako dochody z działalności gospodarczej?Zmiany zasad odpowiedzialności osób trzecich wprowadzone prawem restrukturyzacyjnym.
data dodania: 2015-12-09

Dnia 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Prawo restrukturyzacyjne (ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne). Ustawa ta zmienia w dosyć istotnym stopniu dotychczasowe zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Dodatkowo ustawa ta przesądza sporną dotychczas kwestię odpowiedzialności likwidatorów spółek i innych osób prawnych za zaległości podatkowe powstałe w okresie likwidacji.

 Jak zmniejszyć karę umowną : miarkowanie kary umownej.
data dodania: 2015-12-05

Zastrzeżenie kary umownej mimo że jest skutecznym narzędziem zabezpieczającym interesy strony umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przed drugą stronę umowy zwalniając wierzyciela z obowiązku wykazania wysokości poniesionej szkody nie oznacza, że dłużnik nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty kary umownej. Oprócz tych zarzutów, które dłużnik może podnieść przeciwko wierzycielowi dochodzącemu zapłaty kary umownej, wynikających z ogólnego reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązany do zapłaty kary umownej ma możliwość obrony poprzez żądanie miarkowania kary umownej.


Kary umowne.
data dodania: 2015-12-03

    Zastrzeżenie w umowie zapłaty kary umownej (lub kar umownych) jest bardzo często wykorzystywane przez strony umowy. Tak często, że co raz trudniej spotkać się z umową, która by postanowień o karze umownej nie zawierała. Popularność zastrzegania kar umownych jest następstwem niewątpliwej atrakcyjności tej instytucji wynikającej z funkcji jakie może spełniać kara umowna.
       Z jednej strony kara umowna jest traktowana jako forma gwarancji spełnienia przez dłużnika zobowiązania zgodnie z umową. Dłużnik mając bowiem w perspektywie obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej określonej przez strony w odpowiedniej wysokości skłonny jest raczej do wykonania zobowiązania. Po drugie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zastrzeżenie kar umownych ułatwia i upraszcza dochodzenie przez wierzyciela naprawienia szkody.Właściwość sądu w sporach z zakresu prawa pracy.
data dodania: 2015-12-03

   Wnosząc powództwo wypada je wnieść do właściwego sądu. Regulacje dotyczące właściwości sądu z zakresu prawa pracy są trochę bardzie skomplikowane niż regulacje właściwości w sprawach cywilnych. Wynika to z tego, że w stosunku do uregulowań ogólnych ustawodawca wprowadził uregulowanie szczególne, które zawarte jest w art. 461 § 1 i § 1 (1) kodeksu postępowania cywilnego.
   Z jednej strony uregulowanie zawarte w art. 461 § 1 kpc rozszerza wybór sądu przez powoda o dodatkowe przypadki właściwości przemiennej, a z drugiej strony art. 461 § 1(1) kpc w sposób szczególny reguluje właściwość sądu przy dochodzeniu niektórych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.


1 2 3 41 42 43