Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Harmonogram przyjęć – nowe zasady prowadzenia kolejek pacjentów.
data dodania: 2019-07-03

Dnia 01 lipca 2019r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły dla świadczeniodawców (podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych) obowiązek prowadzenia tzw. harmonogramów przyjęć. Te przepisy zmodyfikowały zasady prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wprowadzone zmiany, szczególności te w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o pacjentach oczekujących u świadczeniodawcy na udzielenie świadczenia zdrowotnego ma poprawić transparentność wyznaczania terminów udzielania świadczeń, ma poprawić monitorowanie danych o pacjentach oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ma urealnić czas oczekiwania. Poniżej najważniejsze zasady jak ma wyglądać lista oczekujących na udzielenie  świadczenia zdrowotnego. 

 Zmiany, o których mowa wyżej zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2429) – dalej : ustawa nowelizująca - poprzez dodania art. 19a w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej: ustawa o finansowaniu świadczeń. Ustawa nowelizująca wprowadziła m. in. dla świadczeniodawców obowiązek prowadzenia harmonogramu przyjęć, który ma funkcjonować  według następujących zasad :

a)     świadczenia zdrowotne (dokładnie : świadczenia  opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne)  przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z NFZ są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć

b)      harmonogram ma być prowadzony w taki sposób, że świadczeniodawca umieszcza zgłaszającego się do niego pacjenta (świadczeniobiorcę) w harmonogramie i wyznacza mu termin udzielenia świadczenie. To jaki zostanie wyznaczony termin zależy od tego jaki pacjent (świadczeniobiorca) się zgłasza. Rozróżnienie prowadzenia harmonogramu (nie rozróżnienie w oczekiwaniu na udzielanie świadczenia zdrowotnego) oparte jest na podziale pacjentów na tych zgłaszających się po raz pierwszy i tych kontynuujących leczenie u świadczeniodawcy oraz na tym do jakiej kategorii osób uprawionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych należy pacjent). I tak jeżeli jest to świadczeniobiorca zgłaszając się po raz pierwszy obowiązują takie zasady :

(i) jeżeli ten pacjent jest przyjmowany  w dniu zgłoszenia - termin udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia,

(ii) jeżeli jest to pacjent posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej - termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w art. 47c ust. 4 ustawy o finansowaniu świadczeń,

(iii) innemu niż wymieniony powyżej w lit. a i b - termin udzielenia świadczenia wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20 ustawy o finansowaniu świadczeń ;

Jeżeli o udzielenie świadczenia zgłasza się świadczeniobiorca (pacjent)  kontynuujący leczenie to termin udzielenia świadczenia  jest taki jaki to wynika z „planu leczenia”. W przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym, wpis w harmonogramie przyjęć może zostać dokonany także niezwłocznie po udzieleniu tego świadczenia;

c)       w harmonogramie świadczeniodawca umieszcza m.in. dane następujące dane:

      (i)      datę wpisu,  identyfikator skierowania, dane  o pacjencie takie jak imię i nazwisko, PESEL, jego adres, dane do komunikowania się z pacjentem lub jego opiekunem  np. nr telefonu,  rozpoznanie lub powód przyjęcia,  adres świadczeniobiorcy,  imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu)

     (ii)      dane dotyczące terminu udzielenia świadczenia, czyli :  a) termin udzielenia świadczenia wyznaczony w dniu wpisu w harmonogramie przyjęć, b) informację o rezerwacji terminu - w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę, c) zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny tej zmiany, a w przypadku gdy przyczyną zmiany terminu jest zmiana kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa w pkt 3, także uzasadnienie tej zmiany;- w harmonogramie  świadczeniodawca może nie wpisywać przyjęć terminu udzielenia świadczenia w przypadku świadczeń: 1) pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; 2) opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż  udzielane w warunkach ambulatoryjnych i innych niż świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej.

    (iii)       kategorię świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorcy (pacjenci) zostali podzielenia na następujące kategorie : a) pacjent przyjęty na bieżąco - w przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia w dniu zgłoszenia, (z wyłączeniem świadczeniobiorcy, o którym mowa w lit. d) i f) ; b) pacjent oczekujący - w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, c) pacjent  oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego ( w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy o finansowaniu świadczeń), d) pacjent posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej e) pacjent kontynuujący leczenie, f) pacjent przyjęty w stanie nagłym;

    (iv)        datę i przyczynę skreślenia pacjenta w harmonogramie przyjęć.

d)     harmonogram przyjęć stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę, czyli jest po prostu dokumentacją medyczną.

e)      harmonogram przyjęć jest prowadzony w postaci elektronicznej.

f)      wpisów do harmonogramu przyjęć dokonuje się każdego dnia co najmniej w godzinach udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę. Zgłoszenia świadczeniobiorców drogą elektroniczną dokonywane są w dowolnym czasie.

g)      częścią harmonogramu jest lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

h)  w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, świadczeniobiorca jest obowiązanydostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem wykreślenia z harmonogramu albo udostępnić świadczeniodawcy, przed dokonaniem wpisu do harmonogramu  klucz dostępu do skierowania, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 1, albo  kod dostępu, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu świadczeń, oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym przypadku świadczeniodawca dokonuje wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy o finansowaniu świadczeń, w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). Do obliczania terminu dostarczenie skierowania stosuje się art. 165 kpa;

i)   w przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo zakończenia przez świadczeniodawcę wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania, w przypadku skierowania w postaci papierowej umożliwia ponowne użycie skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy o finansowaniu świadczeń, przez odpowiednią zmianę jego statusu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy. o systemie informacji w ochronie zdrowia.",

j)       w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę w kolejnej pozycji prowadzonego  przez siebie harmonogramu na udzielenie świadczenia, na podstawie informacji, o której mowa w art. 59b ust.  Niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniodawca dokonuje czynności, o której mowa w ust. 2ab.",

