Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką.
data dodania: 2018-04-11

Świadczenie powinno być przez dłużnika spełnione najpóźniej w chwili oznaczonej jako termin spełnienia świadczenia (w razie wątpliwości przyjmuje się, że termin został zastrzeżony (art. 457 k.c.). Jeżeli mimo nadejścia terminu spełnienia świadczenia dłużnik go nie spełnia popada on w zwłokę. Kodeks cywilny przyznaje wierzycielowi wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy, roszczenie o wykonanie umowy i roszczenie o naprawienie szkody. Korzystania z tych uprawnień nie jest dowolne, tzn. wierzyciel nie może wyłączenie wg swojego uznania decydować, z którego uprawnienia skorzystać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że różnie wyglądają uprawnienia wierzyciela w sytuacji zwłoki dłużnika w spełnieniu zobowiązania wzajemnego i w sytuacji zwłoki w spełnieniu pozostałych zobowiązań.   

Dla uniknięcia wątpliwości podkreślam, że ten tekst dotyczy wyłącznie przepisów regulujących zwłokę w spełnieniu świadczenia zawartych w części ogólnej zobowiązań i tym samym nie uwzględnia szczególnych unormowań w poszczególnych typach umów kodeksowych (nazwanych).  Kto odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy w czasie jej wysyłki?
data dodania: 2018-03-04

Wydaje mi się, że osoby fizyczne kupując rzeczy od innych osób fizycznych w ramach sprzedaży prywatnej (czyli wówczas gdy kupujący nie działa jako konsument i sprzedający nie sprzedaje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej) i sprzedawca tę rzecz im wysyła, mają przeświadczenie, że wykonanie umowy następuje z chwilą gdy otrzymają oni kupioną rzecz. Tak jednak nie jest, bo z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że co do zasady ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu obciąża kupującego. Szczegóły poniżej.

Dla uniknięcia wątpliwości : poniżej opisuję wyłącznie uregulowania, które dotyczą sprzedaży pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczej w sytuacji gdy rzecz sprzedawane jest wysyłana przez sprzedającego do kupującego czyli sytuacje gdzie nie mamy do czynienia z obrotem konsumenckim.


Żądania naprawienia wad mieszkania od dewelopera.
data dodania: 2017-07-10

Relacja odpowiedzialności na zasadach rękojmi za wady i odpowiedzialności na zasadach ogólnych budzi wiele kontrowersji. Chodzi o to, że za pomocą różnych instytucji prawnych uprawniony może zrealizować ten sam lub podobny cel. Przeważa pogląd, że uprawniony może w celu zaspokojenia swojego interesu może według swojego wybory korzystać z tego lub innego uprawnienia, np. kupujący w przypadku gdy kupiona rzecz jest niegodna z umową może żądać obniżenia ceny rzeczy na podstawie rękojmi i zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na zasadach ogólnych. Z uwagi na dosyć skomplikowany problem jakim jest relacja różnych reżimów odpowiedzialności sprawy tę często są przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. W jednej z nich Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy nabywca może od dewelopera żądać usunięcia wad korzystając z uprawnienia do żądania przywrócenia stanu poprzedniego.


Naprawienie szkody w zobowiązaniach.
data dodania: 2017-06-01

Jeżeli strona stosunku zobowiązaniowego nie wykonuje swojego zobowiązania zgodnie z treścią tego stosunku zobowiązaniowego jego druga strona może żądać naprawienia doznanej na skutek takiego zachowania dłużnika Szkody. Obowiązujące regulacje przyznają tej stronie dwa zasadnicze roszczenie prowadzące do naprawienia szkody: roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Takie sposoby naprawienie szkody dotyczą wszelkich stosunków zobowiązaniowych, nie tylko tych mających swój źródło w umowach. Trzeba jednak pamiętać, że wiele przepisów szczególnych, a te zaś dotyczą głównie zobowiązań umownych, w sposób odmienny reguluje sposób naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.


Cesja (przelew) wierzytelności.
data dodania: 2017-01-31

Przelew (cesja) jest umowa polegająca na tym, że wierzyciel (zwany cedentem) przenosi na inną osobę (zwaną cesjonariuszem) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Jest to umowa, co znaczy, że dochodzi ona do skutku z chwilą złożenia przez cedenta i cesjonariusza dwóch zgodnych oświadczeń woli.

Poniżej kilka najważniejszych (tylko najważniejszych) kwestii odnoszących się do przelewu wierzytelności. 1 2