Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Sen w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.
data dodania: 2018-03-05

Przyczyn rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem może być nieskończenie wiele. Ważne jest aby przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem była konkretna i prawdziwa. Jedną z takich przyczyn jest naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na niewykonywaniu pracy w czasie pracy spowodowane zaśnięciem w pracy. Taka sprawa trafiła jakiś czas temu na wokandę Sądu Najwyższego, który uznał, że zaśnięcie pracownika w czasie, w którym pracownik powinien pracę wykonywać uzasadnia wypowiedzeniu temu pracownikowi umowy o pracę.


Zatrudnianie na podstawie wielu umów terminowych.
data dodania: 2017-08-16

W myśl obecnych uregulowań kodeksu pracy (art. 25 (1) k.p.) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi osobami nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekroczyć trzech. Jeżeli okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące lub strony zawrą czwartą umowę o pracę uważa się, że od dnia następującego po upływie tych 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę, strony wiąże umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Od tych rygorów ustawodawca przewidział kilka wyjątków.


Skład sądu w sprawach z zakresu prawa pracy.
data dodania: 2017-02-19

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu cywilnym przez sąd we właściwym składzie ma fundamentalne znaczenie, bo skutkiem uchybienie temu wymogowi i rozpoznanie sprawy przez sąd w składzie niewłaściwym jest nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.).

Zasadą ogólną jest, również w sprawach z zakresu prawa pracy, że sprawy w pierwszej instancji rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego (art. 47 § 1 k.p.c.). Wyjątki od tej zasady określa art. 47 § 2 pkt 1 k.p.c. Wzajemna relacja zasady wyrażonej przez pierwszy z tych przepisów i wyjątków wyrażonych przez drugi z tych przepisów jest źródłem kilku kontrowersji.
 


Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy wypłacić wynagrodzenie za zaległy urlop?
data dodania: 2016-11-13

Art. 171 § 1 kodeksu pracy stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy temu pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (ekwiwalent za niewykorzystany urlop). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wyjątkiem od wyrażonej w art. 152 § 1 kodeku pracy zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze. Roszczenie pracownika o zapłatę wynagrodzenia za niewykorzystany urlop powstaje niezależnie od sposoby i przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.


Odprawa a nieprzyjęcie nowych warunków pracy i płacy.
data dodania: 2016-09-13

Jeżeli pracodawca rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, to temu pracownikowi z tego tytułu przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata), w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy dłużej niż 2 lata i krócej niż 8 lat) i w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy dłużej niż 8 lat).  Do rozwiązania stosunku pracy może dojść również w razie nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy w tzw. wypowiedzeniu zmieniającym.


1 2 3