Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Reklama gabinetu stomatologicznego.
data dodania: 2019-04-23

Problem reklamy działalności medycznej w tym również reklamy usług świadczonych przez gabinety medyczne jest źródłem wielu pytań o granice dzielącą dopuszczalną (i obowiązkową) informację o zakresie i rodzajach usług stomatologicznych i zakazaną reklamę. Przyczyną tego problemu jest brak zdefiniowania przez ustawodawcę, w jakikolwiek sposób nie tylko poprzez słowniczek ustawowy ale choćby pośrednio w sposób opisowy czy też przez podania kilki głównych cech, pojęcia reklamy i nieuwzględnienie, że w sensie „ekonomiczno – marketingowym” pojęcie reklamy jest bardzo szeroki. Próba wyjaśnienia o co chodzi poniżej.
W dalszej części omawiam pojęcie reklamy, przedstawiam wypowiedzi doktryny odnoszące się do zakazu reklamy działalności leczniczej, stanowisko samorządu lekarskiego i końcu przedstawiam ogólne wnioski jak należy wg mnie rozumieć zakaz reklamy usług świadczonych przez stomatologów oraz przedstawiam odpowiedzi na klika pytań szczegółowych czy daną aktywność należy uznać za zakazaną reklamę czy dozwolone informowanie.


Podmiot tworzący (dla podmiotu leczniczego).
data dodania: 2018-04-19

Ustawa o działalności leczniczej zawiera kilka oryginalnych rozwiązań (prawnych rzecz jasna) dotyczących rynku medycznego. Jednym z nich jest wyodrębnienie szczególnych rodzajów podmiotów uczestniczących w rynku medycznym jakimi są tzw. podmioty tworzące. Podmiotem tworzącym według ustawy o działalności leczniczej jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jednostkę budżetową albo jednostką budżetową (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej).

W dalszej części krótkie wyjaśnienie jaki podmiot jest podmiotem tworzącym, dla jakich podmiotów leczniczych istnieje podmiot tworzący i jakie są skutki wyodrębnienia w ustawie o działalności leczniczej tej kategorii podmiotów.


Zakład leczniczy podmiotu leczniczego jako odrębny pracodawca.
data dodania: 2018-03-30

Pojęcie pracodawcy wzbudza trochę kontrowersji. W przypadku pracodawców prowadzących działalność leczniczą problem komplikuje się przez uregulowania zawarte w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. Wynika to z tego, że ta ustawa wprowadza rygorystyczne rozróżnienie wewnątrzorganizacyjne podmiotów leczniczych. To rozróżnienie polega na tym, że działalność lecznicza wykonywane jest w zakładach leczniczych (wcześnie w przedsiębiorstwach) podmiotu publicznego a dane przedsiębiorstwo może wykonywać tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. W ten sposób ustawodawca narzucił podmiotom wykonującym działalność leczniczą wybraną przez siebie wewnętrzną  strukturę organizacyjną. Takie rozwiązanie wywiera skutki nie tylko w zakresie obszarów uregulowanych przez ustawę o działalności leczniczej. Jednym z tych innych obszarów są kwestie uregulowane przez przepisy prawa pracy, np. problem czy dane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być pracodawcą (odrębnym) w rozumieniu prawa pracy?     Prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza i pielęgniarkę.
data dodania: 2018-03-16

Ustawa o działalności leczniczej, jako ustawa w sposób najbardziej ogólny regulująca rynek usług medycznych (udzielania świadczeń zdrowotnych) pacjentom, określa między innymi w jakich sposób działalność leczniczą może wykonywać lekarz i pielęgniarka. Dla tych zawodów medycznych ustawodawca przewidział dwie formy prowadzenia działalności leczniczej : 1) przez prowadzenie podmiotu leczniczego i 2) jako tzw. praktyki zawodowe. W dalszej części kilka słów o tym w jaki sposób te dwie formy wykonywania przez lekarzy i pielęgniarki działalności leczniczej zostały uregulowane , w tym o tym jakie warunki powinni spełniać lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność leczniczą w tych formach.


Pojęcie działalności leczniczej.
data dodania: 2018-03-13

Pojęcie działalności leczniczej jest jednym z kluczowych pojęć, które należy znać aby mieć wyobrażenia o zasadach na jakich ustawodawca oparł uregulowania runku medycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcie w sensie stworzenia definicji pojęcia prawnego. Ustawodawca ogranicza się do wskazania jakie działania uważa za działalność leczniczą. Z kilku przepisów ustawy można jednak sformułować definicję działalności leczniczej albo mówiąc ostrożniej podjąć taką próbę. „Zdekodowanie” tego pojęcia na podstawie treści kilku przepisów ustawy o działalności leczniczej jest jak najbardziej celowe, bo pojęcie to jest używane bardzo często, a dobrze jest wiedzieć co kryje się za używanymi przez nas określeniami


1 2 3