Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania.
data dodania: 2019-02-28

Pacjent , który doznał szkody lub krzywdy na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanych nieprawidłowym udzieleniem mu świadczeń zdrowotnych w ramach naprawienie szkody otrzymuje jakieś kwoty pieniężne tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia. Same te kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, które pod względem procesowym są roszczeniem głównym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niestety dla poszkodowanego pacjenta orzeczenia sądów administracyjnych są takie, że odsetki do zasądzonych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia nie korzystają ze zwolnienie podatkowego, czyli że podatek od odsetek trzeba zapłacić. Otrzymanie darowizny na rachunek bankowy obdarowanego tylko kwestią techniczną?
data dodania: 2018-03-20

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od darowizn środków pieniężnych pomiędzy najbliższymi członkami rodziny od początku jego stosowania budzi kilka kontrowersji. Jednym z nich jest wymóg aby obdarowany nabywca (małżonek, zstępny, wstępny, brat, siostra, pasierb, ojczym lub macocha) otrzymał pieniądze na swój rachunek bankowy, ewentualnie rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo przekazem pocztowym. Mimo kilku korzystnych dla podatników orzeczeń zarówno sądów administracyjnych i organów podatkowych to jako zasadę należy przyjąć, że otrzymane tytułem darowizny pieniądze powinny wpłynąć na rachunek bankowy obdarowanego, aby korzystać ze zwolnienia z kilkoma wyjątkami od tej zasady.

A jak się przedstawia sytuacja gdy obdarowany i darczyńca korzystają z tego samego rachunku?Małżeńska wspólność majątkowa nie zmienia zasad rozliczeń podatkowych.
data dodania: 2017-08-20

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ta osoba, która tę działalność prowadzi. Podatnik nie ma możliwości w ramach „przejęcia działalności gospodarczej” doliczyć do własnych przychodów i kosztów przychodów i kosztów osoby, która poprzednio tę działalność prowadziła. Przekonała się o tym podatniczka, która w celu obliczenia swojego podatku chciała do swoich przychodów i kosztów doliczyć przychody i koszty męża.


Darowizna pieniędzy musi być na rachunek bankowy.
data dodania: 2017-08-19

Wolne od opodatkowania podatkiem do spadków i darowizn jest m.in. otrzymanie tytułem darowizny środków pieniężnych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn). Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest to aby środki pieniężne zostały przekazane na rachunek płatniczy nabywcy lub inny jego rachunek niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo zostały aby zostały przekazane przekazem pocztowym.
Organy podatkowe nie dopuszczają odstępstw od powyższego wymogu i odmawiają stosowania zwolnienia od podatku do darowizn jeżeli darowane pieniądze nie zostaną przekazana na pośrednictwem rachunku.
 


Koszty dojazdu na lotniska, dworce autobusowe i kolejowe w podróży służbowej.
data dodania: 2017-08-09

Art. 21 ust. 1 pkt 16) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi (dalej : UPDOF), że wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownik (lit. „a”) i osoby niebędącej pracownikiem (lit. „b”) do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej : Rozporządzanie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej) z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jednym z pytań jaki zadają sobie pracodawcy jest pytanie zwrócone pracownikowi odbywającemu podróż służbową koszty dojazdu na lotnisko, na dworzec autobusowy czy kolejowy położonych w tej samej miejscowości, w której zaczyna się i kończy podróż służbowa są przychodem tego pracownika podlegającym opodatkowaniu?
 


1 2 3 4 5