Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Podmiot tworzący (dla podmiotu leczniczego).
data dodania: 2018-04-19

Ustawa o działalności leczniczej zawiera kilka oryginalnych rozwiązań (prawnych rzecz jasna) dotyczących rynku medycznego. Jednym z nich jest wyodrębnienie szczególnych rodzajów podmiotów uczestniczących w rynku medycznym jakimi są tzw. podmioty tworzące. Podmiotem tworzącym według ustawy o działalności leczniczej jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jednostkę budżetową albo jednostką budżetową (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej).

W dalszej części krótkie wyjaśnienie jaki podmiot jest podmiotem tworzącym, dla jakich podmiotów leczniczych istnieje podmiot tworzący i jakie są skutki wyodrębnienia w ustawie o działalności leczniczej tej kategorii podmiotów.


Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką.
data dodania: 2018-04-11

Świadczenie powinno być przez dłużnika spełnione najpóźniej w chwili oznaczonej jako termin spełnienia świadczenia (w razie wątpliwości przyjmuje się, że termin został zastrzeżony (art. 457 k.c.). Jeżeli mimo nadejścia terminu spełnienia świadczenia dłużnik go nie spełnia popada on w zwłokę. Kodeks cywilny przyznaje wierzycielowi wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy, roszczenie o wykonanie umowy i roszczenie o naprawienie szkody. Korzystania z tych uprawnień nie jest dowolne, tzn. wierzyciel nie może wyłączenie wg swojego uznania decydować, z którego uprawnienia skorzystać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że różnie wyglądają uprawnienia wierzyciela w sytuacji zwłoki dłużnika w spełnieniu zobowiązania wzajemnego i w sytuacji zwłoki w spełnieniu pozostałych zobowiązań.   

Dla uniknięcia wątpliwości podkreślam, że ten tekst dotyczy wyłącznie przepisów regulujących zwłokę w spełnieniu świadczenia zawartych w części ogólnej zobowiązań i tym samym nie uwzględnia szczególnych unormowań w poszczególnych typach umów kodeksowych (nazwanych).  Zakład leczniczy podmiotu leczniczego jako odrębny pracodawca.
data dodania: 2018-03-30

Pojęcie pracodawcy wzbudza trochę kontrowersji. W przypadku pracodawców prowadzących działalność leczniczą problem komplikuje się przez uregulowania zawarte w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. Wynika to z tego, że ta ustawa wprowadza rygorystyczne rozróżnienie wewnątrzorganizacyjne podmiotów leczniczych. To rozróżnienie polega na tym, że działalność lecznicza wykonywane jest w zakładach leczniczych (wcześnie w przedsiębiorstwach) podmiotu publicznego a dane przedsiębiorstwo może wykonywać tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. W ten sposób ustawodawca narzucił podmiotom wykonującym działalność leczniczą wybraną przez siebie wewnętrzną  strukturę organizacyjną. Takie rozwiązanie wywiera skutki nie tylko w zakresie obszarów uregulowanych przez ustawę o działalności leczniczej. Jednym z tych innych obszarów są kwestie uregulowane przez przepisy prawa pracy, np. problem czy dane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być pracodawcą (odrębnym) w rozumieniu prawa pracy?     Umowa pożyczki.
data dodania: 2018-03-24

Umowy można m.in. podzielić na czynności prawne konsensualne i czynności prawne realne. Istotą tego podziału jest to jakie elementy muszą zaistnieć aby umowa została ważnie zawarta. W przypadku umów konsensualnych do ich ważnego i skutecznego zawarcia wystarczające jest złożenie zgodnych oświadczeń przez strony umowy. W przypadku umów realnych oprócz złożenia zgodnych oświadczeń stron do zawarcia umowy konieczne jest jeszcze zaistnienie jakiegoś zdarzenia. Przykładem umowy realnej jest umowa użyczenia, bo do jej ważnego i skutecznego zawarcia konieczne jest również wydanie rzeczy biorącemu w użyczenie. Można spotkać się z twierdzeniami, że umową realną jest umowa pożyczki i do jej zawarcia konieczne jest wydania pożyczanej rzeczy pożyczkobiorcy. Tak nie jest, bo umowy pożyczki jest umową konsensualną, a błąd wynika chyba z utożsamiania umowy pożyczki z umową użyczenia.


Wykonywanie przyłączy c.o. to nie wykonywanie działa.
data dodania: 2018-03-21

Pracodawca, który „zatrudnia” dodatkowo na podstawie umowy o dzieło swojego pracownika od wypłaconego temu pracownikowi wynagrodzenia nie odprowadza składek ZUS. Prowadzi to do naturalnych tendencji do upychania w umowy o dzieło najróżniejszych porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Często poza samą nazwą „umowa o dzieło” te porozumienia z umową o dzieło nie mają nic wspólnego, bo zawierający taką umowę celowo pomijają, albo tylko przez niewiedzę nie uwzględniają, że na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie (czyli pracownik) zobowiązuje się do wykonania konkretnego, indywidualnego i oznaczonego rezultatu, który będzie można odróżnić od innych rezultatów pracy rąk ludzkich. Pomysł, że z umowie o działo można opakować zobowiązanie do wykonywani prostych, powtarzających się czynności, które nie prowadzą do powstania czegoś konkretnego i dającego się zindywidualizować nie przejdzie.


1 2 3 34 35 36