Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Czy kserokopia to dowód?
data dodania: 2019-03-02

Strony procesu, zarówno powód jak i pozwany, powołując się na jakiś fakt powinny ten fakt udowodnić (art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c). Jednym ze środków dowodowych, czyli to za pomocą czego dowodzimy, znanych kodeksowi postępowania cywilnego jest dowód z dokumentów. Najczęściej dokument ma postać papierową. W procesie dokument może być złożony jako : (i) oryginał dokumentu, (ii) kopia notarialna (iii) kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez występującego w charakterze pełnomocnik radcy prawnego, adwokata, rzecznika patentowego lub radcę prokuratorii generalnej RP, (iv) kopia niepoświadczona (najczęściej kserokopia). Nie budzi zdziwienia, że trzy z wyżej wymienionych „form” dokumentów są skutecznym dowodem, czyli że na ich podstawie sąd uzna za wiarygodne twierdzenia o faktach strony powołującej się na ten dokument. Pewne zdziwienie budzi jednak to, że takim skutecznym dowodem może być też zwykła, niepoświadczona kopia (najczęściej kserokopie dokumentu).


Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych.
data dodania: 2018-03-08

W celu ochrony dóbr osobistych kodeks cywilny przyznaje osobie, której dobra osobiste są zagrożone roszczenie o zaniechanie działań zagrażających dobrom osobistym, zaś osobie której dobra osobiste zostały naruszone roszczenie o dopełnienie czynów potrzebnych do usunięcia skutków naruszenie dóbr osobistych a dodatkowo jeżeli została mu wyrządzona szkoda naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych.

W uchwale z dnia 15.12.2017r. w sprawia III CZP 91/17 Sąd Najwyższy ułatwił dla poszkodowanych przez naruszenie dóbr osobistych dochodzenie roszczeń przed sądami w ten sposób, że dopuścił wnoszenie powództw również przed sąd, w którego okręgu działanie sprawy naruszeń dóbr osobistych spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.


Zaskarżenie postanowienia o przywróceniu terminu.
data dodania: 2018-03-03

Załóżmy, że powód uzyskał korzystny dla niego wyrok, wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym i pozwany uchybił terminowi do wniesienia od któregoś z tych orzeczeń apelacji, sprzeciwu albo zarzutów. Powód wygrał wówczas proces. Dalej załóżmy, że pozwany wniósł środek zaskarżenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia. Następnie sąd przywrócił pozwanemu termin do wniesienia środka zaskarżenia i na skutek rozpoznania tego środka zaskarżenia lub rozpoznania sprawy sąd powództwo oddalił. Czy powód niezależnie od tego, że może kwestionować co do zasady rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji wnosząc apelację, może również skutecznie (przez co rozumiem poddanie pod rozpoznanie sądowi drugiej instancji) kwestionować przywrócenie pozwanemu przez sąd pierwszej instancji terminu do wniesienia środka zaskarżenia? Jest to możliwe.


Zaskarżenie postanowienia o sprostowaniu wyroku.
data dodania: 2017-09-06

Postanowienie o sprostowaniu wyroku skarży się zażaleniem (art. 394 § 1 pkt 8) k.p.c. stanowi, że na postanowienie sądu pierwszej instancji o sprostowaniu wyroku przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji). Jak wiadomo sprostowanie wyroku polega na sprostowaniu oczywistych omyłek i błędów (art. 350 § 1 k.p.c.) i jak również wiadomo nie może prowadzić do takiej zmiany ‘merytorycznej’ treści orzeczenia, że w istocie będziemy mieli do czynienia z ‘nowym’ wyrokiem. Jeżeli sąd niewłaściwe zastosuje instytucję sprostowania wyroku i w rzeczywistości ten wyrok zmieni strona przekonana, że ma do czynienia z wyrokiem skarży te postanowienie, w jej przekonaniu będące wyrokiem, apelacją. I co dalej?


Zarzut naruszenia art. 232 zd. 1 k.p.c. w apelacji czy zażaleniu nie przejdzie.
data dodania: 2017-08-29

Art. 232 zd. 1 k.p.c. stanowi, że strony są zobowiązana (dosłownie: obowiązane) wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. W orzecznictwie wykształcił się w zasadzie już jednolity pogląd, że ta norma prawna jest adresowana do stron postępowania cywilnego i nie może być przez to naruszona przez sąd. Jaki jest skutek takiej wykładni? Skutek jest taki, że strona postępowania cywilnego wnosząca środek zaskarżenia w postaci apelacji, zażalenie czy skargi kasacyjnej (w przypadku skargi kasacyjnej ta niedopuszczalność wynika też z zakazu kwestionowania ustalenia faktów i oceny dowodów) nie może formułować zarzutu oparte o twierdzeniu o naruszeniu przez sąd art. 232 k.p.c.


1 2 3 4 5 6 7 8 9