Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Kontrola NFZ - środki obrony kontrolowanego.
data dodania: 2022-01-25

 Sposób wykonywania (realizacji) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podlega kontroli przez ten Fundusz. Przeprowadzanie tej kontroli zostało uregulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej określana jako : ustawa). Podmiotom kontrolowanym zostały w ustawie przyznane środki ochrony i uprawnienie, które zabezpieczają te podmioty przed samowolnymi działaniami kontrolujących. Te środki to : sprzeciw, zażalenie o rozpoznaniu tego sprzeciwu, możliwość żądania uzupełnienia lub sprostowania protokołu z czynności dowodowej, możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego kontroli, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, skarga do sądu administracyjnego

Harmonogram przyjęć – nowe zasady prowadzenia kolejek pacjentów.
data dodania: 2019-07-03

Dnia 01 lipca 2019r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły dla świadczeniodawców (podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych) obowiązek prowadzenia tzw. harmonogramów przyjęć. Te przepisy zmodyfikowały zasady prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wprowadzone zmiany, szczególności te w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o pacjentach oczekujących u świadczeniodawcy na udzielenie świadczenia zdrowotnego ma poprawić transparentność wyznaczania terminów udzielania świadczeń, ma poprawić monitorowanie danych o pacjentach oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ma urealnić czas oczekiwania. Poniżej najważniejsze zasady jak ma wyglądać lista oczekujących na udzielenie  świadczenia zdrowotnego. Kontrola świadczeniodawców przez NFZ.
data dodania: 2019-06-30

Ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 399) ustawodawca uregulował zasady przeprowadzenia kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uregulowania obejmują określenie zakresu możliwych kontroli, czyli tego jaki zakres działalności świadczeniodawcy  może podlegać kontroli, czas trwania kontroli, cele kontroli, miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych, uprawnienie kontrolerów, uprawnienia i obowiązki kontrolowanych.        Zachęcanie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w lokalu.
data dodania: 2019-06-19

Ustawa o działalności leczniczej zakazuje reklamy świadczeń zdrowotnych. Zakaz sformułowany tylko w jednym zdaniu rodzi wiele pytań i kontrowersji co do jego zakresu obowiązywania. Ponieważ z zasady system prawny powinien być jednorodny do warto śledzić też orzecznictwo w sprawach pokrewnych, tzn. niedotyczących bezpośrednio zakazu reklamy świadczeń zdrowotnych, ale dotyczących tych spraw, w których ustawodawca również ogranicza możliwość reklamy jakiejś kategorii produktów. Poniżej o ciekawym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11.04.2019r. wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 138/19. Wyrok ten został wydany w sprawie dopuszczalności promocji solariów, ale to co w nim istotne dla problemu dopuszczalności reklamy gabinetów lekarskich (podmiotów leczniczych) to dokonana przez ten sąd ocena wydawania klientom zniżkowych karnetów uprawniających do korzystania z usług solarium po niższej cenie. Reklama gabinetu stomatologicznego.
data dodania: 2019-04-23

Problem reklamy działalności medycznej w tym również reklamy usług świadczonych przez gabinety medyczne jest źródłem wielu pytań o granice dzielącą dopuszczalną (i obowiązkową) informację o zakresie i rodzajach usług stomatologicznych i zakazaną reklamę. Przyczyną tego problemu jest brak zdefiniowania przez ustawodawcę, w jakikolwiek sposób nie tylko poprzez słowniczek ustawowy ale choćby pośrednio w sposób opisowy czy też przez podania kilki głównych cech, pojęcia reklamy i nieuwzględnienie, że w sensie „ekonomiczno – marketingowym” pojęcie reklamy jest bardzo szeroki. Próba wyjaśnienia o co chodzi poniżej.
W dalszej części omawiam pojęcie reklamy, przedstawiam wypowiedzi doktryny odnoszące się do zakazu reklamy działalności leczniczej, stanowisko samorządu lekarskiego i końcu przedstawiam ogólne wnioski jak należy wg mnie rozumieć zakaz reklamy usług świadczonych przez stomatologów oraz przedstawiam odpowiedzi na klika pytań szczegółowych czy daną aktywność należy uznać za zakazaną reklamę czy dozwolone informowanie.


1 2 3