Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wykonie zapisu testamentowego obniża podatek przy sprzedaży nieruchomości.
data dodania: 2017-07-14

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej : PDOF). Opodatkowaniu podlega też sprzedaż nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego. W takim wypadku problem polega na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania nie ma wydatków, które podatnik mógłby potraktować jako koszty uzyskanie przychodów i obniżyć wysokość podatku do zapłaty. Na szczęście dla podatników orzecznictwo uznaje, że przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania podlega , której zbycie następuje w wykonaniu zapisu testamentowego podlega obniżeniu m.in. o wartość zapisu testamentowego.


Żądania naprawienia wad mieszkania od dewelopera.
data dodania: 2017-07-10

Relacja odpowiedzialności na zasadach rękojmi za wady i odpowiedzialności na zasadach ogólnych budzi wiele kontrowersji. Chodzi o to, że za pomocą różnych instytucji prawnych uprawniony może zrealizować ten sam lub podobny cel. Przeważa pogląd, że uprawniony może w celu zaspokojenia swojego interesu może według swojego wybory korzystać z tego lub innego uprawnienia, np. kupujący w przypadku gdy kupiona rzecz jest niegodna z umową może żądać obniżenia ceny rzeczy na podstawie rękojmi i zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na zasadach ogólnych. Z uwagi na dosyć skomplikowany problem jakim jest relacja różnych reżimów odpowiedzialności sprawy tę często są przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. W jednej z nich Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy nabywca może od dewelopera żądać usunięcia wad korzystając z uprawnienia do żądania przywrócenia stanu poprzedniego.


Prawidłowość doręczenia zastępczego w miejscu pracy adresata.
data dodania: 2017-07-09

Celem doręczenia pisma w postępowaniu cywilnym jest danie możliwości adresatowi tego pisma do zapoznania się z jego treścią. Doręczeń w postępowaniu cywilnym dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam gdzie się adresata doręczeń zastanie (art. 135 § 1 k.p.c.). Zasadą jest, że doręczeń dokonuje się do rąk własnych adresata. Doręczenie zastępcze unormowane w art. 139 § 1 k.p.c. może mieć zastosowanie dopiero wtedy, gdy okaże się, że nie było możliwe doręczenie właściwe, czyli doręczenie do rak własnych adresata, jak również nie było doręczenie na podstawie art. 138 § 1 i 2 k.p.c., czyli doręczenie dorosłemu domownikowi albo administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi (pod warunkiem, że osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania pisma adresatowi) i doręczenie pisma osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy adresata.


Kwalifikacja szpitali do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
data dodania: 2017-07-08

Stworzony ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określanej jako : ustawa nowelizująca) tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej opiera się na tym, że ze środków publicznych finansowane są te szpitale, które zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zaliczone do któregoś z poszczególnych systemów zabezpieczenia. Nie trzeba zatem wyjaśniać jak istotna jest kwalifikacja do któregoś z poziomów systemu zabezpieczeń. Szpital który nie został zaliczony do systemu zabezpieczeń albo został zakwalifikowany do niewłaściwego poziomu zabezpieczeń może zaskarżyć decyzje dyrektora oddziału wojewódzkiego przez wniesienie protestu do tegoż dyrektora. Kolejnym środkiem zaskarżenia jest protest wnoszony do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Kara umowna za nieprzedstawienie przez inwestora budowlanego gwarancji zapłaty.
data dodania: 2017-07-07

Ustawą z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ustawodawca przyznał wykonawcy robót budowlanych uprawnienie (uznaje się, że jest to roszczenie) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za wykonane roboty budowlane. Zgodnie z tymi uregulowaniami wykonawca robót budowlanych w każdym czasie może żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości należnego mu wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za roboty dodatkowe i konieczne zaakceptowanych na piśmie przez inwestora (art. 649 (3) § 1 k.c.). Tego uprawnienia wykonawcy nie można ani ograniczyć ani wyłączyć (art. 649 (2) § 1 k.c.), a inwestor w razie otrzymania tego wezwania nie może od umowy odstąpić (art. 649 (2) § 2 k.c.). Gwarancją zapłaty może być : gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, akredytywa bankowa i poręczenie banku udzielona na zlecenie inwestora (art. 649 (1) § 2 k.c.).

Problem dla inwestora sprowadza się do pytania jak kształtuje się jego odpowiedzialność wobec wykonawcy robót budowlanych jeżeli na jego żądanie nie przedstawił gwarancji zapłaty?
 


1 2 3 28 29 30