Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.
data dodania: 2019-07-09

W razie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej każdy z byłych małżonków ma co do zasady równy udział w majątku wspólnym (czyli po połowie). Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać aby sąd ustalił udział każdego z małżonków z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym daje małżonkom art. 43 § 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego o opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.
W postanowieniu z dnia 13.12.2018r. (V CSK 565/17) Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii tego czy nadużywania alkoholu przez jednego z małżonków uzasadnia ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku.     
Harmonogram przyjęć – nowe zasady prowadzenia kolejek pacjentów.
data dodania: 2019-07-03

Dnia 01 lipca 2019r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły dla świadczeniodawców (podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych) obowiązek prowadzenia tzw. harmonogramów przyjęć. Te przepisy zmodyfikowały zasady prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wprowadzone zmiany, szczególności te w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o pacjentach oczekujących u świadczeniodawcy na udzielenie świadczenia zdrowotnego ma poprawić transparentność wyznaczania terminów udzielania świadczeń, ma poprawić monitorowanie danych o pacjentach oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ma urealnić czas oczekiwania. Poniżej najważniejsze zasady jak ma wyglądać lista oczekujących na udzielenie  świadczenia zdrowotnego. Kontrola świadczeniodawców przez NFZ.
data dodania: 2019-06-30

Ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 399) ustawodawca uregulował zasady przeprowadzenia kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uregulowania obejmują określenie zakresu możliwych kontroli, czyli tego jaki zakres działalności świadczeniodawcy  może podlegać kontroli, czas trwania kontroli, cele kontroli, miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych, uprawnienie kontrolerów, uprawnienia i obowiązki kontrolowanych.        Zachęcanie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w lokalu.
data dodania: 2019-06-19

Ustawa o działalności leczniczej zakazuje reklamy świadczeń zdrowotnych. Zakaz sformułowany tylko w jednym zdaniu rodzi wiele pytań i kontrowersji co do jego zakresu obowiązywania. Ponieważ z zasady system prawny powinien być jednorodny do warto śledzić też orzecznictwo w sprawach pokrewnych, tzn. niedotyczących bezpośrednio zakazu reklamy świadczeń zdrowotnych, ale dotyczących tych spraw, w których ustawodawca również ogranicza możliwość reklamy jakiejś kategorii produktów. Poniżej o ciekawym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11.04.2019r. wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 138/19. Wyrok ten został wydany w sprawie dopuszczalności promocji solariów, ale to co w nim istotne dla problemu dopuszczalności reklamy gabinetów lekarskich (podmiotów leczniczych) to dokonana przez ten sąd ocena wydawania klientom zniżkowych karnetów uprawniających do korzystania z usług solarium po niższej cenie. Wspólne zamieszkiwanie jako warunek otrzymania renty rodzinnej przez wdowę lub wdowca.
data dodania: 2019-04-30

Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) stanowi, że : „Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspóności małżeńskiejma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.” Z tego uregulowania wynika,  że małżonka - wdowa, która w dniu śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności majątkowej nie nabywa prawa do renty rodzinnej na zasadach ogólnych, ale  ma prawo do renty rodzinnej pod warunkiem, że miała ustalone prawo do alimentów od zmarłego męża.

W praktyce stosowania tego przepisu pomiędzy ZUS-em a osobami starającymi się o przyznanie im renty rodzinnej  dochodzi do sporów na tle tego czy byli małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej.1 2 3 36 37 38