Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Nie ma zadośćuczynienia za zdradę.
data dodania: 2019-08-09

Nie budzi wątpliwości, że cześć, dobre imię, więź rodzinna są dobrami osobistymi chronionymi przez prawo cywilne (art. 23 i 24 k.c.). Ochrona tych dóbr fizycznych nie uzasadnia dochodzenia roszczeń pomiędzy byłymi małżonkami jeżeli przyczyną rozpadu więzi małżeńskiej jest zdrada jednego z tych małżonków. Negatywne odczucia wywołane takim postępowaniem małżonka nie mają znaczenia na gruncie odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych drugiego małżonka.
W jednej ze spraw, które zawitały na wokandzie Sądu Najwyższego, były małżonek domagał się od byłej małżonki, która zdradzała go z kolegą małżonka, zadośćuczynieni za naruszenie dóbr osobistych wywołanych barkiem wierności małżeńskiej. W wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. (w sprawie sygn. akt IV CNP 31/17) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że takiego roszczenia były małżonek nie ma.


Umowa zawarta bez udziału pośrednika a prowizja dla tego pośrednika.
data dodania: 2019-07-30

Umowy różnego rodzaju pośrednictwa, w których pośrednik zobowiązuje się do podejmowania starań w celu doprowadzenia do zawarcia umowy dla swojego klienta za zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego liczonego od wartości tej umowy czy też mówiąc ogólnie wynagrodzenia wypłacanego za osiągnięcie określonego rezultatu, są zawierane powszechnie. Zdarza się, że na tle wykonania takich umów dochodzi do sporów w rozliczeniu wynagrodzenia pośrednika w sytuacjach zlecona do wykonania pośrednikowi czynność zostanie osiągnięte bez żadnego udziału pośrednika. Pośrednik utrzymuje wówczas, że wynagrodzenia mu się należy, bo podjął działania w celu osiągnięcia zamierzonego przez strony skutku, zaś zlecający twierdzi, że takie wynagrodzenie pośrednikowi się nie należy, bo zamierzona czynność została osiągnięta bez udziału pośrednika.Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.
data dodania: 2019-07-09

W razie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej każdy z byłych małżonków ma co do zasady równy udział w majątku wspólnym (czyli po połowie). Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać aby sąd ustalił udział każdego z małżonków z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym daje małżonkom art. 43 § 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego o opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.
W postanowieniu z dnia 13.12.2018r. (V CSK 565/17) Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii tego czy nadużywania alkoholu przez jednego z małżonków uzasadnia ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku.     
Harmonogram przyjęć – nowe zasady prowadzenia kolejek pacjentów.
data dodania: 2019-07-03

Dnia 01 lipca 2019r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły dla świadczeniodawców (podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych) obowiązek prowadzenia tzw. harmonogramów przyjęć. Te przepisy zmodyfikowały zasady prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wprowadzone zmiany, szczególności te w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o pacjentach oczekujących u świadczeniodawcy na udzielenie świadczenia zdrowotnego ma poprawić transparentność wyznaczania terminów udzielania świadczeń, ma poprawić monitorowanie danych o pacjentach oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ma urealnić czas oczekiwania. Poniżej najważniejsze zasady jak ma wyglądać lista oczekujących na udzielenie  świadczenia zdrowotnego. Kontrola świadczeniodawców przez NFZ.
data dodania: 2019-06-30

Ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 399) ustawodawca uregulował zasady przeprowadzenia kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uregulowania obejmują określenie zakresu możliwych kontroli, czyli tego jaki zakres działalności świadczeniodawcy  może podlegać kontroli, czas trwania kontroli, cele kontroli, miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych, uprawnienie kontrolerów, uprawnienia i obowiązki kontrolowanych.        1 2 3 36 37 38