Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Kontrola NFZ - środki obrony kontrolowanego.
data dodania: 2022-01-25

 Sposób wykonywania (realizacji) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podlega kontroli przez ten Fundusz. Przeprowadzanie tej kontroli zostało uregulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określana jako : ustawa). Podmiotom kontrolowanym zostały w ustawie przyznane środki ochrony i uprawnienie, które zabezpieczają te podmioty przed samowolnymi działaniami kontrolujących. Te środki to : sprzeciw, zażalenie o rozpoznaniu tego sprzeciwu, możliwość żądania uzupełnienia lub sprostowania protokołu z czynności dowodowej, możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego kontroli, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, skarga do sądu administracyjnego

Pozew oczywiście bezzasadny.
data dodania: 2022-01-24

 Z konstytucyjnego prawa obywatela do sądu wynika, że powód może poszukiwać ochrony przed sądem w zasadzie wszelkich swoich praw i interesów. Ma to swój negatywny aspekt wyrażający się w tym, że do sądów trafiają sprawy, co do których już po przeczytaniu pozwu (dalej : kpc) wiadomym jest, że wyrok będzie oddalający. Według obecnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego sprawa wywołane takim pozwem podlega rozpoznaniu uproszczonemu (przy czym nie chodzi tu o postępowanie w trybie uproszczonym), w wyrok zostaje wydany bez przeprowadzania rozprawy. Te przepisy stosuje się, jeżeli z treści pozwu, załączników do pozwu, okoliczności dotyczących sprawy oraz faktów powszechnie znanych i znanych sądowi z urzędu wynika oczywista bezzasadność powództwa.

Znaczenie doręczenia uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym.
data dodania: 2022-01-20

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie wraz z uzasadnieniem (mówiąc ściśle odpisu wyroku z odpisem uzasadnienia) ma "kapitalne" znaczenie dla strony procesu. Od tego bowiem uzależnione jest to czy może ona złożyć skutecznie apelację (tzn. apelację która zostanie rozpatrzona przez sąd drugiej instancji). W obecnym stanie prawnym apelację strona może wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem. Aby otrzymać wyrok z uzasadnieniem strona musi złożyć skuteczny (czyli w terminie , opłacony i spełniający wymagania co do streści) wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z odpisem uzasadnienia.

Jednak nie ma kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego.
data dodania: 2022-01-19

 Uregulowania Kodeksu cywilnego dotyczące kar umownych nie są szczególnie skomplikowane i wydawały się zawsze dosyć jednoznaczne. Praktyka redagowania umów cywilnych i orzecznictwo sądów, które następnie rozpatrywały spory wynikające z tych umów nieco skomplikowały stosowanie tych przepisów. Jednym z przykładów tego skomplikowania jest zastrzegania kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych. Mimo, że kodeks cywilny tego nie dopuszcza (nieważność takich postanowień) orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, zaczęło dopuszczać zastrzeganie takich kar umownych. Jest to błędne co uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20.11.2019r. w sprawie III CZP 3/19.

Apelacja w procesie cywilnym.
data dodania: 2021-12-03

 Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji jest uprawniona do wniesienia apelacji (od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym). Skutkiem wniesienia apelacji jest poddanie po raz drugi pod osąd tej samej sprawy – tym razem sądowi drugiej instancji. Apelacja oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi spełniać wymagania szczególne właściwe apelacji.
Reforma procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej określana jako : ustawa nowelizująca) wprowadziła wiele zmian również w zakresie wnoszenia apelacji. Zmiany te są na tyle doniosłe, że opracowania dotyczące wnoszenia apelacji w poprzednim stanie prawnym straciły na aktualności.


1 2 3 41 42 43