Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Wspólne zamieszkiwanie jako warunek otrzymania renty rodzinnej przez wdowę lub wdowca.
data dodania: 2019-04-30

Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) stanowi, że : „Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspóności małżeńskiejma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.” Z tego uregulowania wynika,  że małżonka - wdowa, która w dniu śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności majątkowej nie nabywa prawa do renty rodzinnej na zasadach ogólnych, ale  ma prawo do renty rodzinnej pod warunkiem, że miała ustalone prawo do alimentów od zmarłego męża.

W praktyce stosowania tego przepisu pomiędzy ZUS-em a osobami starającymi się o przyznanie im renty rodzinnej  dochodzi do sporów na tle tego czy byli małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej.Marginalny charakter pracy za granicą uniemożliwia ucieczkę przed ZUS-em.
data dodania: 2017-02-05

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że osoba przemieszczająca się podlega systemowi ubezpieczeń społecznych tylko jednego państwa członkowskiego. Art. 11 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego stanowi, że osoby do których stosuje się to rozporządzenie podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2014 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w jednym państwie członkowskim i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim podlega ustawodawcy tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę najemną.


Odwołanie od decyzji ZUS.
data dodania: 2016-08-06

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest szczególnie trudnym pismem procesowym. Mimo że jest to w istocie pozew nie musi zawierać tych wszystkich elementów jakie wymienia art. 187 k.p.c. , np. nie musi zawierać dokładnie określonego żądania, nie musi zawierać przytoczenia okoliczności faktycznych z których odwołujący wywodzi swoje żądanie.
Wymagania jakie powinno spełniać odwołanie od decyzji organu rentowego określa art. 477(10)§1 k.p.c.


Składki ZUS od wynagrodzeń menadżerów.
data dodania: 2016-04-19

Odpowiedź na pytanie czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (czyli tytuł do ubezpieczenia o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), czy umowa o świadczenie usług (czyli tytuł do ubezpieczenia o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) nie jest prosta. Za każdym z tych rozstrzygnięć można przytoczyć sensowne argumenty.