Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

E-porady - Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa

Za pomocą udostępnionego formularze E-porad Kancelaria umożliwia Państwu zlecenie wykonania usługi  za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii. W ten sposób mogą Państwo zlecić Kancelarii sporządzenie opinii prawnej, wezwania do zapłaty lub innego pisma, projektu umowy, pisma procesowego. 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z E-PORAD
§ 1.
Regulamin określa zasady świadczenia przez Kancelarię usług drogą elektroniczną.
§ 2.
1. W celu skorzystania z E-PORADY Klient składa na udostępnionym przez Kancelarię formularzu zapytanie opisując w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny.
2. Po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku), Kancelaria prześle na podany przez Klienta adres e-mail przewidywaną wysokość wynagrodzenia Kancelarii i czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi albo poinformuje Klienta, że nie podejmie się wykonania usługi.
3. Przed podaniem Klientowi informacji o przewidywanej wysokości wynagrodzenia i czasie potrzebnym do udzielenia odpowiedzi albo niepodjęciu się wykonania usługi, Kancelaria może zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. Termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od daty uzupełnienia przez Klienta zapytania o wskazane przez Kancelarię wyjaśnienia i dokumenty.
§ 3.
1. Po otrzymaniu informacji o przewidywanej wysokości wynagrodzenia i czasie potrzebnym do udzielenia odpowiedzi Klient w terminie 7 dni od otrzymania tych informacji jest zobowiązany poinformować Kancelarię o zleceniu Kancelarii wykonania usługi. Zlecenie Kancelarii wykonania usługi oznacza akceptację przez Klienta wysokości wynagrodzenia i terminu udzielenia odpowiedzi wskazanych przez Kancelarię i zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania E-PORADY.
2. Po upływie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o przewidywanej wysokości wynagrodzenia i czasie potrzebnym do udzielenia odpowiedzi Kancelaria przestaje być jest związana złożoną ofertą.
§ 4.
1. Kancelaria w każdym czasie może zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji lub przesłanie dodatkowych dokumentów.
2. Klient jest zobowiązany do udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
3. Termin wykonana usługi ulega wstrzymania do czasu udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
4. Kancelaria zastrzega, że czas wykonania usługi ulegnie zmianie, jeżeli na skutek udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów albo z innych przyczyn okaże się, że sprawa jest szczególnie zawiła lub że wymaga szczególnego nakładu pracy.
§ 5.
Korespondencja pomiędzy Kancelaria a Klientem odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu E-PORADY.
§ 6.
Kancelaria udziela odpowiedzi w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niejasne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.
§ 7.
1. Klient, do chwili wykonania przez Kancelarię usługi, może odstąpić od zlecenia wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kancelarii o zleceniu Kancelarii wykonania usługi.
2. Za prace wykonane przez Kancelarię do chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty Kancelarii wynagrodzenia.
§ 8.
1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji wykonania usługi przez Kancelarię. Reklamację wnosi się pisemnie na adres Kancelarii lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Kancelarii w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi przez Kancelarię lub w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa miała być wykonana w przypadku jej niewykonania przez Kancelarię
2. Kancelaria poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. W przypadku uznania słuszności reklamacji Kancelaria ponownie udzieli odpowiedzi na pytanie Klienta bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.
 
 
 

 


Formularz

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Nip:
E-mail:
Telefon:

Akceptuję regulamin
Treść: