Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Czy możliwa jest kumulacja kar umownych za nienależyte wykonanie umowy (zwłoka w spełnieniu świadczenia) i za odstąpienie od umowy?
data dodania: 2022-02-13

 Często spotykaną w umowach konstrukcją jest zastrzeganie przez strony kar umownych za nienależyte wykonanie umowy (chodzi tu o kary umowne za nienależyte wykonanie poszczególnych świadczeń / obowiązków przez dłużnika np. za zwłokę w wykonaniu świadczenia) i jednoczesne zastrzeżenie kary umownej jeżeli wierzyciel odstąpi od umowy z powody przyczyn (okoliczności) dotyczących dłużnika. Jednak taka konstrukcja prawna rodzi istotny problem, a mianowicie : czy dopuszczalne jest jednoczesne żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie umowy i kary umownej w razie odstąpienia od umowy skoro przyczyna odstąpienia od umowy jest to same nienależyte wykonanie umowy?

Odstąpienie od umowy ciągłej.
data dodania: 2022-02-09

 W pierwszej kolejności słowo wyjaśnienia do określenia umowy "ciągłej". Nie jest to określenie ustawowe ani prawnicze, a używam go w celu "skrótowego" i czytelnego odniesienia się do umów (czy też zobowiązań) o charakterze trwałym. Cechą takich umów jest to, że przedmiotem świadczenia jednej ze stron lub świadczeń obydwu stron są zachowania trwające przez dłuższy lub krótszy czas (świadczenie nie polega na jednostkowym zachowaniu się dłużnika), tzn. przez czas trwania umowy. A na czym polega problem w odstąpieniu od takiej umowy? Otóż nie jest jasne czy w następstwie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy umowa ta upada ze skutkiem ex tunc (czyli powstaje stan taki jakby umowa nigdy nie została zawarta) czy też umowa ta upada ze skutkiem ex nunc (czyli to co strony dotychczas sobie świadczyły strony zachowuje i przestają być zobowiązane do świadczenia na przyszłość).

Jednak nie ma kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego.
data dodania: 2022-01-19

 Uregulowania Kodeksu cywilnego dotyczące kar umownych nie są szczególnie skomplikowane i wydawały się zawsze dosyć jednoznaczne. Praktyka redagowania umów cywilnych i orzecznictwo sądów, które następnie rozpatrywały spory wynikające z tych umów nieco skomplikowały stosowanie tych przepisów. Jednym z przykładów tego skomplikowania jest zastrzegania kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych. Mimo, że kodeks cywilny tego nie dopuszcza (nieważność takich postanowień) orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, zaczęło dopuszczać zastrzeganie takich kar umownych. Jest to błędne co uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20.11.2019r. w sprawie III CZP 3/19.

Umowa zawarta bez udziału pośrednika a prowizja dla tego pośrednika.
data dodania: 2019-07-30

Umowy różnego rodzaju pośrednictwa, w których pośrednik zobowiązuje się do podejmowania starań w celu doprowadzenia do zawarcia umowy dla swojego klienta za zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego liczonego od wartości tej umowy czy też mówiąc ogólnie wynagrodzenia wypłacanego za osiągnięcie określonego rezultatu, są zawierane powszechnie. Zdarza się, że na tle wykonania takich umów dochodzi do sporów w rozliczeniu wynagrodzenia pośrednika w sytuacjach zlecona do wykonania pośrednikowi czynność zostanie osiągnięte bez żadnego udziału pośrednika. Pośrednik utrzymuje wówczas, że wynagrodzenia mu się należy, bo podjął działania w celu osiągnięcia zamierzonego przez strony skutku, zaś zlecający twierdzi, że takie wynagrodzenie pośrednikowi się nie należy, bo zamierzona czynność została osiągnięta bez udziału pośrednika.Umowa pożyczki.
data dodania: 2018-03-24

Umowy można m.in. podzielić na czynności prawne konsensualne i czynności prawne realne. Istotą tego podziału jest to jakie elementy muszą zaistnieć aby umowa została ważnie zawarta. W przypadku umów konsensualnych do ich ważnego i skutecznego zawarcia wystarczające jest złożenie zgodnych oświadczeń przez strony umowy. W przypadku umów realnych oprócz złożenia zgodnych oświadczeń stron do zawarcia umowy konieczne jest jeszcze zaistnienie jakiegoś zdarzenia. Przykładem umowy realnej jest umowa użyczenia, bo do jej ważnego i skutecznego zawarcia konieczne jest również wydanie rzeczy biorącemu w użyczenie. Można spotkać się z twierdzeniami, że umową realną jest umowa pożyczki i do jej zawarcia konieczne jest wydania pożyczanej rzeczy pożyczkobiorcy. Tak nie jest, bo umowy pożyczki jest umową konsensualną, a błąd wynika chyba z utożsamiania umowy pożyczki z umową użyczenia.


1 2 3 4 5 6 7