 

Czemu ma służyć nałożenie na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia harmonogramu przyjęć wyjaśnia art. 23 ustawy o finansowaniu świadczeń :

a)   zgodnie z art. 23 ust. 1 świadczeniodawca, prowadzący harmonogram, przekazuje co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację obejmującą: 1) liczbę pacjentów wpisanych do harmonogramu wg stanu na ostatni dzień miesiąca do każdej z kategorii świadczeniobiorców (czyli to ile ma pacjentów : przyjętych na bieżąco ; oczekujących wpisanych na listę oczekujących,  oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego ; posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej - ze wskazaniem podstawy tego prawa,  kontynuujących leczenie, przyjętych w stanie nagłym) a  dla każdego świadczeniobiorcy wpisanego do kategorii oczekujący spisany na listę oczekujących przekazuje imię i nazwisko raz PESEL świadczeniobiorcy ze wskazaniem kryterium medycznego zastosowanego przy wpisie na listę oczekujących, a w przypadku zmiany w okresie sprawozdawczym kategorii świadczeniobiorcy  wskazanie kategorii posiadanej przed dokonaniem i po dokonaniu zmiany (+ dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1)

b)   co z tymi danymi robi NFZ ?  Oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując co najmniej raz w miesiącu, informację o: 1) liczbie świadczeniobiorców wpisanych do kategorii oczekujący na udzielenie świadczenia; 2) średnim czasie oczekiwania w danym miesiącu, obliczonym na podstawie dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc; 3) możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.,

Ponieważ harmonogram przyjęć realizuje w części to co dotychczas było realizowane przez listy oczekujących ustawa nowelizująca zmieniła w części uregulowania dotyczące prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Te najważniejsze zmiany to :

a)   nowe brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach – ta zmian powoduje, że oprócz podmiotów, które dotychczas były obowiązane do prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia (tj. szpitali oraz świadczeniodawców udzielających świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej), dodatkowo do prowadzenia zarówno harmonogramu przyjęć, jak i list oczekujących na udzielenie świadczenia zostaną zobowiązani świadczeniodawcy udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (art. 19a ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach );

b)   usunięto ust.  1b  w art. 20 ustawy o świadczeniach (treść dotychczasowa: „Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę”) – pacjent będzie wpisywany do harmonogramu prowadzonego zgodne z zasadami określonymi w art. 19a a wpisów w harmonogramie dokonuje się tak jak stanowił ust. 1b dla listy oczekujących;

c)      zmiana treści art. 20 ust. 2 pkt 2) ustawy o świadczeniach  – uzasadnienie przyczyn wyboru terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego świadczeniodawca podaje na żądanie pacjenta ;

d)      zmiana treści art. 20 ust. 2 pkt 3) ustawy o świadczeniachnowy katalog danych jakie umieszcza się na liście oczekujących  - zmiana zasadnicze :  wpisuje się  identyfikator skierowania, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 oraz  dane dotyczące terminu udzielenia świadczenia ( tj : a)   termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku; w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia; b)  informację o rezerwacji terminu - w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę, c) uwzględniane przy wyznaczaniu terminu kryterium medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, d)  zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, także uzasadnienie tej zmiany, e) informację o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, o którym mowa w ust. 10b, f) informację o przywróceniu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 10f,

e)     na żądanie świadczeniobiorcy świadczeniodawca wystawia zaświadczenie o wpisie świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia oraz o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej, ustalonej zgodnie z kryteriami medycznymi, i terminie udzielenia świadczenia,

f)      zmiany w zakresie informowania o niemożliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w ustalonym terminie (jeżeli świadczenie ma być udzielone później niż za 180 dni to zmianie można świadczeniobiorcę informować raz na 3 miesiące ,  świadczeniodawca może informować o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7 a 30 dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia)

g)    świadczeniodawca, prowadzący listę oczekujących na udzielenie świadczenia, przekazuje każdego jego dnia roboczego do godziny dziesiątej oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający ( z wyłączeniem świadczeń, dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej. NFZ może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia przez świadczeniodawcę raz w tygodniu (z przyczyn technicznych świadczeniodawcy) . Te informacje oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując ją w dniu przekazania przez danego świadczeniodawcę.,

h)   prezes NFZ tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji otrzymanych od świadczeniodawców (harmonogram + informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia) i udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie z art. 23 ust. 8 (wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia i średnim czasie oczekiwania) . Informacji informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Jak mówi ustawodawca informacji tych prezes NFZ udziela  „w szczególności przez bezpłatną linię telefoniczną”;

i)    świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, ma obowiązek umożliwić monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia;

j)    NFZ  jest obowiązany do kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, zgodnie z art. 190 ust. 1a. W przypadku gdy Fundusz otrzyma od świadczeniobiorcy informację o niemożności stawienia się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie art. 20 ust. 2, 7 lub 8, lub o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany poinformować o tym niezwłocznie świadczeniodawcę, w którego harmonogramie przyjęć został wpisany świadczeniobiorca.";