Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jednak nie ma kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego.
data dodania: 2022-01-19

 Uregulowania Kodeksu cywilnego dotyczące kar umownych nie są szczególnie skomplikowane i wydawały się zawsze dosyć jednoznaczne. Praktyka redagowania umów cywilnych i orzecznictwo sądów, które następnie rozpatrywały spory wynikające z tych umów nieco skomplikowały stosowanie tych przepisów. Jednym z przykładów tego skomplikowania jest zastrzegania kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych. Mimo, że kodeks cywilny tego nie dopuszcza (nieważność takich postanowień) orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, zaczęło dopuszczać zastrzeganie takich kar umownych. Jest to błędne co uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20.11.2019r. w sprawie III CZP 3/19.

Umowa zawarta bez udziału pośrednika a prowizja dla tego pośrednika.
data dodania: 2019-07-30

Umowy różnego rodzaju pośrednictwa, w których pośrednik zobowiązuje się do podejmowania starań w celu doprowadzenia do zawarcia umowy dla swojego klienta za zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego liczonego od wartości tej umowy czy też mówiąc ogólnie wynagrodzenia wypłacanego za osiągnięcie określonego rezultatu, są zawierane powszechnie. Zdarza się, że na tle wykonania takich umów dochodzi do sporów w rozliczeniu wynagrodzenia pośrednika w sytuacjach zlecona do wykonania pośrednikowi czynność zostanie osiągnięte bez żadnego udziału pośrednika. Pośrednik utrzymuje wówczas, że wynagrodzenia mu się należy, bo podjął działania w celu osiągnięcia zamierzonego przez strony skutku, zaś zlecający twierdzi, że takie wynagrodzenie pośrednikowi się nie należy, bo zamierzona czynność została osiągnięta bez udziału pośrednika.Umowa pożyczki.
data dodania: 2018-03-24

Umowy można m.in. podzielić na czynności prawne konsensualne i czynności prawne realne. Istotą tego podziału jest to jakie elementy muszą zaistnieć aby umowa została ważnie zawarta. W przypadku umów konsensualnych do ich ważnego i skutecznego zawarcia wystarczające jest złożenie zgodnych oświadczeń przez strony umowy. W przypadku umów realnych oprócz złożenia zgodnych oświadczeń stron do zawarcia umowy konieczne jest jeszcze zaistnienie jakiegoś zdarzenia. Przykładem umowy realnej jest umowa użyczenia, bo do jej ważnego i skutecznego zawarcia konieczne jest również wydanie rzeczy biorącemu w użyczenie. Można spotkać się z twierdzeniami, że umową realną jest umowa pożyczki i do jej zawarcia konieczne jest wydania pożyczanej rzeczy pożyczkobiorcy. Tak nie jest, bo umowy pożyczki jest umową konsensualną, a błąd wynika chyba z utożsamiania umowy pożyczki z umową użyczenia.


Wykonywanie przyłączy c.o. to nie wykonywanie działa.
data dodania: 2018-03-21

Pracodawca, który „zatrudnia” dodatkowo na podstawie umowy o dzieło swojego pracownika od wypłaconego temu pracownikowi wynagrodzenia nie odprowadza składek ZUS. Prowadzi to do naturalnych tendencji do upychania w umowy o dzieło najróżniejszych porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Często poza samą nazwą „umowa o dzieło” te porozumienia z umową o dzieło nie mają nic wspólnego, bo zawierający taką umowę celowo pomijają, albo tylko przez niewiedzę nie uwzględniają, że na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie (czyli pracownik) zobowiązuje się do wykonania konkretnego, indywidualnego i oznaczonego rezultatu, który będzie można odróżnić od innych rezultatów pracy rąk ludzkich. Pomysł, że z umowie o działo można opakować zobowiązanie do wykonywani prostych, powtarzających się czynności, które nie prowadzą do powstania czegoś konkretnego i dającego się zindywidualizować nie przejdzie.


Odpowiedzialność solidarna w umowach o roboty budowlane a prawo zamówień publicznych.
data dodania: 2017-08-08

Solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia reguluje art. 647(1) k.c. Zgodnie z tymi uregulowaniami inwestor odpowiada za zapłatę tego wynagrodzenia jeżeli wykonawca lub podwykonawca zgłosił inwestorowi przedmiot robót wykonywanych przez podwykonawcę, a inwestor w ciągu 30 dnia od otrzymania tego wykazu nie złożył sprzeciwu wobec wykonania tych robót przez podwykonawcę.

Tej odpowiedzialności solidarnej, na pierwszy "rzut oka" dotyczę też przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art. 143b). W myśl tych uregulowań wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca chcąc zawrzeć umowę o roboty budowlane są zobowiązani przedstawić zamawiającemu (inwestorowi) projekt umowy, którą zamierzają zawrzeć (podwykonawca jest też zobowiązany dostarczyć inwestorowi zgodę wykonawcy na zawarcie tej umowy). Jeżeli zamawiający (inwestor) nie zgłosi zastrzeżeń co do przedstawionego mu projektu umowy to uważa się, że wyraził zgodę na jej zawarcie.
 


1 2 3 4 5 6