Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Egzekucja z hipoteki.
data dodania: 2016-09-18

Sens zabezpieczenia wierzytelności hipotekę polega na tym, że w razie nieuzyskania przez wierzyciela zaspokojenia od jego dłużnika osobistego wierzyciel mógł uzyskać zaspokojenie od dłużnika rzeczowego. Zaspokojenie wierzyciele z majątku dłużnika rzeczowego następuje pomimo tego, że między wierzycielem a dłużnikiem rzeczowym nie ma żadnego stosunku obligacyjnego. Jeżeli dłużnik osobisty nie wykonuje należnego wierzycielowi świadczenia pieniężnego, wierzyciel może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Ale przedtem musi uzyskać przeciwko niemu tytuł wykonawczy.


Podział nieruchomości obciążonej zajęciem komorniczym.
data dodania: 2016-09-09

Art. 930 § 1 zd. 1 k.p.c. stanowi, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne toczy się dalej tak jakby do zbycia nieruchomości nie doszło. Zgodnie zaś z art. 1004 k.p.c. do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednie przepisy o egzekucji z nieruchomości. Takie uregulowanie oznacza, że ma ono również zastosowanie do zajęcia udziału we współwłasności nieruchomości w sytuacji gdy jeden (lub kilku) ze współwłaścicieli jest dłużnikiem i toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Ale czy ma ono zastosowanie do podziału nieruchomości wspólnej w drodze orzeczenie sądu?


Odpowiedzialność za zawalenie się budowli.
data dodania: 2016-06-14

Zgodnie z art. 434 k.c. za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wady w budowie. Odpowiedzialność samoistnego posiadacza za zawalenie się budowli lub oderwanie jej części jest odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka.  


Doliczenie do biegu zasiedzenia nieruchomości okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.
data dodania: 2016-03-31

Art. 176 § 1 kodeksu cywilnego pozwala na doliczenie do okresu posiadania rzeczy koniecznego do jej nabycia w drodze zasiedzenia okresu posiadanie przez poprzedniego posiadacza. Uregulowanie to pozwala na doliczanie następcy w posiadaniu czasu, przez który posiadanie samoistne rzeczy wykonywał jego poprzednik.
Z tego przepisu nie można jednak wywodzić, że posiadacz samoistny żądając stwierdzenia nabycia nieruchomości może do okresu swojego posiadania samoistnego, czyli posiadania nieruchomości tak jak właściciel, doliczyć ten okres czasy w jakim posiadał tę nieruchomość jako użytkownik wieczysty.
Oznacza to, że do biegu biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.


Zasiedzenie własności nieruchomości przez współwłaściciela.
data dodania: 2016-03-07

Czy zasiedzenie pełnego prawa własności przez współwłaściciela nieruchomości (i również ruchomości) jest możliwe? Odpowiedź jest twierdząca. Wyjaśnić należy, że mówiąc o zasiedzeniu pełnego prawa własności przez współwłaściciela chodzi o zasiedzenie idealnych udziałów we współwłasności pozostałych współwłaścicieli. Te ”zasiedzone” udziały razem z ”posiadanym” już udziałem we współwłasności dają pełne prawo własności dotychczasowemu współwłaścicielowi. O pewnych trudnościach związanych z zasiedzeniem udziału idealnego, w tym o tym jakie warunki powinno spełniać posiadanie prowadzące do zasiedzenia udziału we współwłasności poniżej.