Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pozew oczywiście bezzasadny.
data dodania: 2022-01-24

 Z konstytucyjnego prawa obywatela do sądu wynika, że powód może poszukiwać ochrony przed sądem w zasadzie wszelkich swoich praw i interesów. Ma to swój negatywny aspekt wyrażający się w tym, że do sądów trafiają sprawy, co do których już po przeczytaniu pozwu (dalej : kpc) wiadomym jest, że wyrok będzie oddalający. Według obecnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego sprawa wywołane takim pozwem podlega rozpoznaniu uproszczonemu (przy czym nie chodzi tu o postępowanie w trybie uproszczonym), w wyrok zostaje wydany bez przeprowadzania rozprawy. Te przepisy stosuje się, jeżeli z treści pozwu, załączników do pozwu, okoliczności dotyczących sprawy oraz faktów powszechnie znanych i znanych sądowi z urzędu wynika oczywista bezzasadność powództwa.

Znaczenie doręczenia uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym.
data dodania: 2022-01-20

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie wraz z uzasadnieniem (mówiąc ściśle odpisu wyroku z odpisem uzasadnienia) ma "kapitalne" znaczenie dla strony procesu. Od tego bowiem uzależnione jest to czy może ona złożyć skutecznie apelację (tzn. apelację która zostanie rozpatrzona przez sąd drugiej instancji). W obecnym stanie prawnym apelację strona może wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem. Aby otrzymać wyrok z uzasadnieniem strona musi złożyć skuteczny (czyli w terminie , opłacony i spełniający wymagania co do streści) wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z odpisem uzasadnienia.

Apelacja w procesie cywilnym.
data dodania: 2021-12-03

 Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji jest uprawniona do wniesienia apelacji (od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym). Skutkiem wniesienia apelacji jest poddanie po raz drugi pod osąd tej samej sprawy – tym razem sądowi drugiej instancji. Apelacja oprócz wymagań zwykłego pisma procesowego musi spełniać wymagania szczególne właściwe apelacji.
Reforma procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej określana jako : ustawa nowelizująca) wprowadziła wiele zmian również w zakresie wnoszenia apelacji. Zmiany te są na tyle doniosłe, że opracowania dotyczące wnoszenia apelacji w poprzednim stanie prawnym straciły na aktualności.


Prekluzja dowodowa.
data dodania: 2021-11-13

 Znajomość zasad prekluzji dowodowej obowiązujących w procesie cywilnym jest kluczowa dla osiągniecia sukcesu w tym procesie tzn. można mieć rację w toczącym się sporze, ale na skutek nieprzedstawienia sądowi w odpowiednim czasie swoich twierdzeń w sprawie i dowodów na ich udowodnienie można proces przegrać. Należy być świadomym i pamiętać, że sąd nie sądzi sprawy takiej jaka ona jest / była w rzeczywistości, ale sądzi sprawę taką jaką powód i pozwany mu udowodnili z zachowaniem przepisów o prekluzji dowodowej.

Po co w procesie cywilnym stosuje się instytucje prekluzji dowodowej? Odpowiedź jest bardzo prosta : chodzi o to aby zdyscyplinować powoda i pozwanego i zmusić ich do przytaczanie wszelkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie najszybciej jak to możliwe. A cel tego jest taki aby sprawa mogła być rozpatrzona przez sąd tak szybko jak to możliwe.


Wyrok zaoczny.
data dodania: 2021-11-11

Zasadą jest, że wydanie wyroku w procesie cywilnym następuje po przeprowadzeniu przez sąd rozprawy.  Przez rozprawę można rozumieć ciąg czynności podejmowanych przed sądem, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. W wielu wypowiedziach można znaleźć stwierdzenie, że rozprawa obejmuje roztrząsanie wyników postępowania dowodowego, ale według mnie taki wyjaśnienie czym jest rozprawa niewiele wnosi, a przede wszystkim w praktyce nie ma czegoś takiego, a co najwyżej można uznać, że „roztrząsanie” postępowania dowodowego to końcowe mowy stron procesu, które odnosząc się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonych dowodów przekonują sąd do swoich racji.

Jak wyżej wspomniano wydanie wyroku wymaga uprzedniego przeprowadzanie rozprawy. Ale kodeks postępowania cywilnego przewiduje sytuacje kiedy wyrok jest wydawany bez przeprowadzenia rozprawy. Jednym z takich przypadków jest wydanie wyroku zaocznego (drugim jest wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym). Dalej kilka uwag o wyroku zaocznym.


1 2 3 9 10 11