Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Pełnomocnik jako druga strona umowy.
data dodania: 2017-07-17

Przez udzielenie pełnomocnictwa mocodawca, czyli ta osoba, która udziela pełnomocnictwa, upoważnia inną osobą do dokonane w jej imieniu czynności prawnej. Co do zasady ten pełnomocnik nie może być jednocześnie drugą stroną czynności prawnej (umowy) , w której reprezentuje swojego mocodawcę. Zakaz ten dotyczy sytuacji gdy pełnomocnik jest druga stroną umowy i sytuacji gdy pełnomocnik reprezentuje dwie strony czynności.
Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich to sytuacja gdy w treści pełnomocnictwa mocodawca postanowił, że pełnomocnik może go reprezentować w czynnościach prawnych, w których jest jednocześnie druga stroną. Po drugie pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę z tych czynnościach prawnych, gdzie występuje jako druga strona czynności, które nie prowadzą do naruszenia interesów mocodawcy.


Odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika.
data dodania: 2017-02-24

Rzekomy pełnomocnik (falsus procurator) to osoba, która dokonuje czynności prawnej w cudzym imieniu, nie mając do tego umocowania lub przekraczając jego granice. Działanie bez umocowania obejmuje sytuacje, gdy pełnomocnictwa w ogóle skutecznie nie udzielono lub go udzielono ale później okazało się ono nieważne. Z przekroczeniem granic umocowania mamy do czynienia w wypadku dokonania czynności wykraczające poza zakres udzielonego pełnomocnictwa.
Ten kto zawarł umowę w imieniu innej osoby niebędąc do tego właściwe umocowanym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec strony umowy, która zawarła z nim tę umowę niewiedząc o wadliwości pełnomocnictwa.
 


Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerywa bieg terminu przedawnienia.
data dodania: 2017-02-04

Bieg terminu przedawnienia przerywa m.in. każda czynność przed sądem przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1) k.c.). Taką czynnością jest zawezwanie dłużnika do próby ugodowej uregulowane w art. 184 – 186 k.p.c. Z tego powodu wierzyciel często korzysta z możliwości złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia. Co do zasady taki skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wierzyciel osiągnie. Jednak uznaje się, że w przypadku kolejnego zawezwania do próby ugodowej przy ocenie czy doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia badać czy każdy kolejny wniosek rzeczywiście zmierzał bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. To nie jedyna sytuacji gdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu terminu przedawnienia.


Co przenosi umowa dotycząca przeniesienia przedsiębiorstwa?
data dodania: 2017-02-02

Art. 55(2) kodeksu cywilnego stanowi, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo obejmuje wszystko to co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa, chyba że strony tej czynności prawnej postanowią inaczej albo przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynność prawna prowadząca do przejścia przedsiębiorstwa może być rożna : sprzedaż, darowizna, zamiana.

Wydawałoby się, że skoro w art. 55(1) kodeksu cywilnego mamy wymienione co wchodzi w skład przedsiębiorstwa i wynika z niego, że przedsiębiorstwo to wszystko to co służy prowadzeniu działalności gospodarczej, to jeżeli strony umowy postanawiają o przeniesieniu przedsiębiorstwa to z jednej strony na drugą stronę przechodzi całość przedsiębiorstwa, w rozumieniu składników funkcjonalnie umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 


Odsetki – jak się liczy?
data dodania: 2016-07-12

 Dnia 1 stycznia 2016r. weszły życie przepisy zmieniające uregulowania dotyczące odsetek (ustawa z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw). Celem wprowadzonych zmian było wprowadzenie jednolitego mechanizmu obliczania odsetek w szeroko pojętych stosunkach cywilnych, tj. w stosunkach pomiędzy konsumentami, pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Ten jednolity mechanizm dotyczy zarówno odsetek kapitałowych jak i odsetek za opóźnienie.


1 2