Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Apelacja w procesie cywilnym.
data dodania: 2021-12-03

 Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji jest uprawniona do wniesienia apelacji (od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym). Skutkiem wniesienia apelacji jest poddanie po raz drugi pod osąd tej samej sprawy – tym razem sądowi drugiej instancji. Apelacja oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi spełniać wymagania szczególne właściwe apelacji.
Reforma procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej określana jako : ustawa nowelizująca) wprowadziła wiele zmian również w zakresie wnoszenia apelacji. Zmiany te są na tyle doniosłe, że opracowania dotyczące wnoszenia apelacji w poprzednim stanie prawnym straciły na aktualności.


Prekluzja dowodowa.
data dodania: 2021-11-13

 Znajomość zasad prekluzji dowodowej obowiązujących w procesie cywilnym jest kluczowa dla osiągniecia sukcesu w tym procesie tzn. można mieć rację w toczącym się sporze, ale na skutek nieprzedstawienia sądowi w odpowiednim czasie swoich twierdzeń w sprawie i dowodów na ich udowodnienie można proces przegrać. Należy być świadomym i pamiętać, że sąd nie sądzi sprawy takiej jaka ona jest / była w rzeczywistości, ale sądzi sprawę taką jaką powód i pozwany mu udowodnili z zachowaniem przepisów o prekluzji dowodowej.

Po co w procesie cywilnym stosuje się instytucje prekluzji dowodowej? Odpowiedź jest bardzo prosta : chodzi o to aby zdyscyplinować powoda i pozwanego i zmusić ich do przytaczanie wszelkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie najszybciej jak to możliwe. A cel tego jest taki aby sprawa mogła być rozpatrzona przez sąd tak szybko jak to możliwe.


Wyrok zaoczny.
data dodania: 2021-11-11

Zasadą jest, że wydanie wyroku w procesie cywilnym następuje po przeprowadzeniu przez sąd rozprawy.  Przez rozprawę można rozumieć ciąg czynności podejmowanych przed sądem, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. W wielu wypowiedziach można znaleźć stwierdzenie, że rozprawa obejmuje roztrząsanie wyników postępowania dowodowego, ale według mnie taki wyjaśnienie czym jest rozprawa niewiele wnosi, a przede wszystkim w praktyce nie ma czegoś takiego, a co najwyżej można uznać, że „roztrząsanie” postępowania dowodowego to końcowe mowy stron procesu, które odnosząc się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonych dowodów przekonują sąd do swoich racji.

Jak wyżej wspomniano wydanie wyroku wymaga uprzedniego przeprowadzanie rozprawy. Ale kodeks postępowania cywilnego przewiduje sytuacje kiedy wyrok jest wydawany bez przeprowadzenia rozprawy. Jednym z takich przypadków jest wydanie wyroku zaocznego (drugim jest wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym). Dalej kilka uwag o wyroku zaocznym.


Nadużycie prawa procesowego.
data dodania: 2021-11-07

Nowelizacja procedury cywilnej z lipca 20109r. (ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) w celu przeciwdziałania często podejmowanym przez strony procesu (i również przez strony postępowania nieprocesowego) działań zmierzających do przedłużenia postępowania i innych działań obstrukcyjnych wprowadziła do procedury cywilnej instytucję nadużycia prawa procesowego.

Ta instytucja pod rygorem nałożenia na stronę sankcji dopuszczającą się różnego rodzaju obstrukcji procesowych ma powstrzymać tę stronę przed podejmowaniem tych działań i w konsekwencji przyczynić się do szybszego załatwienia sprawy przed sądem.

Jak dokładnie działa instytucja nadużycia prawa procesowego?


Plan rozprawy.
data dodania: 2021-11-04

Nowelizacja procedury cywilnej z listopada 2019r. wprowadziła do postępowania cywilnego zupełnie nową instytucję – plan rozprawy. Jest to dokument przygotowywany przez strony postępowania i sąd (w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej można odnaleźć stwierdzenia, z których przebija wiara ustawodawcy, że ten plan przygotują same strony, a rola sądu ograniczy się do mediacji i rozstrzygania sporu), który jest swego rodzaju scenariuszem rozprawy. Według ustawodawcy rozprawa ma bowiem toczyć się według ustaleń zawartych w tym planie.

Najistotniejsze w planie rozprawy jest to, że zawiera on ostatecznie sprecyzowane żądania strony oraz ustala zakres postępowania dowodowego, czyli co i za pomocą czego ma być w postępowaniu sądowym ustalone.


1 2 3 9 10 11