Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Kto może dochodzić roszczeń na podstawie rękojmi od dewelopera?
data dodania: 2019-03-03

Deweloper sprzedający lokal mieszkalny jak każdy sprzedawca odpowiada wobec nabywcy lokalu na podstawie rękojmi. Jednym z problemów jaki istnieje dla nabywców lokali mieszkalnych związanych z dochodzeniem ich uprawnień wobec dewelopera na podstawie rękojmi jest kwestia wykonania uprawnień z rękojmi jeżeli ujawnią się wady w nieruchomości wspólnej. Problem jaki się pojawia przy chodzeniu uprawnień z rękojmi wobec dewelopera sprowadza się do pytania kto jest uprawniony do dochodzenie wobec dewelopera roszczeń za wady nieruchomości wspólnej? A dokładnie na pytaniu czy uprawnieni do dochodzenia tych roszczeń są nabywcy lokali mieszkalnych czy też uprawniona jest wspólnota mieszkaniowa? Kwestia ta była przedmiotem kilku wypowiedzi Sądu Najwyższego, który uznał, że wspólnota mieszkaniowa nie jest legitymowana do dochodzenia od dewelopera roszczeń z rękojmi za wady powstałe w nieruchomości wspólnej.


Egzekucja z hipoteki.
data dodania: 2016-09-18

Sens zabezpieczenia wierzytelności hipotekę polega na tym, że w razie nieuzyskania przez wierzyciela zaspokojenia od jego dłużnika osobistego wierzyciel mógł uzyskać zaspokojenie od dłużnika rzeczowego. Zaspokojenie wierzyciele z majątku dłużnika rzeczowego następuje pomimo tego, że między wierzycielem a dłużnikiem rzeczowym nie ma żadnego stosunku obligacyjnego. Jeżeli dłużnik osobisty nie wykonuje należnego wierzycielowi świadczenia pieniężnego, wierzyciel może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Ale przedtem musi uzyskać przeciwko niemu tytuł wykonawczy.


Podział nieruchomości obciążonej zajęciem komorniczym.
data dodania: 2016-09-09

Art. 930 § 1 zd. 1 k.p.c. stanowi, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne toczy się dalej tak jakby do zbycia nieruchomości nie doszło. Zgodnie zaś z art. 1004 k.p.c. do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednie przepisy o egzekucji z nieruchomości. Takie uregulowanie oznacza, że ma ono również zastosowanie do zajęcia udziału we współwłasności nieruchomości w sytuacji gdy jeden (lub kilku) ze współwłaścicieli jest dłużnikiem i toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Ale czy ma ono zastosowanie do podziału nieruchomości wspólnej w drodze orzeczenie sądu?


Odpowiedzialność za zawalenie się budowli.
data dodania: 2016-06-14

Zgodnie z art. 434 k.c. za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wady w budowie. Odpowiedzialność samoistnego posiadacza za zawalenie się budowli lub oderwanie jej części jest odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka.  


Doliczenie do biegu zasiedzenia nieruchomości okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.
data dodania: 2016-03-31

Art. 176 § 1 kodeksu cywilnego pozwala na doliczenie do okresu posiadania rzeczy koniecznego do jej nabycia w drodze zasiedzenia okresu posiadanie przez poprzedniego posiadacza. Uregulowanie to pozwala na doliczanie następcy w posiadaniu czasu, przez który posiadanie samoistne rzeczy wykonywał jego poprzednik.
Z tego przepisu nie można jednak wywodzić, że posiadacz samoistny żądając stwierdzenia nabycia nieruchomości może do okresu swojego posiadania samoistnego, czyli posiadania nieruchomości tak jak właściciel, doliczyć ten okres czasy w jakim posiadał tę nieruchomość jako użytkownik wieczysty.
Oznacza to, że do biegu biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.


1 2